Елена Томовска
Вонреден Професор

Институт:   Текстилно инженерство
тел: 30 88 216
e-mail: elena.tomovska@googlemail.com
Адреса:
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
2008/11
Доктор на нaуки,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Eкономски факултет, Скопје,
Докторска дисертација: „Истражување на перспективите за развој на електронска продажба на облека од македонските конфекциски производители“

2005/06
Магистер по Конфекциски менаџмент
Универзитет Heriot-Watt, Школа за текстил и дизајн, Единбург, Велика Британија
Магистерска теза: Истражување на карактеристиките на Веб страни за продажба на облека и нивната корелација со квантитетот на продажбата
1999/04
Дипломиран конфекциски инженер
Универзитет Св. „Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет, Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО
2008
Универзитет Св. „Кирил и Методиј“,Технолошко-металуршки факултет, Скопје
2007/08
Агенција за странски инвестиции на Република Македонија
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
2005
Едномесечен студиски престој за обука за COBISS/OPAC каталози и прбарување на бази на податоци на Факултетот за природни науки и инженерство,Оддел за Текстил, Љубљана, Словенија
2004
Едномесечен студиски престој за обука за Градирање на облека на Универзитетот Heriot-Watt, Единбург,Велика Британија
2003
Едномесечен студиски престој за обука за Lectra CAD системи во конфекциско производство на Универзитетот Heriot-Watt, Единбург, Велика Британија
ЧЛЕНСТВО
Chevening Macedonia Alumni
Heriot-Watt Alumni
Организација на инженери на Македонија
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
• Основи на менаџмент
• Дизајн на текстилот
• Проектирање на ткаенини
• Плетенини
• Бизнис администрација
• Маркетинг
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
Jordevа, S., Tomovska, Е., Trajković, D., Zafirova,K., Sound Insulation Properties of Structure Designed From Apparel Cutting Waste, AUTEX 15th World Textile Conference, Bucharest, 2015
ЈАЗИЦИ
Англиски, Француски, Албански
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
1. S. Jordeva, E. Tomovska, D. Trajkovic, K.Zafirova (2015) Current State of Pre-Consumer Apparel Waste Management in Macedonia, Fibers&Textiles in Eastern Europe, 23, 1 (109), 13-16
2. S. Jordeva, E. Tomovska, D. Trajkovic, K.Zafirova (2014) Textile waste as thermal insulation material, Tekstil, Vol. 63, No. 5-6, 168-179
3. E. Tomovska, K.Zafirova, (2013) Contribution of fibers to the visual perception of fabric roughness, Tekstil, Vol. 62, No. 7-8, 284-288
4. E. Tomovska, K.Zafirova, (2013) Investigation on water absorbency of terry towels, Tekstilna Industrija, 3, 18-24
5. Tomovska, E., Zafirova, K. (2012) Face-to-face Woven Velvet – Ground Fabric Construction and Mechanical Properties, Tekstilna industrija, vol. 60, 2, 5-11
6. Dimitrovska, M., Tomovska, E., Bocevska, M.(2012) Characterisation of Vranec, Cabernet Sauvignon and Merlot wines based on their chromatic and anthocyanin profiles, J. Serb. Chem. Soc. doi:10.2298/JSC130101026D
7. Tomovska, E., Zafirova, K. (2011) The Contribution of Weave to Visual Perception of Fabric Texture, Tekstil, Vol 59, No.9, pp. 379-388
8. Tomovska, E., Josimovski, S., Trenevska Blagoeva, K. (2011) Classifying Potential Online Consumers of Macedonian Apparel, Tekstilna Industrija, Vol. 59, No.1. , pp.5-11
9. Tomovska, E. (2009) Components of Apparel E-Retailers Websites: Qualitative Analysis of the Components of Apparel E-Retailers Websites (Part I), Tekstil, Vol 58, No 5, pp 207-214.
10. Tomovska, E. (2009) Components of Apparel E-Retailers Websites: Differences in the Components of Apparel E-Retailers Websites and Their Relationship to Online Purchase (Part II), Tekstil, Vol 58, No 6, pp 281-287.
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

Меѓународни проекти

1. TEMPUS-CD-JEP-16045-2001, Technology Transfer Centre in
Chemical and Textile Engineering, 2002-2004
2. TEMPUS- UM - JEP -18027-2003, Creating e-LibraryIntegrated in
Faculty Information System, 2004-2005