Сијче Печкова
Асистент

Институт:   Хемиско и контролно инженерство
тел: +389 2 3088 273
e-mail: sijche@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ 16, 1000 Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
2015 Магистер на економски науки од областа на статистички методи за бизнис и економија. Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје.

2007 Дипломиран Математичар. Природно математички факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје.
РАБОТНО ИСКУСТВО
2021 Асистент, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје.
2020 Софтверски инжeнер, Melon AD.
2009 - 2020 Соработник за статистичко моделирање и математички модели, Државен завод за статистика, Скопје.
2011 – 2018 Софтверски инженер, Тапанко, Перт, Австралија.
2007 - 2009 Демонстратор, Природно-Математички Факултет, Институт за Информатика, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје.
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
Математика 1
Математика 2
Основи на компјутерско работење
Вовед во програмирање
Инженерска статистика
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