INSTITUT DE LA MÉTALLURGIE EXTRACTIVE 

      Институтот е вклучен во наставата на додипломски студии на студиската програма: Металургија и метални материјали. Со својата наставна активност на оваа студиска програма, наставниот кадар на Институтот овозможува студентите да се стекнат со познавања од општите металуршки процеси и операции преку предметот Вовед во металургијата, теоријата на металуршките процеси, металургијата на железо и челик, металургијата на обоени метали, металургијата на феролегурите, електрометалургијата, прашкастата металургија, екологијата во металургијата, корозија и заштита на металите, секундарно производство на металите и добивање на наноматеријали.

      Наставниот кадар на Институтот учествува во изведба на постдипломските студии на следните студиски програми на Факултетот:

-          екстрактивна металургија,

-          електрохемиско инженерство,

-          инженерство на животна средина и

-          менаџмент на квалитет.

      Исто така Институтот е вклучен во наставата на докторските студии, на студиската програма: металургија и електрохемиско инженерство.

Во рамките на научната дејност на Институтот, реализирани се и во тек се бројни научно-истражувачки проекти и тоа: национални, билатерални кои се финансирани од Министерството за образование и наука на Република Македонија, проекти финансирани од Европската комисија од програмите FP5, FP6 и FP7.

Научно-истражувачката дејност е ориентирана кон следните подрачја:

-          електродепозиција и електрокристализација на металите

-          електрокатализа

-          наноматеријали (јаглеродни наноцевчиња и електродни материјали во водородната економија)

-          екологија во металургијата

-          искористување на металуршките троски.

Резултатите од научно-истражувачката дејност на Институтот се рефлектира со објавување голем број оригинални печатени трудови во еминентни светски списанија со импакт фактор и учество на еминенти меѓународни научни собири. Кадарот на Институтот долги години активно учествува во научните и организационите одбори на Конгресот на сојузот на металурзите на Македонија и Конгресот на хемичарите и технолозите на Македонија. Има организирано и Европска летна школа за нанотехнологии и наноматеријали.

Институтот е двигател на повеќе инженерски здруженија во  Македонија, како Инженерската институција на Македонија, Сојузот на металурзите на Македонија, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, Македонската асоцијација за водород и здружението за нанотехнологии и намоматеријали на Македонија – НАНОМАК.

Со своите апликативни активности, Институтот развива соработка со сите металуршки компании во Република Македонија, приватниот сектор и се јавува како изведувач и контролор на катодната заштита на цевководите во нашата земја.

Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet