Свето Цветковски
Редовен Професор

Институт:   Преработувачка металургија
тел: ++ 3892 23088 245; ++ 389 72 694 125
e-mail: sveto@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Ул. Александар Мартулков 2А/1-16
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
Доктор на технички науки; Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Технолошко-металуршки факултет, Скопје; 2001

Магистер на технички науки; “Универзитет у Београду”, Технолошко-металуршки факултет, Београд; 1992

Дипломиран инженер металург, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Технолошко-металуршки факултет, Скопје; 1983

Меѓународен инженер по заварување, ИСИМ Темишвар; 2002

РАБОТНО ИСКУСТВО
1984-1986 год Вработен во ФЗЦ 11 Октомври, Куманово
1986-1992 год Помлад асистент, ТМФ Скопје;
1992-2002 год Асистент, ТМФ, Скопје
2002-2007 год Доцент, ТМФ Скопје
2007-2012 год Вонреден професор, ТМФ Скопје
2012- Редoвен професор, ТМФ Скопје

СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