ИНСТИТУТ ЗА ЕКСТРАКТИВНА МЕТАЛУРГИЈА

      Институтот е вклучен во наставата на додипломски студии на студиската програма: Металургија и метални материјали. Со својата наставна активност на оваа студиска програма, наставниот кадар на Институтот овозможува студентите да се стекнат со познавања од општите металуршки процеси и операции преку предметот Вовед во металургијата, теоријата на металуршките процеси, металургијата на железо и челик, металургијата на обоени метали, металургијата на феролегурите, електрометалургијата, прашкастата металургија, екологијата во металургијата, корозија и заштита на металите, секундарно производство на металите и добивање на наноматеријали.

      Наставниот кадар на Институтот учествува во изведба на постдипломските студии на следните студиски програми на Факултетот:

-          екстрактивна металургија,

-          електрохемиско инженерство,

-          инженерство на животна средина и

-          менаџмент на квалитет.

      Исто така Институтот е вклучен во наставата на докторските студии, на студиската програма: металургија и електрохемиско инженерство.

Во рамките на научната дејност на Институтот, реализирани се и во тек се бројни научно-истражувачки проекти и тоа: национални, билатерални кои се финансирани од Министерството за образование и наука на Република Македонија, проекти финансирани од Европската комисија од програмите FP5, FP6 и FP7.

Научно-истражувачката дејност е ориентирана кон следните подрачја:

-          електродепозиција и електрокристализација на металите

-          електрокатализа

-          наноматеријали (јаглеродни наноцевчиња и електродни материјали во водородната економија)

-          екологија во металургијата

-          искористување на металуршките троски.

Резултатите од научно-истражувачката дејност на Институтот се рефлектира со објавување голем број оригинални печатени трудови во еминентни светски списанија со импакт фактор и учество на еминенти меѓународни научни собири. Кадарот на Институтот долги години активно учествува во научните и организационите одбори на Конгресот на сојузот на металурзите на Македонија и Конгресот на хемичарите и технолозите на Македонија. Има организирано и Европска летна школа за нанотехнологии и наноматеријали.

Институтот е двигател на повеќе инженерски здруженија во  Македонија, како Инженерската институција на Македонија, Сојузот на металурзите на Македонија, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, Македонската асоцијација за водород и здружението за нанотехнологии и намоматеријали на Македонија – НАНОМАК.

Со своите апликативни активности, Институтот развива соработка со сите металуршки компании во Република Македонија, приватниот сектор и се јавува како изведувач и контролор на катодната заштита на цевководите во нашата земја.

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet