Деспина Костадинова
Асистент

Институт:   Институт за прехранбена технологија
тел: 02 3088 201
e-mail: despina@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
2/2019 – 3/2021 Универзитет ETH Цирих; Магистер по Наука на храна / Насока: Исхрана и здравје; Цирих, Швајцарија

9/2014 – 6/2018 Технолошко-металуршкиот факултет, при Универзитетот
,,Св.Кирил и Методиј" во Скопје; Дипломиран инженер-технолог по прехранбена индустрија; Скопје, Северна Македонија

9/2010 – 6/2014 Средно образование СУГС “Георги Димитров”
Природни науки и математика, редовна билингвална програма на Германски јазик Скопје, Северна Македонија
РАБОТНО ИСКУСТВО
10/2018 - 12/2021 Кодинг-Горска
Вработена како инженер-технолог

9/2018 – 10/2018 Пивара АД Скопје
Практикант
• Компанија за производство на освежителни пијалоци и пиво (Heineken,
Amstel, Skopsko, Coca Cola, Fanta, Sprite)
• Работа во пивара, сектор: производство на пиво
• Хемиска анализа и проверка на квалитет на пиво
Скопје, Северна Македонија

6/2017 – 7/2017 Frutarom Etol d.o.o.
Практикант
• Ротација во повеќе сектори: Проверка на квалитет и Истражување и развој на нови продукти
• Работа на дегустација и иновација на нови вкусови за неколку меѓународни брендови за пијалоци
Цеље, Словенија

6/2016 – 8/2016; 6/2015 – 7/2015 Кодинг-Горска dooel
Практикант
• Работа на микробиолошка, хемиска анализа на пијалоци и проверка на
квалитет
• Работа на производство на вода, освежителни пијалоци и пиво
Скопје, Северна Македонија
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
Англиски, Германски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

Магистерски труд со наслов “The effect of iron, prebiotics and lactoferrin on the composition and function of the Kenyan infant gut microbiota” како дел од проектот “Evaluation of micronutrient powder to maximizing effects on iron bioavailability and assessing effects on the gut microbiota” подржан од Bill Gates NIH & Swiss National Science Foundation & Industry.