АДМИНИСТРАЦИЈА

Стручната и административна служба согласно новата систематизација е организирана на следниот начин:

 1. Одделение за студентски прашања и библиотечно работење

2. Одделение за ИКТ

3. Одделение за правни и општи рабпти

4. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

 

Секретар:
Дафина Анческа
Тел: 389 2 3088 280                                                                   E-mail: danceska@tmf.ukim.edu.mk

 

 

 

          
Одделение за финансиско, сметководствено и материјално реботење-Раководител:
Ленче Цветановска Томиќ
Тел: 389 2 3088286                           E-mail:lence@tmf.ukim.edu.mk                                                                       
 

Советник за јавни набавки

Жаклина Стојчевска

Тел: 389 2 3088 282

Е-mail:zstojcevska@tmf.ukim.edu.mk


  

Самостоен референт-архивар:                                       Фросина Николовска
Тел: 389 2 3088 200                                                                                                                      

Самостоен референт за библиотечно работење:

Ангелина Никова

Тел: 389 2 3088 284

Е-mail: biblioteka@tmf.ukim.edu.mk  

Советник за ИКТ:                                       

Имад - Алдин Алдабас    

Тел: 389 2 3088 277                                                                                                                       E-mail: imad@tmf.ukim.edu.mk

 

Деканат- Технички секретар:

Билјана Ампевска-Христовска
Тел: 389 2 3088 201                                                   E-mail:dekanat@tmf.ukim.edu.mk 

Студентска служба-самостоен референт:                                                     Оливера Стојановска                                                                                              Тел: 389 2 3088 267                                                                                      

E-мail: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk

  Студентска служба- самостоен референт:
  Маја Колева                                                                     Телефон : 389 2 3088 267                                                                E-mail:st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk