Емилија Тошиќ
Доцент

Институт:   Tеkстилно инженерство
тел: +389 2 3088246
e-mail: tosic_emilija@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: ул. Руѓер Бошковиќ бр.16
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
2010, Магистер на технички науки, Технолошко-Металуршки Факултет,
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

2007, Дипломиран конфекциски инженер, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј,Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
Хемиска текстилна технологија 1
Хемиска текстилна технологија 2
Печатење на текстил
Текстилни влакна 1
Неткаен текстил
Структура и дизајн на преѓи
Испитуванје на текстилот
Технологија на облека 1
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
Англиски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
Трудови печатени во списанија
1.Biljana Mangovska, Igor Jordanov, Emilija Toshikj, Properties of Pigment Dyed Fabrics after Different Finishing Techniques, Journal of Modern Textile Science and Engineering,5(1)1-16 (2014)

2. E.Toshikj, B.Mangovska, Analyses of Some Undesirable Effects in Industrial Exhaust Dyeing of Knitted Fabrics of Different Grade of Cotton With Reactive Dyes, Tekstil, 61(1-6) 48-54 (2012)

3. Toshikj E., Mangovska B., Effect of Laundering of Cotton Knitted Fabrics with Different Detergents on the Dimensional Stability and Colour Fastness, Tekstilna Industrija, 59 (2) (2011) 5-11.

4. Toshikj E., Mangovska B., Pretreatment of Knitted Fabrics Made of Different Cotton Fibres, Tekstilna Industrija, 54 (4) (2010) 4-11.


Tрудови презентирани на конгреси, симпозиуми и советувања во земјата и странство

1. Jordanov I., Dimova V., Mangovska B., Tosic E., Dyeing of Cotton With Curcuma Longa Using Different Mordants, X Symposium “Novel Technologies and Economic Development”, Leskovac, 22-23 October, 2013.

2. Toshikj E., Jordanov I., Mangovska B., Non-Selective Oxidation on Different Pretreated Cotton Yarns,XXΙI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 05-09 September, 2012.

3. Toshikj E., Jordanov I., Mangovska B., Selective Oxidation on Different Pretreated Cotton Yarns,XXΙI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 05-09 September, 2012.

4. Toshikj E., Mangovska B., Effect of Different Detergents in the Laundering of Cotton Knit Fabric to its Dimensional Stability, 9th Symposium “Novel Technologies and Economic Development”, Leskovac, 21-22 October, 2011.

5. Tosik E, Mangovska B., Pre-Treatment of Knitted Fabrics Made of Different Grade Cotton Fibers, XXΙ Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 23-26 September, 2010.

6. Tosik E., Mangovska B., Jordanov I., Grozdanov A., Dimova V, Non-Cellulosic Impurities on Raw Cotton from Different Origin and Their Influence on Whiteness, XXΙ Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 23-26 September, 2010.
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

1. Следење на промените на конфекциските производи во текот на производството, различните постапки на мокри доработки како и одржувањето, aпликативен проект финансиран од Министерството за Образование и Наука на Р. Македонија (2008), млад истржувач, раководител проф. д-р Биљана Манговска.

2. Соработник во проект Textile and Textile Products Import and Export and Textile Waste Generated in Macedonia, финансиран од Weis Consulting Assoc. Gmbh (2010).