Последипломски студии

ЕКСТРАКТИВНА МЕТАЛУРГИЈА
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
ЕМ01З1 Теорија на металуршки процеси 6 - 6 180
ЕМ01З2 Теорија на експеримент и математичко моделирање 6 - 6 180
ЕМ01З3 Менаџмент на научно-технолошки проекти 6 - 6 180
ЕМ01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
ЕМ01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
ЕМ02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
ЕМ02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
ЕМ02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
ЕМ01И41 Структура и градба на метални минерали 6 180
ЕМ01И42 Почисто производство во металургијата 6 180
ЕМ01И43 Добивање и карактеризација на нанометали 6 180
ЕМ01И44 Производство на метали од секундарни суровини 6 180
ЕМ01И45 Одбрани поглавја од прашкаста металургија 6 180
ЕМ01И51 Одбрани поглавја од металургија на железо и челик 6 180
ЕМ01И52 Одбрани поглавја од пиро и хидрометалуршки процеси во металургијата на обоени метали 6 180
ЕМ01И53 Одбрани поглавја од електрометалургијата и електрорафинирањето на металите 6 180
ЕМ01И54 Одбрани поглавја од металуршка термодинамика 6 180
ЕМ01И55 Одбрани поглавја од металургија на феролегури 6 180
ЕМ02И11 Современи технолошки постапки во црната металургија 6 180
ЕМ02И12 Современи технолошки постапки во обоената металургија 6 180
ЕМ02И13 Современи постапки на електролиза 6 180
ЕМ02И14 Современи постапки за добивање на нанометали 6 180
ЕМ02И15 Одбрани поглавја од кинетика на металуршки процеси 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet