Последипломски студии

ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
ДМТП01З1 Хемиска термодинамика 6 - 6 180
ДМТП01З2 Феномени на пренос 6 - 6 180
ДМТП01З3 Анализа и дизајн на реактори 6 - 6 180
ДМТП01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
ДМТП01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
ДМТП02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
ДМТП02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
ДМТП02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
ДМТП01И41 Методологија на научно истражувачка работа 6 180
ДМТП01И42 Математичко моделирање на технолошки процеси 6 180
ДМТП01И43 Механички операции 6 180
ДМТП01И44 Инструментални техники и методи 6 180
ДМТП01И45 Одбрани поглавја од катализа 6 180
ДМТП01И46 Индустриски менаџмент 6 180
ДМТП01И51 Методи на идентификација на технолошки процеси 6 180
ДМТП01И52 Процесно контролно инженерство 6 180
ДМТП01И53 Топлинска и масена интеграција 6 180
ДМТП01И54 Динамички системи 6 180
ДМТП01И55 Економска оптимизација на технолошки процеси 6 180
ДМТП02И11 Дизајн на хемиски продукти 6 180
ДМТП02И12 Сепарациони процеси 6 180
ДМТП02И13 Методи на зголемување 6 180
ДМТП02И14 Нулта емисија 6 180
ДМТП02И15 Контрола на корозијата во процесната индустрија 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet