Мишела Темков
Доцент

Институт:   Органска технологија
тел: 02 3088201
e-mail: mishela@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: Руѓер Бошковиќ Бр 16, 1000 Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ

2015 - 2019 Доктор на технички науки, Технолошки Факултет, Универзитет за прехранбени технологии, Пловдив, Р. Бугарија
2010 - 2011 Магистер по прехранбено инженерство, Факултет за науки, Универзитет во Авињон и земјите во Воклуз, Франција
2004 - 2009 Дипломиран инженер - технолог (прехранбената технологија, Технолошко – металуршки Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија
РАБОТНО ИСКУСТВО
12.2012 – до денес асистент на катедрата прехранбена технологија и биотехнологија, Технолошко – металуршки Факултет, Универзитет „Св. Kирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија

05.2012 – 12.2012 прехранбен технолог, Фабрика за чоколади, бонбони и вафли „Европа“, Скопје, Р.Македонија

01.2011 - 06.2011 Стажант во лабораторијата „GREEN“, Универзитет во Авињон и земјите од Воклуз, Франција

10.2009 – 02.2010 Волонтер во Министерство за одбрана на Република Македонија, Сектор за логистика и недвижности, Оддел за контрола на квалитет на храна и пијалоци
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
01.02-29.02.2020 Студиски престој во Puratos NV-Центар за иновации, Групација за иновативни производи, суровини и експертиза, Брисел, Белгија во рамките на COST Action CA 18101: SOURDOМICS

0.3.09 – 14 .09. 2018 Обука за основи на зрачење хемија, Институт за применета радијациона хемија, хемиски факултет, Технолошки универзитет, Полска, во рамките на проектот „Примена на минимална ирадијација во нанотехнологијата за еколошки, здравствени и енергетски цели.

01.04-30.06 2017 Студиски престој во рамките на докторските студии на Факултетот за прехранбени технологии при Универзитетот за земјоделски науки и ветеринарна медицина во Клуж Напока, Романија

23.02 – 26. 02.2015 Обука за микроенкапсулација, Bioencapsulation Research Group, Стразбур, Франција

20.07. – 27.07.2014 Центар за применета спектроскопија, Интернационална летна школа 2014,Примена на GC – МЅ, Универзитет во Нови Сад, Технолошки факултет, Нови Сад, Србија.

13.07. – 20.07. 2014 Центар за применета спектроскопија, Интернационална летна школа 2014, HPLC Апликација, Универзитет во Марибор, Факултет за хемија и хемиско инженерство, Словенија

26.08 - 03.09. 2007 Центар за применета спектроскопија, Интернационална Летна школа 2007,X-ray, IR и Raman применета спектроскопија, Институт за органска хемија, Софија

08.07 – 15.07.2007 Центар за применета спектроскопија, Интернационална летна школа 2007, GC и UV-Vis применета спектроскопија, Технолошко- металуршки факултет, Скопје, Р. Македонија
ЧЛЕНСТВО
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
Основи на биохемиско инженерство
Контрола на квалитет на прехранбени производи
Технологија на пакување
Технологија на овошје и зеленчук
Технологија на месо и месни производи
Технологија на биополимери
Технологија на кондиторски производи
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
Mechanical and optical properties of sodium based alginate edible films modified with cocoa butter, Third International Congress on Cocoa, Coffee and Tea, Aveiro, Portugal, 22.6.2015
ЈАЗИЦИ
Англиски, Француски, Бугарски
ИНТЕРЕСИ
НАУЧНИ ТРУДОВИ
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор:
1. Temkov, M., Petrovski, A., Gjorgieva, E., Popovski, E., Lazarova, M., Boev, I., Paunovic, P., Grozdanov, A., Dimitrov, A., Baidak, A., Krastanov A. (2019). Inulinase immobilization on polyethylene glycol/polypyrrole multiwall carbon nanotubes producing a catalyst with enhanced thermal and operational stability. Engineering in Life Sciences (19), 617–630. (IF 1.936)

2.Temkov, M., Strinska, H., Dobrev, G., Velickova, E., Muresan, V., Krastanov A. (2018). Purification of bacterial inulinase in aqueous two-phase systems. Engineering in Life Sciences 18 (11), 840-850. (IF 2.385)

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор:
1. Mladenoska I., Temkov. M., Dimitrovski D (2017). The effect of monolaurin on the colour and microbiological safety of nitrite reduced sausages. Advanced Technologies 6 (2), 11-17.

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен вo зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири:
1.Karova, I., Velickova, E., Simonovska, J., Winkelhausen, E., Temkov, M., Rafajlovska, V. Texture and appearance of industrially produced cow's beaten cheese. 4th International Congress of Food Technology, Quality and Safety, 23-25 October, 2018, Novi Sad, Serbia. Proceedings 469-473.

2. Temkov, M., Brazkova, M., Velickova, E., Krastanov, A. In situ immobilization of inulinase with aqueous two phase systems onto chitosan beads. 9th International Congress of Food technologist, Biotechnologist and Nutritionists, 3-5 October, 2018, Zagreb, Croatia. Proceedings pp.70-74.

3. Simonovska, J., Temkov, M., Mojsova, S., Dimitrovski, D., Rafajlovska, V., Velickova, E. Influence of the chitosan coating type on the cow’s yellow cheese storage stability. 9th International Congress of Food technologist, Biotechnologist and Nutritionists, 3-5 October, 2018, Zagreb, Croatia. Proceedings pp. 65-69.

4. Temkov, M., Simonovska, J., Dimitrovski, D., Mojsova, S., Rafajlovska, V., Velickova, E. Properties of alginate-based edible films incorporated with capsicum oleoresin. III International Congress “Food Technology, Quality and Safety”, 25-27 October, Novi Sad, Serbia, 2016, Proceedings ISBN 978-86-7994-050-6 p.128-134.

5. Temkov, M., Velickova, E., Winkelhausen, E. Improvement of the freezing process of spinach by using cryoprotectants. II International Congress “Food Technology, Quality and Safety”, 28-30 October, Novi Sad, Serbia, 2014, Proceedings ISBN 978-86-7994-043-8, p.11-17.

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир:
1. Temkov M., Petkova, N. T., Denev, P., Krastanov, A. Characterization of inulin from Helianthus tuberosus L. obtained by different extraction methods – Comparative study. DOI: 10.13140/RG.2.1.4093.7040, 62nd Conference in Food science, engineering and technology, 11 – 12 October, Plovdiv, Bulgaria, 2015 Proceedings ISSN 1314-7102, p.461-465.

2. Temkov, M., Dimitrovski, D., Velickova, E., Winkelhausen, E. The effect of cryoprotectants on the thermal properties of spinach during thawing. IV International Congress Engineering, Ecology and Materials, 3-6. March, Jahorina, R.Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2015, Proceedings ISBN 978-99955-81-18-3, p.348-352.

3. Mladenoska, I., Temkov, M., Dimitrovski D. Development of new meat products containing decreased amounts of potentially toxic nitrate salts; 1st South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Ohrid, Macedonia, Book of Proceedings ISSN 1847-7178 p.0.027-1-0.027-10.

Апстракти објавени во зборник на конфeренција:

1. Angelkoska M., Temkov, M., Dimitrovski, D., Production of fructo-oligosccharides, by enzymatic hydrolysis of inulin with free and immobilized inulinase, 13th Congress of Pure and Applied Chemistry of Students from Macedonia (with international participation), 19-21 September 2019, Skopje, Republic of Macedonia, oral presentation, Book of abstracts p. 32.

2. Temkov, M., Brazkova, M., Grozdanov, P., Dimitrovski, D., Goushterova, A., Krastanov, A. Evaluation of the inulinase activity of new microbial isolates. VII International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld2017, Madrid (Spain), 18-20 October 2017, p.210

3. Temkov M., Simonovska J., Rafajlovska V. and Velickova E. Quality control of yogurt and sour cream during transport and market storage. Food-3 International Conference “The challenges for quality and safety along the food chain”, 2017 March 23-25; Sofia, Bulgaria, Food 3-51, p. 52.

4. Simonovska J., Temkov M., Velickova E. and Rafajlovska V. Quality characteristics of ewe’s beaten cheese. Food-3 International Conference “The challenges for quality and safety along the food chain”, 2017 March 23-25; Sofia, Bulgaria, Food 3-50, p. 51.

5. Zlatevska, M., Temkov, M., Velickova, E., Textural characteristics of fresh and stored krem bananas, 12th Congress of Pure and Applied Chemistry of Students from Macedonia (with international participation), 12-14 October, 2017; Skopje, Republic of Macedonia, oral presentation, Book of abstracts p.9.

6. Simonovska J., Temкov M., Dimitrovski D., Velickova E. and Rafajlovska V. Influence of salting process on the beaten cheese quality. International Congress Food Tech III International Congress “Food Technology, Quality and Safety”, October 25-27, 2016, Novi Sad, Serbia, Abstract book p. 166.

7. Temkov M., Simonovska J., Dimitrovski D., Mojsova S., Rafajlovska V. and Velickova E. Properties of alginate-based edible films incorporated with capsicum oleoresin. Food Tech Congress 2016: III International Congress “Food Technology, Quality and Safety” 25-27 October, 2016, Novi Sad, Serbia, Book of Abstract p. 165.

8. Temkov, M., Strinska, H., Dobrev, G., Velickova, E., Krastanov A. Purification of inulinase with aqueous two phase systems, 24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 September, 2016, Ohrid, Macedonia Book of Abstracts BF 016.

9. Simonovska J., Temkov M., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Content of caffeine and polyphenols in green and black tea formulations, Third International Congress on Cocoa Coffee and Tea, 2015 June 22-24; Aveiro, Portugal, P.FC.41, CD-ROM.

10.Тemkov M., Simonovska J., Rafajlovska V. and Velickova E. Mechanical and optical properties of sodium based alginate edible films modified with cocoa butter, Third International Congress on Cocoa Coffee and Tea, 2015 June 22-24; Aveiro, Portugal, F.FT.01, CD-ROM.

11. Temkov M., Simonovska J., Velickova E. and Rafajlovska V. Identification of counterfeit of whole grain bread, 2nd National Food Conference with international Participation, New Bulgarian University, 2015 March 20-21; Sofia, Bulgaria, FQ 11, p. 48.

12. Simonovska J., Temkov M., Velickova E. and Rafajlovska V. Influence on quality of process parameters on stirred yogurt, 2nd National Food Conference with international Participation, New Bulgarian University, 2015 March 20-21; Sofia, Bulgaria, FQ 12, p. 49.


ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

1.SOURDOMICS биотехнолошка мрежа кон нови, поздрави и одржливи храна и биопроцеси-COST Action 18101, учесник
2.Примена на минимална ирадијација во нанотехнологијата за еколошки, здравствени и енергетски цели, 2019-2020, IAEA, Проект MAK1003 (MAK2016008), истражувач
3Нов, интегриран биотехнолошки пристап за добивање и карактеризација и примена на фруктани (инулин и фруктоолигосахариди) од Ерусалимска Артичока (Helianthus tuberosus L.), 2017-2021, Национален фонд за наука на Бугарија Проект ДН 06/11
4.Летно училиште – Пакт за стабилност на земјите на Југоисточна Европа, 2013, финансиран од DAAD, асистент