АКТУЕЛНОСТИ
ТЕХНОМА 2015!25 НОЕ/15
Во прилог ги објавуваме информациите од годинешното учество на ТМФ на ТЕХНОМА 2015!

ТЕХНОМА 2015-текст.docxНОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА10 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е

Пријавување на испити за НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се одвива во период од 05.11.2015 до 11.11.2015 се однесува само за студентите кои што имаат запишано дипломска работа и студентите кои што го обновија статусот.
Студентите кои што го обновија статусот потребно е да запишат зимски семестар(образец за запишување,образец за заверка,статистички лист, уплатница 12.360.00 ден. уплатница од 100 ден.за административна такса), во спротивно нема да можат да пријават испити за Ноемвриска сесија.
Активните студентите кои што се запишани во учебната 2007/2008год.(а истите во учебната 2014/2015год имаа запишано четврта година)потребно е да поднесат молба за продолжување на рокот за дипломирање секој подинечно на шалтерот за информации и истите немаат право да пријавуваат испити за Ноемвриска испитна сесија. Во молбата да се наведе име презиме година на запишување и број на испити за полагање.

Студентски прашањаРок за дипломирање за студентите со обновен статус10 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е

Технолошко-металуршки факултет, во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје им соопштува на студентите кои што го обновија статусот, односно со еквиваленција на предметите преминаа во КТС-2, имаат обврска да дипломираат до 14.9.2017 година.За истите студенти ќе важат трите редовни сесии (Јануари,Мај-Јуни,Август-Септември) и сесиите во Ноември и Април.
Студентски прашања
Лабораториски вежби по ФИЗИКА 05 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е
за студентите од прва година на Технолошко-металуршкиот факултет
за лабораториски вежби по физика, во учебната 2015-2016

Лабораториските вежби по Физика, ќе започнат од Понеделник 09. 11. 2015 год., според распоредот по групи објавен на Студентскиот портал на веб страната на ТМФ во:

Прва година → Физика 1 → Соопштенија.

Вежбите ќе се работат во ЛАБОРАТОРИЈА ПО ФИЗИКА Б, на ФЕИТ.

За вежбите е потребен практикумот за лабораториски вежби поставен на порталот во:
Прва година → Физика 1 → Лабораториски вежби.


Вежбите се задолжителни за сите студенти од прва година и се услов за добивање на потпис по предметот.

Лабораторија по физикаЕсенска планинарска тура 2015 за студентите од прва година!03 НОЕ/15
С О О П Ш Т Е Н И Е
Традиционално секоја година Ректорот на Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје ja организира 31-та планинарска тура "Водно 2015", по повод "13 ноември"- денот на ослободување на град Скопје.
Студентите од прва година треба да земат учество на оваа тура, на ден 05.11.2015 година (четврток) во 9,30 часот од пред Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИС). Целта е искачување до Средно Водно, каде ќе биде обезбеден чај а колегите од Факултетот за музичка уметност ќе организираат забава.Саем на студии: Кампус Франс во Скопје!29 ОКТ/15
Францускиот институт и одделот за високо образование Кампус Франс во Скопје имаат чест да ве поканат на Саемот на студии во Франција, кој ќе се одржи в понеделник, 2 ноември 2015 год., во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.

Настанот ќе биде отворен за посетители од 11:00 до 18:00 часот, а официјалното отворање ќе се одржи во 12:30 ч., од страна на Н.Е. г-ѓа Лоранс Оер, Амбасадор на Франција.

Овогодишното издание на Саемот на студии ќе понуди разновидна програма и присуство на претставници или алумни на околу 30 француски универзитети, кои ќе бидат присутни за разговор со заинтересираните. Воедно, предвидена е и програма за он-лајн разговори со македонски студенти, кои во моментов престојуваат во Франција.

