Слободан Богоевски
Редовен Професор

Институт:   Институт за Неорганска Технологија
тел: 02 3088 241
e-mail: s.bogoevski@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Руѓер Бошковиќ 16, 1000 Скопје, Република Македонија
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
• Дипломска работа:

Определување оптимални услови за селективно и потполно разложување на АК-туфот, 1989, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, Македонија

• Магистерски труд:

Определување влијателни параметри и математички модел на процесот на преципитација на аморфен SiO2 од раствор на натриумов силикат,
1994, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, Македонија

• Докторска дисертација:
Варијации и дефинирање на особините и морфологијата на аморфен преципитат SiO2,
2001,Технолошко-металуршки факултет, Скопје, Македонија
РАБОТНО ИСКУСТВО
Работно искуство
• Помлад асистент - 1989
• Асистент - 1995
• Доцент - 2002
• Вонреден професор - 2006
• Редовен професор - 2011
* Реизбран во редовен професор - 2016СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
1. Член на организациониот и научниот одбор на Научно-стручниот собир на Сојузот на рударски и геолошки инженери на Република Македонија,
Варовничка и доломитска суровина во Македонија, Охрид 2004.

2. Член на државната Асоцијација за рударство при Стопанската комора на Р.Македонија (од 11.2005).

3. Сертификат за завршен Семинар за заштита на правата на интелектуална сопственост во процесот на експлоатација на иновациите и трансферот на технологија, GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), март-мај 2004.

4. Продекан за настава на Технолошко-металуршкиот факултет, 2004-2007.

5. Актуелен раководител на Институт за Неорганска Технологија, 2007-2011

6. Координатор на студиска програма на последипломски студии на ТМФ: Неорганско инженерство и заштита на животната средина.

7. Член на стручен тим за изведување на истражувачки работи на фрескоживописот на црквата Св Богородица Перивлепта во Охрид, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид, бр. 02-1284/1 од 9.11.2008.

8. Член на стручен тим за изведување на истражувачки работи на фрескоживописот на црквата Сите Свети во Лешани, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид,

9. Член на стручен тим за изведување на проект за конзервација на архитектурата и живописот на црквата Св. Никола во с. Косел, Охридско, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид, бр. 02-979/1 од 19.8.2008.

10. Член на стручен тим за изведување на конзерваторско-реставраторски работи на живописот од црквата Св. Никола во с. Косел, Охридско, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид, бр. 02-1376/1 од 6.10.2009.

11. Член на стручен тим за изготвување на проект за конзервација на живописот на црквата Св. Богородица Захумска, Охрид, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид ,бр. 02-1362/1 од 2.10.2009.

12. Член на БЕНА (Balkan Environmental Association)

13. Член на научениот одбор на XXI -от Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија.

14. Претседател на Државната Комисија за контрола на квалитет и посебни својства на Охридски бисер.

15. Актуелен раководител на Институт за Неорганска Технологија, 2011-2015

16. Член на стручен тим за конзервација и реставрација на живописот на црквата Св. Ѓорѓи, Струга, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид,бр. 02-1167/8 од 15.8.2014.

17. Член на стручен тим за реализација на проект за Конзерваторски проект за конзервација и реставрација на живописот на црквата Св. Богородица Перивлептос, 1295, година, Охрид, Решение од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Охрид ,бр. 02-1175/1 од 21.7.2014.
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
Додипломски студии - студиска програма:
Базна неорганска технологија / Технологија на неметали / Неорганско инженерство и заштита на животната средина
• Технологија на киселини и бази (ТМФ4НИЗ17004З)
• Загадување на почви и ревитализација (ТМФ4НИЗ29082И )
• Општа неорганска технологија (ИНТ З 4,5 412)
. Материјали во заштита на културно наследство
• Основни суровини и нивна технолошка подготовка (ТМФ4НИЗ04010З)
• Течни ѓубрива

Тригодишни професионални студии : Неорганско инженерство и заштита на животна средина
• Технологија на киселини и бази (ТМФ4НИЗ17004З)
• Технологија на соли и ќубрива (ТМФ4НИЗ17005З)
• Загадување на почви и заштита (ТМФ4НИЗ29082И


СКРИПТИ
1. С. Богоевски, Б. Бошковски, Интерна скрипта-предавања: Технологија на киселини и бази, прифатена на XXIX -та седница на ННС нс ТМФ одржана на 28.10.2009.

2. С. Богоевски, Б. Бошковски, Интерна збирка задачи: Технологија на киселини и бази, прифатена на XXIX -та седница на ННС нс ТМФ одржана на 28.10.2009.

3. С. Богоевски, Б. Бошковски, Интерна збирка задачи: Технологија на соли и ѓубрива, прифатена на XXIX -та седница на ННС нс ТМФ одржана на 28.10.2009.

