Никола Начевски
Пензиониран Професор

Институт:   Екстрактивна металургија
тел: 02/3088 221
e-mail: nacevski@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Руѓер Бошковиќ бр.16 1000 Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
Доктор по технички науки
РАБОТНО ИСКУСТВО
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
Теорија на металуршки процеси - хидрометалуршки процеси
Структура и градба на метални минерали
Производство на метали од секундарни суровини
Одбрани поглавја од пиро- и хидрометалуршки процеси во металургијата на обоени метали
Современи технолошки постапки во обоената металургија

Влијание на металуршката (екстрактивна и преработувачка) индустрија врз животната средина
Влијание на отпадните води врз животната средина и заштита
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
Англиски, Руски, Италијански, Германски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