Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Раководител на Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење
Ленче Томиќ-Цветановска

Референти во сметководство:

 • Жаклина Стојчевска - Советник за јавни набавки

Службата работи од 8:00 до 16:00 часот, со пауза од 10:00 - 10:30.
Телефон: (02) 30 88 282, факс: (02) 30 65 389

Работни задачи

 • ажурирање на сметководствената евиденција на сопствената и буџетска сметка на факултетот;
 • евидентирање на приходи од уплати на студенти на додипломски и постдипломски студии;
 • фактурирање на услуги од апликативна дејност;
 • евидентирање на основните средства;
 • водење книговодство на проекти од апликативна дејност и научно-истражувачки проекти од Министерството за образование и наука;
 • исплата на плати и други надоместоци;
 • изработка на МППП за ПИОМ;
 • водење книговодство на меѓународни проекти (Темпус, ФП7);
 • водење евиденција на јавните набавки;
 • пополнување на статистички извештаи;
 • благајничко работење.

Единствен даночен број на ТМФ: МК4057009100047
Матичен број на ТМФ: 6462634

Факултетот има две трезорски жиро- сметки:

СОПСТВЕНА СМЕТКА (види вирман):

 • трезорска сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 160010336078816
 • приходна шифра и програма:

1. за уплати од студенти (школарини, партиципации): 723012-41
2. за уплати од студенти по разни образовни услуги: 723019-41
3. за уплати по фактури: 723219-41

СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ (види вирман):

 • трезорска сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 160103360785Е9
 • приходна шифра и програма: 723219-41

При уплати се користи образецот ПП50 (вирман подолу), а во соодветните полиња да се пополни:
Назив на примачот: Буџет на РМ : Технолошко-металуршки факултет - Скопје;
Банка на примачот: Народна банка на РМ.

БУЏЕТСКА СМЕТКА

 • трезорска сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 160010336060315