АДМИНИСТРАЦИЈА

Стручната и административна служба согласно новата систематизација е организирана на следниот начин:

 1. Одделение за студентски прашања и библиотечно работење

2. Одделение за ИКТ

3. Одделение за правни и општи рабпти

4. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

 

                                       Секретар: м-р Марко Стефановски                                    

                                       Тел: 389 2 3088 280                                                                  

                                        е-mail: marko.stefanovski@tmf.ukim.edu.mk

 

 

 

          
Одделение за финансиско, сметководствено и материјално реботење-Раководител:
Ленче Цветановска Томиќ
Тел: 389 2 3088286                                                   е-mail:lence@tmf.ukim.edu.mk                                                                       
 

Советник за јавни набавки

Жаклина Стојчевска

Тел: 389 2 3088 282

е-mail:zstojcevska@tmf.ukim.edu.mk


  

Самостоен референт-архивар:                                  Фросина Николовска
Тел: 389 2 3088 200                                                     е-маил:frosina@tmf.ukim.edu.mk                                                                 

Самостоен референт за библиотечно работење:

Ангелина Никова

Тел: 389 2 3088 284

e-mail: biblioteka@tmf.ukim.edu.mk  

Советник за ИКТ:                                       

 


Деканат- Технички секретар:

м-р Билјана Ампевска-Христовска
Тел: 389 2 3088 201                                                  e-mail:dekanat@tmf.ukim.edu.mk 

 

  Студентска служба- самостоен референт:
  Маја Колева                                                                     Телефон : 389 2 3088 267                                                               e-mail: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk

Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet