НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ (ДМТП)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ03И4Изборен предмет 322--605
ТМФ0335Органска хемија33--907
ДМТП0336Инженерско цртање22--604
ДМТП0337Вовед во хемиско инженерство22--604
ТМФ04И1Изборен предмет 4--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ТМФ0433Технолошки операции 1--33907
ДМТП0434Математички методи во хемиско инженерство--23757
ДМТП04И5Изборен предмет 5--22605
ДМТП04И6Изборен предмет 6 (проект)--12453
 ВКУПНО:14+1412+1175060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ТМФ03И41Применета математика
ТМФ03И42Аналитичка хемија

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ТМФ03И41Заштита на животна средина
ТМФ03И42Почисто производство

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ДМТП04И51Методи на испитување на органски соединенија
ДМТП04И52Инженерска статистика
ДМТП04И53Динамички системи

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ДМТП0532Хемиска инженерска термодинамика33--907
ДМТП05И3Изборен предмет 722--603
ДМТП0534Моделирање и оптимизација на процеси33--907
ДМТП0535Корозија и заштита на материјали22--605
ДМТП0631Основи на хемиски реакционо инженерерство--33907
ДМТП0632Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија--33907
ДМТП0633Дифузионо- сепарациони процеси--23757
ДМТП06И4Изборен предмет 8--22605
ДМТП06И4Изборен предмет 9--22605
 ВКУПНО:13+1312+1375060

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ДМТП05И31Индустриска екологија
ДМТП05И32Заштита при работа

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ДМТП06И41Инженерство на површини
ДМТП06И42Конвенционални извори на енергија, економија и екологија

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ДМТП06И51Вовед во рафинериско производство
ДМТП06И52Општи принципи за ефикасно користење на енергија

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ДМТП0732Процесна динамика и контрола33--907
ДМТП07И3Изборен предмет 1022--604
ДМТП0734Индустриски дизајн и проектирање33--907
ДМТП0735Дизајнирање на хемиска процесна опрема33--907
ДМТП0831Компјутерска подршка на технолошки процеси--22605
ДМТП0832Конструкциски материјали во хемискко инженерство--22605
ДМТП08И3Изборен предмет 11--22604
ДМТП08И4Изборен предмет 12--22605
ДМТП08И5Изборен предмет 13 од друга студиска програма--22603
ДМТП08И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1776560

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ДМТП07И31Технологија на преработка на нафта и гас
ДМТП07И32Катализа и катализатори

Изборен предмет 11

ШифраПредмет
ДМТП08И31Економска оптимизација на технолошки процеси
ДМТП08И32Анализа и синтеза на процеси

Изборен предмет 12

ШифраПредмет
ДМТП08И41Алтернативни извори на енергија, економија и екологија
ДМТП08И42Технологија на биогорива
ДМТП08И43Петрохемиски стандарди и регулатива