ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИСКО И КОНТРОЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

      На Институтот за хемиско и контролно инженерство се негуваат тригодишни професонални студии за хемиско процесно инженерство, додипломски студии за хемиско процесно инженерство, специјалистички студии за примена на компјутерските методи во процесната индустрија и постдипломски студии од областа на процесното инженерство и електрохемиското инженерство.

Наставните планови на сите овие студии овозможува студентите да се стекнат со знаења потребни за анализа и решавање на инженерските проблеми во хемиската и сродните на неа индустрии.

Во наставните програми на повеќето предмети од сите студии што се негуваат на Институтот за хемиско и контролно инженерство вклучена е компјутерската поддршка за моделирање, симулација и контрола на технолошките процеси.

Инженерството не е само знаење или поседување знаења како подвижна енциклопедија; Инженерството не е само анализа; Инженерството не е само поседување на капацитет да се добие решение за непостоечки инженерски проблем. Инженерството е умеење на организиран начин да се пробие патот кон технолошките промени... Инженерот работи на границата меѓу науката и општеството (Massachusetts Institute of Technology (1962)) Dean Gordon Brown.

Добриот инженер во дизај и менаџмент во хемиската индустрија, е совршен композитор... Тој не е научник, тој не е хеничар, тој не е физилар, тој не е биохемичар, тој не е математичар, тој не е економист, тој не е социолог или писател, но тој ги користи знаењата и техниките од сите овие дисциплини за решавање на инженерските проблеми. Хемискот инженерство е примена на науката во добивање економично производство (H.P.Gillette, 1910).

Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet