АКТУЕЛНОСТИ
Конкурс за индивидуална мобилност за студенти и наставен кад...27 АВГ/15
Во прилог го објавуваме Конкурсот за индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за акдемската 2015/16 година, во рамките на Еразмус + програмата.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат кај контакт лицето за Еразмус на ТМФ, професор Игор Јорданов.


KONKURS 2015 2016.docОбјавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-лис...20 АВГ/15
Во прилог го објавуваме решението за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)за првиот уписен рок

resenie za web site nasoki zaedno.docxРезултати од ус­пе­хот од средно образование-прелиминарна ра...18 АВГ/15
Во прилог ја објавуваме прелиминарната листа со резултати од успехот од средно образование.
Доколку има некакви грешки во внесот на податоци, следете го упатството за поднесуавње приговор до Уписната комисија.


preliminarna zaweb site nasoki zaedno.docxЕлектронско пријавување на I-know системот за новите студент...20 ЈУЛ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е

Сите заинтересирани кандидати, кои сакаат да се запишат на Технолошко-металуршки факултет, на додипломски студии, најпрво треба да ја пополнат својата електронска пријава онлајн на I-know системот, на следната веб страна:https://www.upisi.ukim.mk.Во прилог го објавуваме Конкурсот за прв циклус студии.
За сите дополнителни информации следете ја нашата страна и рубриката ИДНИ СТУДЕНТИ.


158_Konkurs-I-ciklus-2015-2016.pdfКонкурс за докторски студии на ТМФ20 ЈУЛ/15
С о о п ш т е н и е
Се известуваат сите кандидати, кои сакаат да се запишат на трет циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет, дека Конкурсот за упис е објавен и истиот го објавуваме во Прилог.
За сите дополнителни информации кандидатите може да се обратат на телефонските броеви 02 3088 201 и 3088 280 или лично во просториите на факултетот.
Деканат на ТМФ


555_Konkurs за објава- 1 дел _10.7.2015_.pdfКонкурс за II циклус студии на ТМФ20 ЈУЛ/15
С о о п ш т е н и е
Се известуваат сите кандидати, кои сакаат да се запишат на втор циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет, дека Конкурсот за упис е објавен и истиот го објавуваме во Прилог.
За сите дополнителни информации кандидатите може да се обратат на телефонските броеви 02 3088 201 и 3088 267 или лично во просториите на факултетот.
Деканат на ТМФ


178_KONKURS-vtorciklus 2015-2016 - za-objava-10.7.2015.pdfКонкурс за запишување на I циклус студии на УКИМ16 ЈУЛ/15
Почитувани кандидати,
Во прилог го објавуваме Конкурсот од Уким, во кој се напишани сите детали за упис на Технолошко-металуршкиот факултет. Воедно сите информации околу уписите можете да ги најдете во графата ИДНИ СТУДЕНТИ.


158_Konkurs-I-ciklus-2015-2016.pdfПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА!26 ЈУН/15
ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ
за АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА


Пријавувањето на испити за АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА од 29.06.2015 год. (понеделник) до 03.07.2015 год.(петок) од 11 до 13 часот.

Студентите од прва, втора и трета година задолжително е да ги пријават испитите електронски на IKNOW системот и потоа пријавите да ги достават во службата за Студентски прашања.

За сите останите студенти кои не се запишани по IKNOW системот пријавувањето на испити се врши во службата за Студентски прашања.

За пријавување на испит:пријава за секој испит што ќе се полага и уплатница од 50 денари за административна такса за секоја пријава.

Студентски прашањаКонкурс за практиканска работа во ОКТА08 ЈУН/15
С о о п ш т е н и е

Се информираат сите студенти дека Рафинеријата Окта распишува Конкурс за практиканска работа, во временски период од 3 месеци, започнувајќи од 01.07.2015 година.

За сите детални информации видете во приложениот документ.OKTA soopstenie za praksa.docЗадолжителна летна пракса!04 ЈУН/15
СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Се известуваат сите студенти од прва, втора, трета и четврта година(кои ќе запишат семестар во септември)дека во летниот период потребно е задолжително да реализираат практична настава.

Потребните документи студентите можат да ги подигнат во Службата за студентски прашања. Летната пракса може да ја извршат во фирми со кои факултетот има потпишан договор или пак со фирми со кои ТМФ нема никаков договор за соработка.

1. Студентите кои што ќе ја реализираат праксата во фирми со кои факултетот има склучено договор (истакнати се на огласна табла) потребно е да подигнат:
• Упатница со потврда и истата потпишана од директор да ја вратат во Службата за студентски прашања, во септември кога ќе запишуваат семестар, во спротивно нема да можат да запишат семестар.

2.Студентите кои што ќе ја реализираат праксата во фирми со кои факултетот нема склучено договор потребно е да подигнат:
• упатница со потврда
• четири договори (студентите откога ќе ги пополнат договорите во која фирма ќе ја изведуваат праксата, ги носат на шалтерот за информации на ТМФ,за да се стави само печат, ги носат во фирмата каде што потпишува директор, ги заверуваат во фирмата и на крај ги заверуваат на шалтерот за информации на ТМФ. Од заверените 4 примероци од договорот, студентот задржува еден примерок за себе, еден останива во фирмата, еден треба да се достави во архивата на ТМФ т.е. на шалтерот за информации и еден примерок задолжително да се достави во Службата за студентски прашања.

3. Упатницата со потврдата потпишана од директор и еден договор потпишан од директор и заверен да ги достават во Службата за студентски прашања во септември кога ќе запишуваат семестар, во спротивно нема да можат да запишат семестар.