Дипломски работи:
Ментор: 12 Член: 20

4. Г. Русеска, С. Богоевски, Б. Бошковски,
Интерна скрипта: Хемија на атмосвера, ТМФ 2017
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
Постдипломски студии: Неорганско инженерство и заштита на животната средина
• Структура на неоргански материјали
• Синтеза на хидратизирани силикати и алумосиликати
Постдипломски студии: Инженерство на животна средина
• Одржлив развој
• Загадување на почвите, контрола и нивна ревитализација
Специјалистички студии: Инженерство на животна средина
• Одржлив развој
Докторски студии: Инженерство на животна средина
• Агро-полутанти во почва и стратегија за мониторинг и ревитализација
• Економија во екологија и одржлив развој
Докторски студии: Неорганско инженерство и заштита на животна средина
• Аморфни неоргански материјали
• Природни и синтетски силика материјали

УСНИ ИЗЛАГАЊА
Усните излагања се во состав на полето со научни трудови
ЈАЗИЦИ
англиски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИНАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА:

Области

2.10 Хемиска технологија
• 21505 - Материјали - аморфни материјали
• 21502 - Материјали - неоргански материјали
• 20000 - Неорганска хемиска технологија-базна хемиска индустрија и фертилизација
• 21001 - Неорганска хемиска технологија - огноотпорни материјали
• 21002 - Неорганска хемиска технологија - стакло, глина, порцелан
• 21003 - Неорганска хемиска технологија - друго

2.25 Животна средина
• 22502 - Вода, воздух и почва


Печатени трудови

1. С. Поцев, С. Богоевски,
Термичко и хемиско разложување на A-K туф, Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија, 9 (2) 1990, 191-197

2. С.Богоевски,
Определување влијателни параметри и математички модел на процесот на преципитација на аморфен SiO2од раствор на натриумов силикат, одбранет магистерски труд, Скопје, 1994

3. S. Zafirovski, K. Davkova, S. Pocev,S. Bogoevski,
Preparation of raw porcelain glazes based on nonalkaline glass waste, Glass Tech., 2000, 41 (6), 199-200

4. Slobodan Bogoevski,
Thermal changes of amorphous SiO2 as a consequence of a precipitation temperature, Periodica Politechnica, ser. Chem. Eng. Vol. 44 No.2, pp. 133-140 (2000)

5. Slobodan Bogoevski, Donco Burevski,
Geometric model for determining the limit values of nanoparticles surface area, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 20 (1) 83 (2001), 83-86

6. С.Богоевски,
Варијации и дефинирање на особините и морфологијата на аморфен преципитат SiO2”, одбранета докторска дисертација, Скопје, 2001

7. К Филев, Н.Ѓорговска, С.Арсов, С.Богоевски
Dolomit as a source of magnesium for pig nutrition
(доломит као извор магнезија у хранидби свинја),
Крмива 46 (2004), Загреб, 4; 211-216

8. S. Bogoevski, S. Jancev
Regional Geochemical Surveys on the Heavy-toxic metals (Pb, Zn, Cd) in soil samples from Veles city area and wider region, Journal of Environmental Protection and Ecology, JEPE, vol. 8, No 1, 56-66 (2007)

9. S. Jancev, S. Bogoevski,E. Hristova,
Geochemical Surveys on the Heavy-toxic metals -Pb, Zn, Cd in agricultural soil samples from Bashino village-Rechani at the Veles city area, Macedonia
Journal of Environmental Protection and Ecology, JEPE, vol. 8, No 1, 67-76 (2007)

10. Б. Близнаковска, С. Богоевски,
Негативни влијанија врз животната средина од неконтролираното истекување на флотационата јаловина од јаловиштето на рудниците за олово и цинк Саса “МП”, Македонска Каменица, Енергетика, , ISSN 1409-6048, вол. 64, 74-77 (прв дел), октомври 2008.


11. Б. Близнаковска, С. Богоевски,
Негативни влијанија врз животната средина од неконтролираното истекување на флотационата јаловина од јаловиштето на рудниците за олово и цинк Саса “МП”, Македонска Каменица, Енергетика, ISSN 1409-6048, vol. 65, 74-77 (втор дел), декември 2008.

12. S. Jancev, S. Bogoevski, B. Bliznakovska,
Results of the preliminary regional eco-geochemical mapping of the agricultural soil samples from the Skopje city area, Journal of Environmental Protection and Ecology, JEPE (in press).

13. Б.Близнаковска, С.Богоевски, Г.Начевски,
Загадување на подземните води во регионот на Пробиштип, Енергетика, ISSN 1409-6048, vol.68, 67-73, јули 2009.

14. С.Богоевски, С.Јанчев, Б.Близнаковсака,
Определување на вкупни, достапни и водорастворливи содржини на Pb, Zn, Cd во агрокултурните почви од регионот на Башино село-Речани, Велес, (во печат, Енергетика, 2009)

15. С.Богоевски,
Haos kao ciljno startna pozicija, Unus Mundus, 34, str. 152-156, 2009.

16. S. Jancev, S. Bogoevski, B. Bliznakovska,
Results of the preliminary regional eco-geochemical mapping of the agricultural soil samples from the Skopje city area, Journal of Environmental Protection and Ecology, JEPE, vol.11, No 3, 854-865, 2010

17. Blagoj Pavlovski, Simeon Jancev, Ljupco petreski, Agron Reka, Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski
Trepel – a peculiar sedimentary rock of biogenetic origin from the Suvodol village, Bitola, R. Macedonia, Geologica Macedinica, vol. 25, No.1, pp.67-72, (2011)

18.Slobodan Bogoevski, Simeon Jancev, Bosko Boskovski,
Characterization of diatomaceous earth from the Slavishko pole locality in the republic of Macedonia,
Geologica Macedonica, vol.28, No. 1., pp.39-43, 2014

19. Arianit A. Reka, Todor Anovski, Slobodan Bogoevski, Blagoj Pavlovski, Boško Boškovski,
Physical-shemical and mineraloical- petrographic examinations of diatomite from deposit near village of Rozden, Republic of Macedonia
Geologica Macedonica, Vol. 28, No. 2, pp. 121–126 (2014)

20. S. Jancev, S.Bogoevski, B.Boskovski, M.Kochubovski, N.Stolic, E.Petrusev,
Distribution of As in the top soil samples around the D. Licice, G. Lisice, Dracevo, Ognjanci villages from the Skopje field territory
Journal of Environmental Protection and Ecology, JEPE,vol.15, No 4, 1902-1908, 2014

21. Aleksandra Todorovic, Elizabeta Dimitrieska Stojkovic, Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Biljana Dimzovska, Slobodan Bogoevski,
137Cs analysis in cultivated soil and uncultivated soil samples from cities Skopje-Macedonia, using gamma ray spectrometry, Agriculture & Forestry, Vol. 61, Issue 2: 149-156, 2015

22.Arianit A. Reka, Blagoj Pavlovski, Todor Anovski, Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski,
Phase transformations of amorphous SiO2 in diatomite at temperature range of 1000-1200oC, Geologica Macedonica, Vol. 29, No. 1, pp. 81-92 (2015)

23. B. Boškovski, Slobodan Bogoevski, Gordana Ruseska, Katerina Atkovska, High temperature crystallization process into opalized tuff, Geologica Macedonica, Vol. 29, No. 2, pp. 209-213 (2015)

24.K. Atkovska, B. Bliznakovska, G. Ruseska, S. Bogoevski, B. Boskovski, A. Grozdanov, Adsorption of Fe(II) and Zn(II) ions from landfill leachate by natural bentonite, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, Vol. 51. No.2, 2016, 215-222

25.Slobodan Bogoevski, Boško Boškovski, Gordana Ruseska, Katerina Atkovska, Concentration of carbonate admixture from opalized tuff into one separate fraction, Geologica Macedonica, Vol. 30, No 1, pp. 89-95 (2016)

26. A. Angjeleska, E. Dimitrieska-Stojkovic, Z. Hajrulai-Musliu,
S. Bogoevski, B. Boskovski, B. Stojanovska Dimzoska, R. Uzunov Evaluation of Dose for the Population Due to Natural Radioactivity of Uncultivated Soil from the Surrounding of the City of Skopje, Journal of Environmental Protection and Ecology, JEPE,Vol. 17, Book 3, pp. 1177-1184 (2016)

27. Raman Aliti, Gordana Ruseska, Slobodan Bogoevski, Perica paunovik, Goran Nacevski, A. Grozdanov, Polymer modified cement bricks based on fly ash, Material and environment Protection, 1, 24-30, (2016)

28. Boško Boškovski, Slobodan Bogoevski, Trajče Stafilov, Gordana Ruseska, Mihail Kočubovski, Migration of arsenic and other microelements in anthropogenic contaminated soil, Mech. Eng. Sci. J. Vol. 34, No.1, pp. 65-69, 2016

29. Slobodan Bogoevski, Boško Boskovski, Trajče Stafilov, Gordana Ruseska, Mihail Kočubovski, Selective extraction and passivation of arsenic and other microelements of anthropogenic contaminated soils, Mech. Eng. Sci. J. Vol. 34, No.1, pp. 119-125, (2016)

30. Aleksandra Angjeleska, Elizabeta Dimitrieska-Stojković, Radmila Črčeva-Nikolovska1, Zehra Hajrulai-Musliu, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Slobodan Bogoevski, Boško Boškovski, DISTRIBUTION OF SOME RADIONUCLIDES IN CORN AND SOIL FROM DIFFERENT LOCATIONS IN THE SURROUNDING OF SKOPJE, Mechanical Engineering – Scientific Journal, Vol. 38, No. 1, pp. 37–42 (2020) ISSN 1857–5293

31. Slobodan Bogoevski, Boško Boškovski, Gordana Ruseska, IMPACT OF REK BITOLA UPON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE SOIL, Mechanical Engineering – Scientific Journal, Vol. 38, No. 1, pp. 43–49 (2020), ISSN 1857–5293

Печатени трудови од конгреси:

1. S.Pocev, B.Marina, S.Bogoevski,
Heat treated NiO and changes of micro structural parameters, Materials Science Forum, Vol.79-82, pp.909-914, (First Europian powder diffraction conference, Munich, Germany, march 1991)

2. Zlatanovic V., Pavlovski B., Bogoevski S., Zafirovski S.,
Concentration of the blue bauxite and refractory products Eleventh conference on clay mineralogy and petrology, p. 309-314, C.Budejovice, Univerzita Karlova Praha, 1993

3. С. Богоевски, В. Златановиќ, С. Зафировски,
Некои агломерациони карактеристики на аморфен преципитат SIO2, 16. Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Том 1. 151-154, Скопје, 1999

4. В. Златановиќ, С. Јанчев, С. Зафировски, С. Богоевски, Е. Фиданчевска, С. Георгиевски,
Нови суровини за керамичката ÿ стакларската индустрија, 16. Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Том 2, 343-346, Скопје, 1999

5. S. Zafirovski, V. Zlatanovic, S. Bogoevski, E. Fidancevska,
Perlite-Raw Material for Sinter Ceramics, 13-th Conference on glass and ceramics, Vol.2, p.288-292, Publishing House “Science Invest” Sofia, 1999

6. V. Zlatanovic, S. Jancev, S. Zafirovski, S. Bogoevski,
E. Fidancevska, S. Gligorovski,
Meta-rhyolite from Macedonia as a basic raw material for ceramic and glass industry, 13-th Conference on glass and ceramics, Vol.2, p.51-54, Publishing House “Science Invest” Sofia, 1999

7. V. Zlatanovic, S. Jancev, S. Zafirovski, S. Bogoevski,
E. Fidancevska,
Comparative enrichment of ceramics raw materials from alternative rocks, HUN-Pra-PARTEC, International Conference on Practical Aspects of Particle Technology, Prooceedings, 231-235, Budapest, Hungary, 2001

8. S. Bogoevski, D. Burevski
Influence of the pore size into amorphous SiO2 precipitate upon the difference between measured and real values of specific surface area and density
CHISA, 2004, 1 st E-Edition, ISBN 80-86059-40-5/604

9. S. Bogoevski, S. Jancev,
Phase characterization of a calcite marble from mine Spektar-Brvenica, Tetovo region Macedonia,
V international symposium of scientists and specialists, p.41-48, Zenica, 2004

10. С.Богоевски, С.Јанчев, Е.Христова, Б.Панова
Регионална реонизација и потенцијалност на варовници и мермери во Македонија, Сојуз на рударски и геолошки инженери на Република Македонија,
Варовничка и доломитска суровина во Македонија,
Зборник на трудови, стр.53-58, Охрид 2004

11. К.Филев, Н.Ѓорговска, С.Богоевски, С.Арсов, Ц.Пејковски
Доломитот како извор на магнезиум и неговата употреба во исхраната на домашните животни,
Зборник на трудови, стр.59-67, Охрид 2004

12. Simeon Jancev, Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski, Blagica Bliznakovska,
Statistical parameters on the content of arsenic of anthropogenic origin in the Skopje region soil
1st International conference: Ecology of Urban Areas 2011, Zrenjanin, Serbia, september 2011, pp. 484-492

13. Blagica Bliznakovska, Katerina Atkovska, Gordana Ruseska, Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski, Petre Makreski,, Anita Grozdanov,
Adsorption of Fe2+ and Zn2+ ions from landfill leachate by natural bentonite from Kriva Palanka (B-KP), Republic of Macedonia,
IV International conference: Ecology of Urban Areas, Zrenjanin, Serbia, 2014, Proceedings, pp.149-156, 2014Трудови презентирани на научни манифестации во земјата и во странство:

1. С.Поцев, С.Богоевски, В.Златановиќ,
Одредување оптимални услови за селективно и потполно разложување на А-К туфот”, Xl советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Изводи ид соопштенијата, А2-9, Скопје, 1989

2. S. Bogoevski, S. Pocev,
Precipitacija aluminijum hidroksida od aluna, dobijenih od A-K tufa", lll Jugoslovenski simpozijum o hemijskom in`ewerstvu, Izvodi radova, str.113, Novi Sad 1992


3. С.Зафировски, С.Богоевски, С.Поцев,
Добивање сурови полупорцелански глазури врз база на безалкален стаклен крш”, 14. Советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1995


4. В.Златановиќ, С.Поцев, С.Зафировски, С.Богоевски, С.Марковски,
Нестандардна технологија на производство на водено стакло, 14. Советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1995

5. V. Zlatanovic, S. Bogoevski, S. Zafirovski,
Research of the kinetics of synthesis of waterglass performed by wet method, 12-th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic, 1996

6. S. Bogoevski,
Mathematical modelling of process of SiO2 precipitation, 12-th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic, 1996

7. В.Златановиќ, С.Јанчев, С.Зафировски, С.Богоевски,
Магнетна сепарација на метариолит, Нежилово, и добивање на кварцно-фелдспатен концентрат”, Xl конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1997

8. С.Зафировски, В.Златановиќ, С.Богоевски, И.Трчков,
Добивање на синтер-керамички плочки при ниски температури на печење, Xl конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1997

9. С.Богоевски, С.Поцев, В.Златановиќ, Б.Јашмаковски,
Појава на кристална фаза и влијание врз неа во процесот на преципитација на SiO2” Xl, конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, Скопје, 1997

10. S. Bogoevski, V. Zlatanovic,
Influence of the precipitation temperature upon the structure and properties of the amorphous SiO2”, 13-th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic, 1998

11. V. Zlatanovic,S. Nikolov, S. Bogoevski,S. Zafirovski,
Kinetic parameters for the synthesis of waterglass starting with opalized tuff and applying hidrothermal method”, 13-th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic, 1998

12. S. Bogoevski, D. Burevski, S. Zafirovski, V. Zlatanovic
Structural and morphological properties of the amorphous SiO2 precipitate after thermal treatment, as a consequence of the precipitation temperature,
X World Round Table Conference on Sintering, Belgrade, 2002

13. A. Grozdanov, S. Bogoevski, G. Bogoeva-Gaceva,
Nucleation of polypropylene in the presence of various types of nucleators
XVll Congress of chemists and technologists of Macedonia, 2002

14. S. Bogoevski, D. Burevski,
Transformation of the agglomerate units into amorphous SiO2 precipitate during the crystallization process
CHISA, Praha, 2002

15. S. Bogoevski, D. Burevski,
Influence of the pore size into amorphous SiO2 precipitate upon the difference between measured and real values of specific surface area and density
CHISA, Praha, 2004

16. С.Богоевски, С.Јанчев, Е.Христова, Б.Панова
Регионална реонизација и потенцијалност на варовници и мермери во Македонија,Сојуз на рударски и геолошки инженери на Република Македонија,
Варовничка и доломитска суровина во Македонија,
Охрид 2004 (усно излагање)

