Драган Славков
Пензиониран Професор

Институт:   Преработувачка металургија
тел: ++389 2 3088-229
e-mail: dragan@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Илинденска 97/1-9, Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНО ИСКУСТВО
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
1. Испитување на метали - насока: Металургија и метални материјали
2. Заварување - насока: Металургија и метални материјали
3. Испитувања без разрушување - насока: Металургија и метални материјали
4. Вовед во метални материјали - насока: Металургија и метални материјали
5. Селекција и примена на метални материјали - насока: Металургија и метални материјали
6. Карактеризација на материјали - насока: Наука за материјали

НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
1. Испитување на метални материјали - насока:Металургија и метални материјали
2. Металургија на заварување - насока:Металургија и метални материјали
3. Проектирање на систем за квалитет по ИСО 9000 - насока:Менаџмент на квалитет
4. Статистичка процесна контрола - насока:Менаџмент на квалитет

Д. Славков, Проектирање на Систем за квалитет според барањата на ISO-9000 серијата стандарди, интерен материјал, ТМФ, 2010. год.
УСНИ ИЗЛАГАЊА
Повеќе од 50 труда презентирани на домашни и меѓународни Советувања и Симпозиуми.
ЈАЗИЦИ
англиски, српски (активно), руски, бугарски, словенечки, француски (пасивно)
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