НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ (ДМТП)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ03И4Изборен предмет 322--605
ТМФ0335Органска хемија33--907
ДМТП0336Инженерско цртање22--604
ДМТП0337Вовед во хемиско инженерство22--604
ТМФ0431Заштита на животна средина--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ТМФ0433Технолошки операции 1--33907
ДМТП0434Математички методи во хемиско инженерство--23757
ДМТП04И5Изборен предмет 4--22605
ДМТП04И6Изборен предмет 5 (проект)--12453
 ВКУПНО:14+1412+1175060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ТМФ03И41Применета математика
ТМФ03И42Аналитичка хемија

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ДМТП04И51Методи на испитување на органски соединенија
ДМТП04И52Инженерска статистика
ДМТП04И53Динамички системи

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ДМТП0532Хемиска инженерска термодинамика33--907
ДМТП05И3Изборен предмет 622--603
ДМТП0534Моделирање и оптимизација на процеси33--907
ДМТП0535Корозија и заштита на материјали22--605
ДМТП0631Основи на хемиски реакционо инженерерство--33907
ДМТП0632Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија--33907
ДМТП0633Дифузионо- сепарациони процеси--23757
ДМТП06И4Изборен предмет 7--22605
ДМТП06И4Изборен предмет 8--22605
 ВКУПНО:13+1312+1375060

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ДМТП05И31Индустриска екологија
ДМТП05И32Заштита при работа

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ДМТП06И41Инженерство на површини
ДМТП06И42Конвенционални извори на енергија, економија и екологија

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ДМТП06И51Вовед во рафинериско производство
ДМТП06И52Општи принципи за ефикасно користење на енергија во хемиските процеси 

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ДМТП0732Процесна динамика и контрола33--907
ДМТП07И3Изборен предмет 922--604
ДМТП0734Индустриски дизајн и проектирање33--907
ДМТП0735Дизајнирање на хемиска процесна опрема33--907
ДМТП0831Компјутерска подршка на технолошки процеси--22605
ДМТП0832Конструкциски материјали во хемиско инженерство--22605
ДМТП08И3Изборен предмет 10--22604
ДМТП08И4Изборен предмет 11--22605
ДМТП08И5Изборен предмет 12 од друга студиска програма--22603
ДМТП08И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1776560

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ДМТП07И31Технологија на преработка на нафта и гас
ДМТП07И32Катализа и катализатори

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ДМТП08И31Економска оптимизација на технолошки процеси
ДМТП08И32Анализа и синтеза на процеси

Изборен предмет 11

ШифраПредмет
ДМТП08И41Алтернативни извори на енергија, економија и екологија
ДМТП08И42Технологија на биогорива
ДМТП08И43Петрохемиски стандарди и регулатива
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet