Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Раководител на Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење
Ленче Томиќ-Цветановска

Референти во сметководство:

 • Жаклина Стојчевска - Советник за јавни набавки

Службата работи од 8:00 до 16:00 часот, со пауза од 10:00 - 10:30.
Телефон: (02) 30 88 282, факс: (02) 30 65 389

Работни задачи

 • ажурирање на сметководствената евиденција на сопствената и буџетска сметка на факултетот;
 • евидентирање на приходи од уплати на студенти на додипломски и постдипломски студии;
 • фактурирање на услуги од апликативна дејност;
 • евидентирање на основните средства;
 • водење книговодство на проекти од апликативна дејност и научно-истражувачки проекти од Министерството за образование и наука;
 • исплата на плати и други надоместоци;
 • изработка на МППП за ПИОМ;
 • водење книговодство на меѓународни проекти (Темпус, ФП7);
 • водење евиденција на јавните набавки;
 • пополнување на статистички извештаи;
 • благајничко работење.

Единствен даночен број на ТМФ: МК4057009100047
Матичен број на ТМФ: 6462634

Факултетот има две трезорски жиро- сметки:

СОПСТВЕНА СМЕТКА (види вирман):

 • трезорска сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 160010336078816
 • приходна шифра и програма:

1. за уплати од студенти (школарини, партиципации): 723012-41
2. за уплати од студенти по разни образовни услуги: 723019-41
3. за уплати по фактури: 723219-41

СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ (види вирман):

 • трезорска сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 160103360785Е9
 • приходна шифра и програма: 723219-41

При уплати се користи образецот ПП50 (вирман подолу), а во соодветните полиња да се пополни:
Назив на примачот: Буџет на РМ : Технолошко-металуршки факултет - Скопје;
Банка на примачот: Народна банка на РМ.

БУЏЕТСКА СМЕТКА

 • трезорска сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 160010336060315
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet