АКТУЕЛНОСТИ
Потребни документи за запишување на примени кандидати во прв...25 АВГ/14
СООПШТЕНИЕ
Запишувањето на новите студенти ќе се врши на 25 и 26.8.2014 година (понеделник и вторник)во Студентската служба на ТМФ (втор кат)во периодот од 10:00 до 14:00 часот.
Во прилог се објавени сите документи кои се потребни за запишување на примените кандидати за академската 2014/2015 година.

Студентска служба


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ.docxРешение за прием на кандидати за академската 2014/15 година!21 АВГ/14
Согласно условите и роковите од Конкурсот за упис на нови студенти, во прилог го објавуваме Решението за прием на кандидати за новата академска 2014/15 година.
Студентска служба


Решение за прием-конечна ранг листа-сите насоки за web 2014-2015.docxФинална прелиминарна листа од прв уписен рок21 АВГ/14


Конкурсот за упис на втор циклус студии19 АВГ/14
Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека излезе Конкурсот за упис на втор циклус студии. Конкурсот го објавуваме во прилог а за сите дополнителни информации заинтересираните кандидати можат да се јават на телефонските броеви: 3088 201, 3088 267 или лично во просториите на ТМФ.


178_KONKURS_vtor_cklis_2014_140813001.pdfТермини за упис на ТМФ12 АВГ/14
Рокови за пријавување на кандидати за прием на Технолошко-металуршки факултет

Пријавување на кандидатите - прв рок : 14 и 15.08.2014
- втор рок: 03.09.2014
- трет рок: 16.09.2014

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа)
- прв рок : 19.08.2014
- втор рок: 04.09.2014

Објавување решение за прием
на кандидатите (конечна ранг-листа)
- прв рок : 21.08.2014
- втор рок: 09.09.2014

Запишување на кандидатите
- прв рок : 25 и 26.08.2014
- втор рок: 11 и 12.09.2014
- трет рок: 22.09.2014

2. Документи за пријавување и запишување
Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се
регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот
автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1. пријава за запишување
2. електронска пријава
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплатa:
- 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на
знаењата и умеењата.

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на
студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, _______
(да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро-сметката 100000000063095
депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

3. Предмети кои ќе бидат земат во предвид за упис на Технолошко-металуршки факултет
- за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија
- за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнисКонкурс за прв циклус на студии05 АВГ/14
Излезе конкурсот за прв циклус на студии.
Превземете го на следниот линк


Konkurs_za_I_ciklus_2014-2015.pdfИнформации за упис на студенти за учебната 2014/2015 година!15 ЈУЛ/14
УПИС НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/15

КОНКУРСОТ за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2014/2015 е објавен на официјалната веб страна на Универзитетот.

Документи за пријавување
Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто автоматски го добил од системот за електронско пријавување (iKnow) треба да се внесе во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.
При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:
1.пријава за запишување на УКИМ и уплата од 50,00 ден на жиро-сметката за административна такса
2.електронска пријава (Iknow)
3.оригинални свидетелства од сите класови
4.документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5.извод од матичната книга на родените
6.доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7.потврда за уплатa на 300 денари на жиро-сметката на факултетот
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41
Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти освен горенаведените документи поднесуваат и договор за вработување на неопределено време или лекарско уверение (издадено од Јавната здравствена станица на Универзитетот)
Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.АВГУСТОВСКА -СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА26 ЈУН/14
СООПШТЕНИЕ
Пријавувањето на испити за АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА од 30.06.2014 год. (понеделник) до 04.07.2014 год.(петок) од 11 до 13 часот.

Студентите од прва и втора година задолжително е претходно да ги пријават испитите електронски на IKNOW системот и потоа пријавите да ги достават во службата за Студентски прашања.

За сите останите студенти кои не се запишани по IKNOW системот пријавувањето на испити се врши во службата Студентски прашања.

За пријавување на испит:пријава за секој испит што ќе се полага и уплатница од 50 денари за административна такса за секоја пријава.
Студентски прашањаСООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА25 ЈУН/14
СООПШТЕНИЕ – ДОПOЛНИТЕЛНА СЕСИЈА


СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ДЕКА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА НА ДЕН 04.07.2014 (ПЕТОК) ОД 10.00 ЧАСОТ.
ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ НА 03.07.2014 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11.00-13.00 ЧАСОТ.ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ25 ЈУН/14
И З В Е С Т У В А Њ Е


Технолошко-металуршкиот факултет во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј,, во Скопје ги информира сите кандидати кои што ќе конкурираат на нашиот факултет во учебната 2014/2015 година, да се пријават електронски преку IKNOW системот од 25.06.2014 год. Пријавувањето на кандидатите во првата фаза преку IKNOW системот е ограничено САМО на првиот чекор ( односно првата страна, пополнувате само лични податоци). Кандидатите за да можат целосно да ја комплетираат својата електронска пријава, ќе бидат дополнително известени.


Студентски прашањаЛетна пракса во Johnson Matthey03 ЈУН/14
Johnson Matthey објавува оглас за летна пракса и ги поканува студентите на ТМФ да аплицираат.

Internship poster 2014.pdfКонкурс за прием на млад истражувач28 АПР/14
Во рамки на истражувачкиот проект “Нови сензори базирани на ласерски аблатиран графен (Nato SfP 984399)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, се распишува конкурс за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 25.09.2015г.