4. Сите подетални информации може да се најдат на веб страната на факултетот, од десната страна, да се кликне означеното поле ,,Центар за кариера,, или пак студентите можат лично да му се обратат на одговорното лице за практиканска работа, д-р Игор Јорданов, вонреден професор.

Служба за Студентски прашањаПотпишан Меморандум за соработка со Универзитетот во Марибор21 НОЕ/14
На 06.11.2014 година, Деканот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, професор д-р Александар Димитров потпиша Меморандум за соработка со Факултетот за хемија и хемиско инженерство, при Универзитетот во Марибор, Република Словенија.
Со овој меморандум ќе се овозможи подобра соработка на повеќе полиња,какошто е развојот на научните истражувања, обука на технички и наставен кадар, развивање на заеднички научни програми.Потпишани договори за стипендирање во П.И. „Витаминка“ А.Д. ...19 НОЕ/14
Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Технолошко-металуршкиот факултет и 26 реномирани македонски компании, и оваа година во просториите на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп беше потпишан договорот за стипендирање на тројца наши студенти од прва година, од студиската насока:прхранбена технологија и биотехнологија. Договорот со студентите Ангела Талеска, Сара Димова и Драганче Ристески го потпиша Претседателот на Одбор на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д., господинот Симон Наумоски. Притоа студентите беа запознаени со работата на фабриката и имаа можност да посетат еден од погоните.
Со новите три стипендисти „Витаминка“ стипендира вкупно шест студенти на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје. Веруваме дека оваа практика ќе продолжи и во наредните години.
Повеќе инфомации на линкот: http://vitaminka.com.mk/mk/news/details/vitaminka-dogovor-stipendiranjeИзбран заменик студентски правобранител22 ОКТ/14
Избран заменик студентски правобранител

По спроведениот конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Технолошко-металуршкиот факултет, кој го иницираше Студентскиот правобранител на Универзитетот, а го спроведе Студентскиот парламент на Технолошко-металуршкиот факултет, избрана е Јоана Магдеска која во навремениот рок ги поднесе потребните документи кои потврдуваат дека истата ги исполнува наведените услови за избор, односно е редовен студент со просечна оценка на студии од минимум 7,00, има завршено најмалку втор семестар и поседува организациски и комуникациски вештини. За сите прашања кои се во надлежност на заменикот студентски правобранител, студентите можат да се обратат на е-маил адресата joana_magdeska@hotmail.com или на тел. број 070/341-407.Уписи за студентите од втор циклус студии!06 ОКТ/14
СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС
ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Се известуваат сите студенти запишани на втор циклус на студии на Технолошко-металуршки факултет Скопје дека запишување на зимски семестар и заверка на летен семестар ќе се одвива од 07.10.2014 до 16.10.2014 година.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
- Образец за запишување на семестар
- Образец за заверка на семестар
- Образец ШВ 20
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 650 евра во денарска противредност
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

- 100,00 за административна такса на жиро сметка за административна такса

НАПОМЕНА: Сите останати студенти запишани на втор циклус на студии задолжително да запишат семестар за учебната 2014-2015 година со горе наведените образци.Доколку ги немаат положено испитите истите ги презапишуваат и уплаќаат според одлуката.СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ 15 СЕП/14
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Технолошко - металуршки во Скопје организира:

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ДЛАБИНСКИ ТЕХНОЛОШКИ ОБУКИ ЗА СЛЕДНИВЕ ИНДУСТРИСКИ СЕКТОРИ

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Обука: Студија на времето во конфекциско производство
Tермин: 29-31 Октомври 2014 (3 дена)
Цена: 9000,00 денари

Обука: Моделирање кроеви за женска облека (напредно ниво)
Tермин: 15-18 Октомври 2014 (4 дена)
Цена 12000,00 денари

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА:

Обука за хигиена
Термин: 07-09 Октомври 2014 (3 дена)
Цена 9000,00 денари

Обука за начин на чување на суровини
Термин: 14-15 Октомври 2014 (2 дена)
Цена 6000,00 денари

Учесниците покриваат 40% од вкупната цена на обуката, а останатите 60% ги конфинансира Министерство за екомонија на Република Македонија.

Предност при пријавување ќе имаат првопријавените кандидати.
Краен рок за пријавување е 5 дена пред почетокот на обуката.

За било какви информации во врска со обуките може да се обратите на е-mail адресите
goran@tmf.ukim.edu.mk (обуки за текстилна индустрија) и vesna@tmf.ukim.edu.mk (обуките за прехранбена индустрија)

Повеќе информации за содржината на обуките, предвидените програми и пријавите за истите можете да ги превземете на следниот линк:


obuki.rarКонкурс за прием на млад истражувач28 АПР/14
Во рамки на истражувачкиот проект “Нови сензори базирани на ласерски аблатиран графен (Nato SfP 984399)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, се распишува конкурс за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 25.09.2015г.

Повеќе информации за конкурсот на следниот линк:


http://www.tmf.ukim.edu.mk/graphene/konkurs3.aspxСоопштение за краен рок за дипломирање за студентите по стар...06 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е


Технолошко-металуршки факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје им соопштува на студентите од прв циклус додипломски студии (запишани по студиски програми по КТС 1 и КТС 2) дека имаат обврска да дипломираат согласно законските прописи до наведените датуми:
- Студенти запишани во учебната 2006/2007 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2014 година.
- Студенти запишани во учебната 2007/2008 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2015 година.
- Студенти запишани во учебната 2008/2009 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2016 година.
- Студенти запишани во учебната 2009/2010 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2017 година.
- Студенти запишани во учебната 2010/2011 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2018 година.
- Студенти запишани во учебната 2011/2012 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2019 година.

Сите студенти на прв циклус додипломски студии кои нема да дипломираат согласно објавениот датум, ќе имаат обврска да се префрлат по нови студиски програми.