Новитети на овој Саем се:
- промоција на новата програма за пракса во успешни француски компании - „Идни професионалци“ и јазичното интерактивно катче „Провери го твојот француски!“, каде што посетителите преку квизови и разновидни забавни активности ќе можат да го проверат нивото на познавање на францускиот јазик.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ !21 ОКТ/15
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА
- Образец за запишување на семестар
- Индекс и студентска легитимација (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
-Три фотографии (две 3.5 x 4.5 cm. и една 2 x 3 cm.)
-Договор за студирање на ТМФ (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
-Статистички образец ШВ.80А (се подига од Технолошко-Металуршки факултет на денот на упис)
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 650 еур.во денари според курсот на НБРМ
- 50,00 за административна такса на жиро сметка за административна такса
ЖИРО СМЕТКА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА
- Назив на примачот: Буџет на РМ-ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ-Скопје
- Банка на примачот: НБРМ
- Сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 1600103360 788 16
- Приходна шифра: 723012
- Програма: 41Програма за стипендии за 2016 година од Германското стопанст...20 ОКТ/15
Германската стопанска комора во Македонија ја спроведува програмата за стипендии на Германското стопанство за 2016 година во својство на локален партнер на Одборот на германското стопанство за источните земји, кој е раководител на програмата во Германија. Целта на оваа програма е да обезбеди специјализација за квалификувани кандидати од Македонија во најуспешните германски компании, во период од 3 до 6 месеци. Оваа програма е поддржана од Сојузната Влада на Република Германија и трошоците се покриени од Германската влада.

Во прилог, на германски и англиски јазик се назначени основните податоци, кои треба да бидат задоволени од потенцијалните кандидати.
Рокот на пријавување е заклучно до 15 ноември 2015 година на следната интернет страница: www.stipendienprogramm.org
Контакт лице: Марија Радевска (телефон: 3228824, 3296785 и на е-mail: info@ahk.mk; radevska@ahk.mk)


Flyer-All-EN (2).pdfКонкурс за II циклус студии на ТМФ28 СЕП/15
С о о п ш т е н и е
Се известуваат сите кандидати, кои сакаат да се запишат на втор циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет, дека Конкурсот за упис е објавен и истиот го објавуваме во Прилог.
За сите дополнителни информации кандидатите може да се обратат на телефонските броеви 02 3088 201 и 3088 267 или лично во просториите на факултетот.
Деканат на ТМФ


178_KONKURS-vtorciklus 2015-2016 - za-objava-10.7.2015.pdfПотсетување за стипендистите!06 СЕП/15
П о т с е т у в а њ е

Се потсетуваат сите студенти, кои се стипендисти на Министерството за образование и наука, преку факултетот, како и стипендистите од компаниите, дека треба да ги запазат роковите за доставување на соодветни документи, за продолжување на стипендиите.
1. Стипендистите на МОН, согласно потпишаниот договор(член 4) треба да достават:
- потврда за запишан нареден семестар;
- уверение/потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и
- копија од индексот на увид, најдоцна до 30 октомври 2015 година. Документите секој студент треба да ги однесе лично во МОН.
2. Стипендистите на компаниите треба да ги следат обврските и роковите за доставување на документите, согласно потпишаните договори, кои кај секоја компанија се различни.
Деканат на ТМФКонкурс за индивидуална мобилност за студенти и наставен кад...27 АВГ/15
Во прилог го објавуваме Конкурсот за индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за акдемската 2015/16 година, во рамките на Еразмус + програмата.
Сите заинтересирани кандидати можат да се обратат кај контакт лицето за Еразмус на ТМФ, професор Игор Јорданов.