Повеќе информации за конкурсот на следниот линк:


http://www.tmf.ukim.edu.mk/graphene/konkurs3.aspxВработување ПИВАРА СКОПЈЕ!04 АПР/14
Почитувани студенти,
во прилог е Огласот кој го нуди ПИВАРА СКОПЈЕ за вработување и обука на млади кадри од прехранбена насока.
Сите заинтересирани кандидати се охрабруваат да ги поднесат своите документи на приложената веб адресата: pivara.skopje@pivaraskopje.com.mk; www.pivaraskopje.com.mk или на телефонот 2611 314. Огласот е објавен на Огласната табла на ТМФ и на органско инженерство(кај Професор д-р Весна Рафајловска).Стипендија за постдипломски во Франција02 АПР/14
Групацијата LAKTALIS, чија членка е и македонската компанија Идеал Шипка, дава една стипендија за постдипломски студии во Франција. Сите детални информации ги има во документите во прилог.
Краен рок за аплицирање е 15 Април 2014 година!
Лице за контакт: професор д-р Весна Рафајловска


PostdiplomskiFrancija.rarРЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ВО СТРУГА26 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите учесници на Републичкиот натпревар "Наноматеријали-материјали на иднината" дека натпреварот ќе се одржи на 29-30 март 2014 година.
Се молат сите учесници од средните училишта, кои треба да земат учество во Струга да се придржуваат до објавената АГЕНДА на веб страната.

ДЕКАНАТ НА ТМФ


AGENDA-NANONATPREVAR-STRUGA.rtfКонкурс за прием на млад истражувач14 МАР/14
Во рамки на истражувачкиот проект “Нови сензори базирани на ласерски аблатиран графен (Nato SfP 984399)“, финансиран од NATO Science for Peace програмата, се распишува следниов

КОНКУРС за прием на 1 (еден) млад истражувач за работа на проектот до 25.09.2015г.

Апликациите (кратка биографија и просек на додипломски студии), ќе треба да бидат приложени електронски: jadranka@tmf.ukim.edu.mk


http://www.tmf.ukim.edu.mk/graphene/


Konkurs za mlad istrazuvac.docxПобедници на регионалните натпревари14 МАР/14
Листа на победници на регионалните натпревари Наноматеријали - материјали на иднината 2014

LISTA NA POBEDNICI NA REGIONALNITE NATPREVARI.pdfСоопштение за краен рок за дипломирање за студентите по стар...06 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е


Технолошко-металуршки факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје им соопштува на студентите од прв циклус додипломски студии (запишани по студиски програми по КТС 1 и КТС 2) дека имаат обврска да дипломираат согласно законските прописи до наведените датуми:
- Студенти запишани во учебната 2006/2007 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2014 година.
- Студенти запишани во учебната 2007/2008 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2015 година.
- Студенти запишани во учебната 2008/2009 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2016 година.
- Студенти запишани во учебната 2009/2010 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2017 година.
- Студенти запишани во учебната 2010/2011 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2018 година.
- Студенти запишани во учебната 2011/2012 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2019 година.

Сите студенти на прв циклус додипломски студии кои нема да дипломираат согласно објавениот датум, ќе имаат обврска да се префрлат по нови студиски програми.Кумановски средношколци први на регионалниот натпревар20 ФЕБ/14
Учениците Стефан Савовски и Никола Тасевски од гимназијата „Гоце Делчев“ од Куманово освоија прво место на денешниот регионален натпревар „Наноматеријали-материјали на иднината“, организиран од Технолошко-металуршкиот факултет и Министертвото за образование и наука.

Деветнаесет тимови од средните училишта од Куманово, Кратово, Крива Паланка и Пробиштип ги презентираа своите проекти работени на теми од областа на наноматеријалите и нивната примена.

Второ место освои екипа од кумановската гимназија, а трето учениците од „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка.

Целата статија на веб страницата на МИА на следниот линк:


http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/43/114729103#Изјава за акредитација17 ФЕБ/14
Објавено сопштение во однос на акредитацијата на натпреварот Наноматеријали материјали на иднината 2014 на страната на натпреварот

Целото соопштение може да го превземете на следниот линк:


http://www.tmf.ukim.edu.mk/natprevar/images/Akreditacija.pdfРаспоред за регионалниот натпревар Наноматеријали 201416 ФЕБ/14
Објавена е листата на учесници на регионалните натпревари за натпреварот Наноматеријали - материјали на годината 2014 и распоредот за истите. Напоменуваме: регионалните натпревари започнуваат во 10:30 часот и сите учесници од соодветниот регион треба да дојдат во училиштето каде што се одржува натпреварот.

На сите натпреварувачи им посакуваме успех


http://www.tmf.ukim.edu.mk/natprevar/Стипендии за Последипломски и Докторски студии13 ЈАН/14
REC - Регионалниот Центар за Животна средина Ви нуди можност за стипендија за Посдипломски и Докторски студии во областа на Обновливи Извори на енергија.

Доколку студирате на некои од факултети за технички науки во земјава и доколку ги завршите додипломските студии до јуни 2014 година или веќе сте ги започнале докторските студии и имате желба да ги продолжите вашите студии во области поврзани со одржлива енергија и нејзино користење ова е вистинската можност за вас.

Изберете еден од седумте понудени програми,

• Енергија од чисти фосилни и алтернативни извори;
• Иновации во нуклеарна енергија;
• Енергетски технологии;
• Обновливи енергии;
• Паметни (SMART) градови
• Економски и еколошки издржани енергетски системи;
• „Паметни“ електрични мрежи и системи

и аплицирајте на следниов линк:
http://www.kic-innoenergy.com/education


ProgramiiInfo.rar