Мартин Стојчевски
Асистент

Институт:   Хемиско и контролно инженерство
тел: 02 3088 201
e-mail: martin@tmf.ukim.edu.mk
Адреса: ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр.16, 1000 Скопје
English version
ОБРАЗОВАНИЕ
2018 Магистер по технички науки- Дизајн и менаџмент на технолошки процеси, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

2016 Дипломиран инженер технолог- Дизајн и менаџмент на технолошки процеси, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО
2021- Асистент на Технолошко-металуршки факултет
2019-2021 Алкалоид АД Скопје
2016-2019 Johnson Matthey Catalysts Macedonia
СТУДИСКИ ПРЕСТОИ
28.11-09.12.2022 Regional Training Course on Residence Time Distribution and Column Scanning Techniques, Seibersdorf and Vienna, Austria, организирано од IAEA
ЧЛЕНСТВО
Клуб на носители на инженерски прстен
Членство на Клуб на млади инженери
НАСТАВА ДОДИПЛОМСКИ
Феномени на пренос
Моделирање и оптимизација на процеси
Основи на инженерска техника 1
Основи на инженерска техника 2
Економска оптимизација на процеси
НАСТАВА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
УСНИ ИЗЛАГАЊА
ЈАЗИЦИ
Англиски
ИНТЕРЕСИ
Велосипедизам
НАУЧНИ ТРУДОВИ
Список на трудови печатени во зборници со меѓународен уредувачки одбор:

3. M. Stojchevski, S. Kuvendziev, M. Marinkovski, K. Lisichkov, “Biological active compounds of wormwood. Isolation and application”, Knowledge-International Journal, 41(4), 2020, 815–821

2. А. Slaveski, M. Stojchevski, H. Memedi, E. Mustafa, S. Kuvendziev, M. Marinkovski, K. Lisichov, “Separation of Ni(II) ions from aqueous solution by a natural sorbent-trepel”, Knowledge-International Journal, 19(4), 2017, 1591– 1597

1. M. Stojchevski, A. Stavrov, M. Petrovski, R. Grujic, S. Kuvendziev, M. Marinkovski, K. Lisichov, “Isolation of oil from white mustard (Sinapis alba l.) seeds by ultrasound-assisted extraction”, Knowledge-International Journal, 15(1), 2016, 431–437

Список на апстракти објавени во Зборник на Конгреси, Симпозиуми и Конфенерции:

2. Martin Stojchevski, Stefan Kuvendziev, Kiril Lisichkov, Mirko Marinkovski, Zoran Bozhinovsk, "ANN modeling of biosorption of Fe(II) ions from aqueous solution by rice husks", 9th International Conference Water for all, Book of Abstracts, Osijek, Croatia, 2022, 86

1. M. Stojchevski, K. Lisichkov, S. Kuvendziev, M. Marinkovski, “Optimization of ultrasound-assisted extraction of oil from white mustard seed”, 1st International Students’ GREEN Conference, Book of abstract, Osijek, Croatia, 2018, 223
ЧЛЕНСТВО ВО ПРОЕKТИ

1. Примена на современи сепарациони техники за изолација на биоактивни компоненти од лушпи од домат (Solanum lycopersicum), финансиран од Министерство за образование и наука на Р.С. Македонија, 2021-