Тодор Ановски
Пензиониран Професор

Институт:   Хемиско и контролно инженерство
тел: +38970279954
e-mail: anovski@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Бул. АВНОЈ Бр.106/2-7, Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
1962/63- Додипломски студии на Технолошко-металуршки факултет,
1968/69 Универзитет“Св. Кирил и Методиј”, Скопје


1974-1977 Постдипломски студии на Институтот за Физичка и
Електрохемија на Универзитетот во Загреб, Хрватска

1978-1984 Изработена е и одбранета докторска дисертација на
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје од подрачјето
на истражувањето и заштитата на водните ресурси
РАБОТНО ИСКУСТВО
1969, Feb- Ф-ка за хартија КОМУНА-Скопје
-Apr.1969

1969, Maj- Институт за Нуклеарни науки " Борис Кидрич"-Винча,
Nov. 1971 Belgrad (Стручен соработник/асистент)


1971-1983 Центар за примена на радиоизотопи во науката и
стопанството, Скопје (стручен соработник/асистент)

1984-1990 Центар за примена на радиоизотопи во науката и
стопанството, Скопје (Научен соработник и директор)

1991-1995 Технолошко-металуршки факултет,Универзитет“Св. Кирил
и Методиј”, Скопје (Доцент по предметите Физика-1 и
Физика-2)

1996-2000 Технолошко-металуршки факултет,Универзитет“Св. Кирил
и Методиј”, Скопје (Вонреден Професор по предметите
Физика-1 и Физика-2)

2001-2009 Технолошко-металуршки факултет,Универзитет“Св. Кирил
и Методиј”, Скопје (Редовен Професор по предметите Физика-1, Физика-2 и Заштита на животната средина на додипломските студии и Управување со животната средина на постдипломските студии)

2010- Технолошко-металуршки факултет,Универзитет“Св. Кирил
и Методиј”, Скопје (надворешен соработник, ангажиран во
научно-истражувачки проекти и на докторските студии на
ТМФ)
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
Англиски, Француски и Италијански
ИНТЕРЕСИ
Примена на Изотопско-трасерски техники во истражувањето и заштитата на животната средина со посебен осврт на водните ресурси
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