17. Vladan Zlatanovic, Slobodan Bogoevski, Stefan Pocev, Stojan Zafirovski, Ranko Adziski,
Water glass-Macedonian product
5th International Conference of the chemical Societies of the South-East Europian Countries, Ohrid, 2006

18. С.Богоевски, Б. Бошковски
Влијание на структурната генеза на белиот опализиран туф врз карактеристиките на процесот на мелење, ВИИИ конгрес по чиста и применета хемија на студентите од Македонија (со меѓународно учество), книга на апстракти, стр.12-13, ТМФ, Скопје, 8-10 октомври, 2009

19. Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski
Concentration of the carbonate admixture from raw opalized tuff into one separated fraction, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, ICT 1, p.187, Ohrid 2010.

20.. Bosko Boskovski, Slobodan Bogoevski,
High temperature crystalization process into opalized silicate tuff, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, ICT 2, p.188, Ohrid 2010.

21. Simeon Jancev, Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski, Blagica Bliznakovska,
Statistical parameters on the content of arsenic of anthropogenic origin in the Skopje region soil
1st International conference: Ecology of Urban Areas 2011, Zrenjanin, Serbia, september 2011, pp. 484-492

22. B.Bliznakovska, K.Burevska, S.Bogoevski, B.Boskovski
Leachate oxygen parameters as key-factors in the MSWL maturing determination
22nd Congressof Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 5-9 september 2012, EN-20.

23.B.Boskovski, B.Bliznakovska, S.Bogoevski, K.Burevska
Determination of heavy metals content in agricultural soils in urban area
22nd Congressof Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 5-9 september 2012, EN-22

24.S.Bogoevski1, A.Reka2, B.Pavlovski1, B.Boskovski1, B.Bliznakovska1
Characterization of natural amorphous SiO2 from a new deposits in the Republic of Macedonia
22nd Congressof Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 5-9 september 2012, I-11

25. K.Burevska, B.Bliznakovska, S.Bogoevski, B.Boskovski
Adsorption characteristics of synthetic zeolites CaNaX and MgNaX determined from the water vapor adsorption isotherms
22nd Congressof Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 5-9 september 2012, I-12

26. Blagica Bliznakovska, Katerina Atkovska, Gordana Ruseska, Slobodan Bogoevski, Bosko Boskovski, Petre Makreski,, Anita Grozdanov,
Adsorption of Fe2+ and Zn2+ ions from landfill leachate by natural bentonite from Kriva Palanka (B-KP), Republic of Macedonia,
IV International conference: Ecology of Urban Areas, Zrenjanin, Serbia, 2014, Proceedings, pp.149-156, 2014

27. B.Bliznakovska,K. Atkovska, G.Ruseska,S.Bogoevski,B.Boskovski,
Seasonal variation of heavy metals concentration in the underground waters on MSWL Drisla site,
VIth International Metallurgical Congress, Metallurgy, Materials and Environment, Ohrid, Macedonia, 2014

28. S. Bogoevskı, B. Boskovskı, T. Stafılov, G. Ruseska,
M. Kochubovskı, Selective extraction and passivation of arsenic and other microelements of anthropogenic contaminated soils, International Conference GREDIT, Skopje, 31 March – 2 April 2016, book of abstracts, p1–20

29. B. Boskovski, S. Bogoevski, T. Stafilov, G. Ruseska, M. Kochubovski
Migration of arsenic and other microelements in anthropogenic contaminated soils, International Conference GREDIT, Skopje, 31 March – 2 April 2016, book of abstracts, p1–04

30. A. Angjeleska, E. Dımıtrıeska-Stojkovıć, Z. Hajrulaı-Muslıu,
S. Bogoevskı, B. Boškovskı, B. Stojanovska Dımzoska, R. Uzunov
Evaluation of dose for the population due to natural radioactivity of uncultivated soil from the surrounding of the Skopje city, Macedonia, International Conference GREDIT, Skopje, 31 March – 2 April 2016, book of abstracts, p1–01

31. K. Atkovska, G. Ruseska, S. Bogoevski, B. Boškovski, Monitoring of wastewaters from OKTA rafinery, VIIth International Metallurgical Congress, EP-4, pp. 74, Ohrid 2016.

32. K. Atkovska, G. Ruseska, S. Bogoevski, B. Boškovski, Heavy metals determination in the fine fraction of the wastewater chanels from “USJE” and “OHIS” factories, VIIth International Metallurgical Congress, EP-5, pp. 75, Ohrid 2016.

33. Hamdije Memedi, Katerina Atkovska, Kiril Lisichkov, Mirko Marinkovski, Stefan Kuvendziev, Slobodan Bogoevski, Zoran Bozinovski, Arianit Reka, Characterization of natural inorganic materials as potential heavy metals adsorbents, VIIth International Metallurgical Congress, EP-2, pp. 72, Ohrid 2016.

