НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ (ИМН)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+12>78060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН331Хемиска инженерска термодинамика22--605
ИМН332Хемија на материјали22--605
ТМФ333Основи на менаџмент21--303
ИМН334Вовед во компјутерско инженерство23--755
ИМН335Вовед во инженерство на материјали32--757
ИМН3И6Изборен предмет 122--605
ИМН431Фазна рамнотежа и фазни трансформации--32755
ИМН432Кинетика и феномени на пренос--22605
ИМН433Производство на метали--32755
ИМН434Керамички материјали 1--32755
ИМН435Производство на полимери--32755
ИМН4И6Изборен предмет 2--22605
 ВКУПНО:13+1216+1278060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ИМН3И61Органска хемија
ИМН3И62Материјали и животна средина

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ИМН4И61Физичка хемија
ИМН4И62Веб дизајн

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН531Керамички материјали 233--907
ИМН532Преработка на металите33--907
ИМН533Преработка на полимерите33--907
ИМН5И4Изборен предмет 322--604
ИМН535Структура и својства на материјали32--755
ИМН631Карактеризација на материјалите--33907
ИМН6И2Изборен предмет 4--22605
ИМН633Инженерска економија--21453
ИМН6И4Изборен предмет 5--22605
ИМН6И5Изборен предмет 6--22605
ИМН6И6Изборен предмет 7--22605
 ВКУПНО:14+1313+1278060

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ИМН5И41Моделирање во преработка на материјалите
ИМН5И42Компјутеризирани мерења, автоматска регулација и мониторинг системи

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ИМН6И21Корозија и деградација на материјалите
ИМН6И22Менаџмент на отпадни материјали

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ИМН6И41Механичко однесување на материјалите
ИМН6И42Термичка обработка на материјалаите

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ИМН6И51Заварување и спојување на материјалите
ИМН6И52Индустриски полимери

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ИМН6И61Прашкасти материјали
ИМН6И62Дизајнирање на хемиско- процесна опрема

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН731Претприемништво и мал бизнис21--453
ИМН732Композити и нанокомпозити33--907
ИМН733Наноструктури и наноматеријали33--907
ИМН734Индустриски менаџмент21--453
ИМН7И5Изборен предмет 822--605
ИМН7И6Изборен предмет 922--605
ИМН8И1Изборен предмет 10--22604
ИМН8И2Изборен предмет 11--22604
ИМН8И3Изборен предмет 12--22604
ИМН8И4Изборен предмет 13--22604
ИМН8И5Изборен предмет 14--22604
ИМН8И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:14+12 81060

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ИМН7И51Испитување без разрушување
ИМН7И52Инженерство на повришини
ИМН7И53Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ИМН7И61Информатика за материјалите
ИМН7И62Визуелизација и графичко претставување на индустриски процеси
ИМН7И63Заштита при работа

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ИМН8И11Био- материјали
ИМН8И12Еко- композити
ИМН8И13Интелегентен текстил

Изборен предмет 11

ШифраПредмет
ИМН8И21Специјални керамички материјали
ИМН8И22Стакло и стакло- керамика
ИМН8И22Специјални легури

Изборен предмет 12

ШифраПредмет
ИМН8И31Материјали во заштита на културно наследство
ИМН8И32Примена и избор на материјалите
ИМН8И32Пронајдоци, патенти и заштита на индустриска сопственост

Изборен предмет 13

ШифраПредмет
ИМН8И41Иновациски менаџмент
ИМН8И42Организациски промени
ИМН8И42Бизнис планирање

Изборен предмет 14

ШифраПредмет
ИМН8И51Деловно одлучување
ИМН8И52Маркетинг менаџмент
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet