Војо Јованов
Доцент

Институт:   Институт за неорганска технологија
тел: 023088-248
e-mail: vojo@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Руѓер Бошковиќ 16, 1000 Скопје, Република Македонија
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
2007 год. Дипломирал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” на Технолошко-металуршкиот факултет, отсек: инженерство за неметали, Скопје.
2010 год. Магистрирал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” на Технолошко-металуршкиот факултет, отсек: нови материјали-неоргански материјали.
РАБОТНО ИСКУСТВО
- 1. VIII 2007 - 30.XI 2007 год. – вработен во Фабриката за огноотпорни материјали BOMEX REFRACTORY- Пехчево.
- од 30.XI 2007 до денес – вработен во Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, како помлад асистент.
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
2006 год. Пракса во фабриката TONDACH - Виница, 10.7-10.8.2006, „Следење на процесот на подготовка на глината, формирање на форми под притисок, сушење и печење на готовите производи”.
2007 год. IAESTE-пракса во Нови Сад, 15 мај - 30 јуни 2007, „Испитување на биокорозијата на керамичките материјали и одредување на отпорноста на мраз”, Технолошки факултет-Нови Сад.
2010 (7 – 11 декември), член на делегација од Сојуз на хемичари и технолози, Скопје Македонија, учесници на Балкански самит на млади научници организиран од Европски совет за мобилност на млади за истражување и технологија, Солун, Грција
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
Неорганско инженерство и заштита на животната средина

1. Наука за неоргански материјали 1,
2. Наука за неоргански материјали 2,
3. Технологија на огнотпори и специјална керамика,
4. Технологија на груба и фина керамика

Инженерство на материјали и нанотехнологии
1. Керамика 1
2. Керамика 2
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
1. Vojo Jovanov, Snezana Petrovic, Emilija Fidancevska, Janja Ranogajec, Composite materials composed of fly ash and clay, VII студентски конгрес за чиста и применета хемија, 4-6 октомври 2007, Скопје, Македонија;
2. Vojo Jovanov, Snezana Petrovic, Janja Ranogajec, Emilija Fidancevska, Biocorrosion of composite materials based on fly ash and clay materials, The seventh Students Meeeting, SM-2007 – Procesing and Application of Ceramics, December 6-7, 2007, Нови Сад, Србија;
3. Vojo Jovanov, Snezana Petrovic, Emilija Fidancevska, Janja Ranogajec, Biljana Anguseva, Sinisa Markov, Biocorrosion of ceramics fabricated from waste fly ash and clay, 17-20 September 2008, Охрид, Македонија;
4. Vojo Jovanov, Snezana Petrovic, Miroslava Radeka, Emilija Fidancevska, Janja Ranogajec, Frost resistance and biocorrosion of ceramics based on fly ash and clay, VIII студентски конгрес за чиста и применета хемија, 2009, Скопје, Македонија.
5. Vojo Jovanov, Ognjen Rudic, Biljana Anguseva, Janja Ranogajec, Emilija Fidancevska, Impact of fly ash incorporated in the clay matrix, V. Terrestrial Radioisotopes in Environment International Conference, 17-20 May 2016, Veszprem, Hungary
ЈАЗИЦИ
англиски, руски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
Печатени трудови во периодични списанија:

1. S. Kramar, L. Žibret, E. Fidanchevska , V. Jovanov , B. Angjusheva , V. Ducman, Use of fly ash and phosphogypsum for the synthesis of belite-sulfoaluminate clinker, Materiales de Construcción Vol. 69, Issue 333, January–March 2019, e176, https://doi.org/10.3989/mc.2019.11617 (IF: 1.803)

2. V. Jovanov, V. Zečević, T. Vulić, J. Ranogajec, E. Fidanchevska, Preparation and characterization of protective self-cleaning TiO2/kaolin composite coating, Materiales de Construcción Vol. 68, Issue 331, July–September 2018, e163, https://doi.org/10.3989/mc.2018.08517 (IF: 1.803)

3. V.Jovanov, O.Rudic, J.Ranogajec, E.Fidanchevska, Synthesis of nanocomposite coating based on TiO2/ZnAl layer double hydrohides, Materiales de Construcción 67(325):112 · February 2017, DOI: 10.3989/mc.2017.07215 (IF:0.98)

4. B. Angjusheva, E.Fidanchevska, V.Jovanov, Production ans characterization of porous ceramics from coal fly ash and clay, Quality of life (2016) 7(3-4):59-65; DOI: 10.7251/QOL1603053A

5. B.Angjusheva, V.Jovanov, K.Lisickov, E.Fidancevska, Optimization of the process of production of ceramics from waste coal and clay, Case study: the influence of the mechanical activation, Quality of life 4 (1-2) 20-25, (2013)

6. B.Angusheva, E.Fidancevska, V. Jovanov, Production of ceramics based on fly ash, Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly, Vol.18, No.2, 245-254 (2012) (DOI:10.2298/CICEQ110607001A) (IF: 0.58)

