Последипломски студии

ЕЛЕКТРОХЕМИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
ЕХИ0131 Одбрани поглавја од физичка хемија 6 - 6 180
ЕХИ0132 Кинетика и механизми на електродни процеси 6 - 6 180
ЕХИ0133 Методи на испитување на електрохемиски процеси 6 - 6 180
ЕХИ01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
ЕХИ01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
ЕХИ02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
ЕХИ02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
ЕХИ02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
ЕХИ01И41 Електрохемиски индустриски процеси 6 180
ЕХИ01И42 Математичко моделирање на технолошки процеси 6 180
ЕХИ01И43 Елементи на електрохемиско инженерство 6 180
ЕХИ01И44 Катодна и анодна заштита на метални конструкции 6 180
ЕХИ01И51 Електрорафинација на метали 6 180
ЕХИ01И52 Електрохемиска и хемиска површинска обработка на метали 6 180
ЕХИ01И53 Електрохемија на полуспроводници 6 180
ЕХИ01И54 Електрохемиски синтези на нови полимерни и композитни материјали 6 180
ЕХИ02И11 Електрохемиско добивање на нанометали 6 180
ЕХИ02И12 Електрокатализа 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet