Зорица Цветковска
Асистент

Институт:   Институт за текстилно инженерство
тел: 02-3088 -201
e-mail: zorica@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Ул. Руѓер Бошковиќ бр. 16
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
10/2013-12/2020-Магистер на технички науки, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј,Скопје
08/2009-07/2013- Дипломиран инженер технолог од конфекциско инженерство, Технолошко-металуршки факултет, Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО
09/2013-12/2021- АД. Мода Св. Николе
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
англиски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

2021 год. Истражување на можности и предуслови за елктронска продажба на машка кошула за брендот FF-Fashion, раководител на проект
2020 год. Развој на производи и градење на идентитет на брендот FF-Fashion, раководител на проект