KONKURS 2015 2016.docКонкурс за докторски студии на ТМФ20 ЈУЛ/15
С о о п ш т е н и е
Се известуваат сите кандидати, кои сакаат да се запишат на трет циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет, дека Конкурсот за упис е објавен и истиот го објавуваме во Прилог.
За сите дополнителни информации кандидатите може да се обратат на телефонските броеви 02 3088 201 и 3088 280 или лично во просториите на факултетот.
Деканат на ТМФ


555_Konkurs за објава- 1 дел _10.7.2015_.pdfПотпишани договори за стипендирање во П.И. „Витаминка“ А.Д. ...19 НОЕ/14
Врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Технолошко-металуршкиот факултет и 26 реномирани македонски компании, и оваа година во просториите на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп беше потпишан договорот за стипендирање на тројца наши студенти од прва година, од студиската насока:прхранбена технологија и биотехнологија. Договорот со студентите Ангела Талеска, Сара Димова и Драганче Ристески го потпиша Претседателот на Одбор на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д., господинот Симон Наумоски. Притоа студентите беа запознаени со работата на фабриката и имаа можност да посетат еден од погоните.
Со новите три стипендисти „Витаминка“ стипендира вкупно шест студенти на Технолошко - металуршкиот факултет во Скопје. Веруваме дека оваа практика ќе продолжи и во наредните години.
Повеќе инфомации на линкот: http://vitaminka.com.mk/mk/news/details/vitaminka-dogovor-stipendiranjeИзбран заменик студентски правобранител22 ОКТ/14
Избран заменик студентски правобранител

По спроведениот конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Технолошко-металуршкиот факултет, кој го иницираше Студентскиот правобранител на Универзитетот, а го спроведе Студентскиот парламент на Технолошко-металуршкиот факултет, избрана е Јоана Магдеска која во навремениот рок ги поднесе потребните документи кои потврдуваат дека истата ги исполнува наведените услови за избор, односно е редовен студент со просечна оценка на студии од минимум 7,00, има завршено најмалку втор семестар и поседува организациски и комуникациски вештини. За сите прашања кои се во надлежност на заменикот студентски правобранител, студентите можат да се обратат на е-маил адресата joana_magdeska@hotmail.com или на тел. број 070/341-407.Уписи за студентите од втор циклус студии!06 ОКТ/14
СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС
ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА ВТОР ЦИКЛУС
Се известуваат сите студенти запишани на втор циклус на студии на Технолошко-металуршки факултет Скопје дека запишување на зимски семестар и заверка на летен семестар ќе се одвива од 07.10.2014 до 16.10.2014 година.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
- Образец за запишување на семестар
- Образец за заверка на семестар
- Образец ШВ 20
ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ
- 650 евра во денарска противредност
• Назив на примачот: Буџет на РМ – Технолошко металуршки факултет – Скопје
• Банка на примачот: НБРМ
• Сметка: 100000000063095
• Сметка на буџетски корисник: 160010336078816
• Приходна шифра: 723012
• Програма 41

- 100,00 за административна такса на жиро сметка за административна такса

НАПОМЕНА: Сите останати студенти запишани на втор циклус на студии задолжително да запишат семестар за учебната 2014-2015 година со горе наведените образци.Доколку ги немаат положено испитите истите ги презапишуваат и уплаќаат според одлуката.Соопштение за краен рок за дипломирање за студентите по стар...06 МАР/14
С О О П Ш Т Е Н И Е


Технолошко-металуршки факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје им соопштува на студентите од прв циклус додипломски студии (запишани по студиски програми по КТС 1 и КТС 2) дека имаат обврска да дипломираат согласно законските прописи до наведените датуми:
- Студенти запишани во учебната 2006/2007 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2014 година.
- Студенти запишани во учебната 2007/2008 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2015 година.
- Студенти запишани во учебната 2008/2009 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2016 година.
- Студенти запишани во учебната 2009/2010 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2017 година.
- Студенти запишани во учебната 2010/2011 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2018 година.
- Студенти запишани во учебната 2011/2012 година треба да дипломираат заклучно до 14.9.2019 година.

Сите студенти на прв циклус додипломски студии кои нема да дипломираат согласно објавениот датум, ќе имаат обврска да се префрлат по нови студиски програми.