Милица Аризанова
Асистент

Институт:   Институт за органска технологија
тел: 02 3088 201
e-mail: milica@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16, Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
10/2019 - 11/2021 Факултет за електротехника и информациски технологии, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, - Магистер по електротехника и информациски технологии во областа на Метрологија и менаџмент на квалитет
• Магистерски труд:
Развој на протокол за мониторинг на храна третирана со јонизирачко зрачење во акредитирана лабораторија, 2021, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, Република Северна Македонија

9/2015 - 10/2019 Технолошко-металуршки факултет, при Универзитетот
„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје; Дипломиран инженер технолог од Прехранбена технологија и Биотехнологија
• Дипломска работа:
Ладна стерилизација на растенија и зачини со гама ирадијација – микробиолошки аспекти, 2019, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, Република Северна Македонија
РАБОТНО ИСКУСТВО
• Асистент на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, 2021 -

• Инженер технолог во ДПТУ Фанси Корнер Цопанелис ДОО, Валандово 6/2021 - 10/2021
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
• Асистент во наставно-научните области:
Основи на прехранбеното инженерство
Основи на биохемиското инженерство
Процеси на конзервирање на храната
Биолошки основи на суровините
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
Англиски, Српски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

• Enhancing national capacities in standardized nuclear based and related techniques for food safety and detection of irradiated food, IAEA Technical Cooperation Project – МАК 5009, 2021