34. Katerina Atkovska, Bosko Boskovski, Blagica Bliznakovska, Gordana Ruseska, Slobodan Bogoevski, Seasonal variation of the atmospheric particulate matter concentration in the city of Skopje, VIIIth International Metallurgical Congress, EP-6, Ohrid 2018.АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

СТУДИИ, ЕЛАБОРАТИ И ИЗВЕШТАИ:

1. С.Зафировски, В.Златановиќ, С.Поцев, З.Ацковиќ, С.Богоевски,
Елаборат Технолошки истражувања на опекарски глини од локалитетот Јасиковац-Иванград, Инвеститор: Институт за технички истражувања, Универзитет “Вељко Влаховиќ”, Титоград, ТМФ, Скопје, 1989

2. В.Златановиќ, С.Зафировски, С.Поцев, З.Ацковиќ, С.Богоевски,
Елаборат Физичко-хемиски, минералошки и керамички испитувања на глинени суровини од локалитетот Раковец, Чашка-Горна Брдца, Баири-Оризари, Велешко, Инвеститор: Керамичка индустрија “Киро Ќучук”, Титов Велес, ТМФ, Скопје, 1989

3. С.Зафировски, В.Златановиќ, С.Поцев, З.Ацковиќ, С.Богоевски,
Студија за лабораториско технолошко истражување на керамички глини од локалитетот Русино-Гостиварско, Инвеститор: Силика-Гостивар, ТМФ, Скопје, 1989

4. В.Златановиќ, Б.Павловски, С.Зафировски, Б.Јашмаковски, С.Богоевски, Студија за примена на збогатени сини растресити боксити во индустријата за огноотпорни материјали, ТМФ, Скопје, 1990


5. С.Поцев, С.Богоевски,
Студија за некои проблематични суровини при производството на цемент во Усје, Скопје, ТМФ, Скопје, 1990

6. С.Зафировски, В.Златановиќ, Б.Павловски, Б.Јашмаковски, С.Богоевски, Студија: Лабораториско испитување и спецификација на вулкански туф-Градешница, трепел и пирофилит-Битолско, Инвеститор: Битоласил-Битола, ТМФ, Скопје, 1991

7. С.Зафировски, В.Златановиќ, С.Поцев, С.Богоевски, С.Марковски,
Студија: Технолошки испитувања на керамички глини од локалитетите Падалница ÿ Трла-Стари рудник, Катланово, Инвеститор: А.Д.ТИПО Скопје, ТМФ, 1991

8. А.Димитровски, М.Бубалов, В.Златановиќ, С.Зафировски, С.Богоевски, Елаборат за физички, хемиски и микробиолошки испитувања на оризова лушпа, употребена како термоизолационен материјал во топловодните системи на ОП Топлификација-Скопје, Инвеститор: ОП Топлификација Скопје, ТМФ, Скопје, 1992

9. В.Златановиќ, С.Зафировски, С.Поцев, С.Богоевски, С.Марковски,
Проект: Студија за добивање хидратизиран натриум силикат (водено стакло) по мокра технолошка постапка, Деловен партнер: А.Д. ОХИС-Скопје, ТМФ, Скопје, 1992

10. С.Зафировски, С.Богоевски,
Студија: Седиментациони испитувања на микрогранулат од калцит и доломит од Гостивар, Инвеститор: А.Д. Микрогранулат-Гостивар, ТМФ, Скопје, 1995

11. С.Зафировски, С.Богоевски, С.Поцев, С.Клинчарски,
Елаборат за рудни резерви и технолошки испитувања на глини од рудникот Брик-Берово и рудни резерви со технолошки испитувања на опоснител од Крушарник-Виница за производство на керамиди, Инвеститор: ИГМ Пролетер-Виница, ТМФ, Скопје, 1995

12. С.Зафировски, С.Богоевски и др., Лабораториски испитувања на глинест материјал од Агино Село и Старо Нагоричане-Кумановско, Инвеститор: КИК Куманово, ТМФ, Скопје, 1995

13. С.Зафировски, В.Златановиќ, С.Богоевски, Е.Фиданчевска,
Студија: Лабораториско технолошки испитувања на керамички глини од локалитетот Нов Истевник-Делчево, Инвеститор: А.Д. Пролетер-Виница, ТМФ, Скопје, 1999

14. С.Зафировски, В.Златановиќ, С.Богоевски, Е.Фиданчевска,
Студија за лабораториски и технолошки испитувања на керамички глини од локалитетот Пара Нива-Клуковец и Горна Брдца-Велешко, Инвеститор: АД Киро Ќучук, Велес, ТМФ, Скопје, 2000

15. С.Богоевски, С.Јанчев,
Студија за прелиминарни физичко-хемиски, технолошки и минералошко-петрографски испитувања на калцитски мермери од рудникот Спектар, општина Брвеница-Тетовско,
ТМФ-Скопје, 2003

16. С.Богоевски, С.Јанчев,
Елаборат за извршени прелиминарни испитувања за проблемот на иссолување врз фрескоживописот од црквите “Св.Константин и Елена” и “Св. Богородица Перивлептос”,
ТМФ-Скопје, 2004

17. С.Богоевски,
Елаборат за извршени испитувања за проблемот на иссолување врз фрескоживописот од црквата “Св. Сите”, Охридско. ТМФ-Скопје, 2005.

18. С. Богоевски
Извештај за извршени анализи (идентификација) на 7 неметални суровини; инвеститор: Албау Текс, Тетово, ТМФ, 4.7.2007.

19. С. Богоевски
Извештај за извршена анализа на магнезиум сулфат; инвеститор: ДПТУ Бистрица-СБ, ДОО с. Мајден, ТМФ, 4.10.2007.

20. С. Богоевски, С.Зафировски
Извештај за контролна анализа на керамички чинии; инвеститор: Министерство за финансии , Царинска управа, ТМФ, 17.9.2007.