7. S. Petrović, V. Jovanov, S. Vujović, J. Ranogajec, E. Fidancevska: Historical materials from the medieval fortress Bač, Processing and aplication of ceramics,VII Students Meeting,SM-2007, Novi Sad, Serbia: Faculty of Technology, University of Novi Sad, 6-8 December,
2007, str. 78- 78, UDK: 9788680995625, ISBN 978-86-80995-62-5.Печатени трудови во зборници на научни манифестации:

1. S.Kramar, V.Jovanov, E.Fidanchevska, V.Ducman, Use of fly ash and phosphogypsum for the synthesis of belite-sulfoaluminate clinker, Geoloski zbornik 24, 23 Postovanje slovenskih geologov, 31 mart, Ljubljana, 2017

2. B.Angjusheva, E.Fidanchevska, V.Ducman, Lj. Vladicevska, Production of ceramics using bottom ash and fly ash from a thermal power plant, International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Conference Segment on Concrete with Supplementary Cementitious Materials, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark

3. E.Fidanchevski, J.Bossert, B.Angjusheva, V.Jovanov, V.Srebrenkoska, Sintering of ceramics based on mechanically activated fly ash, International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Conference Segment on Concrete with Supplementary Cementitious Materials, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark

4. V. Jovanov, B.Angjusheva, K. Pantovic, E. Fidancevska, Design of microstructure of ceramics based on waste fly ash and clay, XXIII International Conference ECO-IST'15, 17-20 June 2015 Kopaonik, Serbia

5. B.Angjusheva, V. Jovanov, V.Srebrenkoska, E.Fidancevska,Glass-ceramics composites fabricated from coal fly ash and waste glass,The 27-th Conference of the Israel Nuclear Societies, February, 11-13, 2014 Dead Sea Israel

6. 18. E.Fidancevska, V. Jovanov, B.Angjusheva, V.Srebrenkoska, Composites Based on fly ash and clay, The 27-th Conference of the Israel Nuclear Societies, February, 11-13, 2014 Dead Sea Israel

7. B.Angjusheva,V.Jovanov. E. Fidancevska, K. Lisichkov, Optimization of the process of production of ceramics from waste coal ash and clay, XXI International Scientific and Professional Meeting, ECO-IST'13, 4-7 June 2013, Bor, Serbia

8. 16. V. Srebrenkoska, E.Fidancevska, V. Jovanov, B.Angjusheva, Sustainable Technology and Natural Environment, XXI International Scientific and Professional Meeting, ECO-IST'13, 4-7 June 2013, Bor, Serbia

9. 14. B. Angjusheva, E. Fidancevska, K. Lisichkov, V.Jovanov, Optimization of the process of consolidation for fly ash ceramic, XIV YuCorr, 17-20 April 2012, Tara, Serbia

10. B.Angusheva, E.Fidancevska, R.Adziski, V.Jovanov, Characterization of sintered ceramic from fly ash, II International Congress ″Engineering, Ecology and Materials in the Processing Industry″ Jahorina, March 9th to 11th, 2011, (Bosnia and Hercegovina) (Proceeding pp. 1257-1264)Стручни трудови:

1. Е.Фиданчевска, С.Богоевски, Р.Аџиски, Б.Бошковски, В.Јованов,
Студија за технолошките испитувања на индустриска проба (1 и 2) од керамичка глина од локалноста Ајватовци-Скопско и опоснители од локалноста Урошевац, Инвеститор АРБ Комерц-Тетово; ТМФ-Скоје, октомври 2010;

2. С.Богоевски, Е.Фиданчевска, С.Зафировски, В.Јованов, Б.Бошковски, Студија за технолошките испитувања на керамичка глина од АД ИГМ Еленица Струмица,ТМФ, 2008

3. Е.Фиданчевска, С.Богоевски, С.Зафировски, Р.Аџиски, В.Јованов, Б.Босковски , Студија за технолошките испитувања на глини од локалитетот Ајватовци Скопско, ТМФ, 2008

3. Е.Фиданчевска, С.Богоевски, С.Зафировски, Р.Аџиски, В.Јованов, Извештај за лабораториските керамички испитувања на керамички глини од ликацијата БОКСАШ КОСОВА, општина Клин, Косово, ТМФ, 2008

4. Е.Фиданчевска, Р.Аџиски, В.Јованов, Извештај за испитување на керамички полочки од фабриката Ceramica Nova, Велес, ТМФ, 2008
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

1. Синтеза – структура – својства на поликомпонентни керамички системи добиени по методи на контролирана кохидролиза– билатерален македонско-бугарски проект финансиран од Министерството за образование и наука, 2009, член;
2. Креирање на мрежи за соработка помеѓу Универзитетите и индустријата за одржливи технологии - проект 158989 - TEMPUS-1-2009-1-BE -TEMPUS-JPHES, 2009, член.