21. Е. Фиданчевска, С. Богоевски, С. Зафировски, Р. Аџиски, В. Јованов
Извештај за лабораториски керамички испитувања на керамички глини од локацијата Боксх Косова, општина Клин, Косово, ТМФ, 25.3.2008.

22. С. Богоевски
Извештај за прелиминарни испитувања на примерок од малтер од црквата Св. Никола, с. Косел; инвеститор: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Охрид, ТМФ, 1.4.2008

23. С.Богоевски
Извештај за рентгенска детерминација на проби од црквата Сите Свети од истоимениот манастир, с. Лешани. Инвеститор: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Охрид, ТМФ, 26.5.2008

24. С.Богоевски, Е.Фиданчевска, С.Зафировски
Студија за технолошките испитувања на керамичка глина од АД ИГМ Еленица, Струмица; Инвеститор АД ИГМ Еленица-Струмица, ТМФ, мај 2008.

25. Е.Фиданчевска, С.Богоевски,
Студија за технолошките испитувања на глини од локалитетот Ајватовци, Скопско; Инвеститор: АРБ Комерц-Тетово, ТМФ, јуни 2008.

26. С. Богоевски,
Извештај за извршени испитувања на вулкански туф од локалитетот Славишко поле, с. Ветуница, Крива Паланка; Инвеститор: Маркетинг Минерали, Скопје, ТМФ, септември 2008

27. С.Богоевски,
Извештај за согледување на причините и последиците од влагата во црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Охрид, ноември 2008.

28. С. Богоевски,
Извештај за извршени анализи на примероци од малтер и иссолени материи од црквата Сите Свети, с.Лешани, Охридско, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Охрид, 22.8.2008.

29. С. Богоевски, Б.Бошковски,
Извештај за извршени анализи на примероци од малтер од црквата Сите Свети, с. Лешани, ноември, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Охрид, 2008,

30. С.Богоевски,
Извештај за хемиска и минералошка идентификација на доставен примерок од неорганско потекло, Инвеститор: Еколошко биро, Скопје, ТМФ, март 2009.

31. С. Богоевски,
Елаборат за прелиминарни согледувања на состојбата на фрескоживописот и карактеристиките на малтерот во црквата Св. Богородица захумска, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Охрид, октомври, 2009.

32. С.Богоевски, С.Зафировски,
Студија за технолошките испитувања на индустриска проба (1 и 2) од керамичка глина и опоснители од локалноста Ајватовци-Скопско и опоснители од локалноста Урошецвац, Инвеститор: АРБ Комерц-Тетово,ТМФ, октомври 2010.

33. С. Богоевски, Б. Бошковски
Извештај за извршена идентификација и карактеризација на карбонатна минерална суровина, инвеститор: Добер-ДОО Валандово, ТМФ, ноември 2009.

34. С. Богоевски, Б. Бошковски
Извештај за извршена хемиска идентификација на примероци од туфови од регионот на пробиштип, Писеник, ТМФ, септември 2010.

35. С. Богоевски, Б. Бошковски
Извештај за извршена хемиско-минералошка идентификација на карбонатна суровина, ДООЕЛ Хаби Градба, Долнени, Прилеп, ТМФ, октомври 2010.

36. С. Богоевски, Б. Бошковски
Извештај за карактеризација на вештачки ѓубрива, Црвени Брегови АД Неготино, ТМФ, февруари 2011.

37. С. Богоевски, Б. Бошковски
Извештај за извршена физичко-хемиска карактеризација на примероци од јагленова прашина, АД фабрика за шеќер 4 Ноември, Битола, ТМФ, февруари 2011.

38. С. Богоевски
Извештај за извршени анализи на песоци, Инвеститор: Титан, Цементарница Усје, Скопје, ТМФ 2011.

39. С. Богоевски,
Елаборат за определување на карактеристиките на градбените материјали од црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, Министерство за култура на Р.М.2011.

40. С. Богоевски,
Елаборат за определување на карактеристиките на материјалите од внатрешноста на црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид,поврзани со фреско-сликарството и проблемите со иссолувањето, Министерство за култура на Р.М.2011.

41. С. Богоевски, Б. Бошковски
Извештај за керамички испитувања на глина од наоѓалиште близу село Новаци, Битолско, Инвеститор: Геологинг-Скопје, ТМФ 2011.

42. С. Богоевски,
Извештај за извршени анализи на соли од црквата Св. Богородица Захумска, Охрид, НУ Завод и Музеј, Охрид 2011.

43. С. Богоевски,
Извештај за извршени контролни анализи за екстрахирани соли од пробни конзерваторски активности во црквата Сите Свети во Лешани, НУ Завод и Музеј, Охрид 2011.

44. С. Богоевски,

Извештај за извршени контролни анализи за екстрахирани соли од пробни конзерваторски активности во црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, Министерство за Култура на РМ, 2011.

45. С. Богоевски,
Извештај за минералошка детерминација на конкретни примероци од пигменти, земени за време на пробните конзерваторски активности, јуни 2011, Министерство за култура на РМ, 2011.

46. С.Богоевски, Б.Бошковски
Извештај за извршени керамички испитувања на глина од лежиштето Русино, Гостивар, Тулана ДОО, Гостивар, ТМФ, септември 2012

47. С. Богоевски
Извештај за некои карактеристики на солите во црквата Св. Богородица Захумска, НУ Завод и Музеј, Охрид, 2012

48. С. Богоевски,
Извештај за прелиминарни согледувања за состојбата на живописот во црквата Св. Ѓорѓија, Струга, НУ Завод и Музеј, Охрид, 2012

49. С. Богоевски, Б. Бошковски,
Извештај за керамички испитувања на глина од лежиштето Русино, Гостивар, инвеститор: Тулана, Гостивар, ТМФ, септември 2012.

50. С. Богоевски,
Извештај: мислење за квалитет, примана и карактеристики на производот АКСИЛ, инвеститор: Стрмош, Пробиштип, ТМФ, октомври, 2012.

51. С. Богоевски,
Извештај: Мислење за квалитет за применливост на Зеофит од Славишко поле, с. Ранковце, Инеститор: Стрмош, Пробиштип, ТМФ, 2012.

52. С. Богоевски,
Елаборат за заштита на македонскиот производ Охридски бисер под името ОХРИДСКИ БИСЕР, како географски назив, ТМФ, мај 2013.

53. С. Богоевски,
Извештај за извршена анализа на проба именувана како „Син камен“, за потребите на проект во врска со локации на кои престојувал Александар Македонски во Узбекистан, ТМФ, јуни 2013.

54. С. Богоевски
Извештај за извршени анализи на варовници од локалитетот Чардаковец, Општина Карпош. Инвеститор: ТРАНСМЕТ ДОО, Скопје, ТМФ, септември 2013.

55. С. Богоевски
Извештај за извршеното чистење на живописот, како сегмент од проектот за конзервација на црквата Свети Ѓорѓи во струга, заклучно со 2017 година,
НУ Завод и Музеј Охрид, бр. 11 35/9, 27.10.2017

56. Слободан Богоевски,
Извештај за прелиминарни физичко-хемиски испитувања на живописот во црквата Света Богородица Болничка во Охрид, Н.У. Завод и музеј-Охрид, 11-599/1, Скопје, октомври 2018.

57. Слободан Богоевски,
Извештај за прелиминарни физичко-хемиски испитувања на живописот во црквата Света Богородица Челница во Охрид, Н.У. Завод и музеј-Охрид, 11-1435/1, Скопје, октомври 2018.

58. С. Богоевски
Извештај: Мислење за еколошките карактеристики на сите фази од производството на СТП ДООЕЛ Тетово, ТМФ, јули 2019


ЕКСПЕРТИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ:

1. С.Богоевски, Т.Ановски,
Деконтаминација на транспортен контејнер од Сцсхаефер Транс.Инц. Београд, ТМФ-Скопје 2005.

2. С.Богоевски,
Суперанализа на вештачко ѓубриво за Државниот инспекторат при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија.
ТМФ-Скопје, 2005

3. К. Давкова, С. Богоевски
Стручно мислење за труење од гасови (за судска постапка)
ТМФ, февруари 2010

ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

УЧЕСТВО ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
• Член во тим
1. Студија за добивање хидратизиран натриум силикат (водено стакло) по мокра технолошка постапка, ТМФ-Охис, 1992

2. Соработник-истражувач во проектот: Збогатување на калиумов фелдспат и кварц од метариолит од Нежилово и нивна технолошка примена, финансиран од Министерството за наука, 1997-2000

3. С.Јанчев, С.Богоевски,
Детална геохемиска проспекција на тешките метали-микроелементи(Pb, Zn, Cd, Cu, Sn, Cr, Ni, In, Ge, Ga) во агрокултурните почви на просторот помеѓу Башино Село-Речани, Велес; финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање,
ТМФ-Скопје, 2004,

4. С.Јанчев, С.Богоевски,
Детрминација на достапните содржини на Pb, Zn, Cd, во агрокултурните почви од реонот Башино Село-Речани, Велес; финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање,
ТМФ Скопје, 2006,

5. С. Јанчев, С. Богоевски
Проект: Прва фаза на геохемиски мониторинг за тешки токсични метали и изработка на геохемиски атлас за почвите во градот Скопје и неговата околина; финансиран од Град Скопје, ТМФ, 2007.

6. С. Јанчев, С. Богоевски, Н.Столиќ
Проект: Завршен извештај за спроведување на втора фаза на геохемиски мониторинг за тешки токсични метали и изработка на геохемиски атлас за почвите во градот Скопје и неговата околина; финансиран од Град Скопје, Геологинг ДОО-Скопје, март 2009.

7. С. Јанчев, С. Богоевски, Н.Столиќ, Б.Бошковски
Проект: Завршен извештај за спроведување на трета фаза на геохемиски мониторинг за тешки токсични метали и изработка на геохемиски атлас за почвите во градот Скопје и неговата околина; финансиран од Град Скопје, Геологинг ДОО-Скопје, октомври 2010.

8. Роберт Христовски, Слободан Богоевски,...
Нелинеарна педагогија:кон еден модел и примена на интердисциплинарните врски помеѓу спортот и физичкото образование со останатите области на академски знаења базиран на концептите од теоријата на сложени системи, Министерство за образивание и наука на Р.М., 2011-2012.

9. Слободан Богоевски, Бошко Бошковски, Гордана Русеска, Катерина Атковска,
Визуелизација на процесот на елутрација при сепарирање на минерални фази со различен гранулометриски состав, ТМФ, 2016

10. Слободан Богоевски, раководител на проектот
Гордана Русеска, член
Бошко Бошковски, член
Катерина Атковска, Член

„Следење и корелација на некои параметри на водата во Дојранското езеро“, ТМФ 2019