НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ (ИМН)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН331Вовед во инженерство на материјали32--756
ИМН332Физичка хемија33--907
ТМФ333Органска хемија33--907
ИМН334Аналитичка хемија
33--907
ИМН3И1Изборен предмет 1
12--453
ИМН431Феномени на пренос
--22605
ИМН432Фазна рамнотежа и фазни трансформации
--22605
ИМН433Производство на полимери--32756
ИМН434Добивање на керамички материјали
--32756
ИМН435Производство на метали--32755
ИМН4З6Основи на менаџмент--21453
 ВКУПНО:13+1315+1178060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ИМН3И61Компјутерска подршка во инженерство на материјали
ИМН3И62

Примена на програмски пакети во инженерство


III година
 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН531Преработка на метали33--907
ИМН532Структура и својства на материјали33--907
ИМН533Керамички материјали32--756
ИМН5З4Преработка на полимерите22--605
ИМН535Корозија и деградација на материјалите22--605
ИМН631Карактеризација на материјалите--32755
ИМН6И2Изборен предмет 2--22605
ИМН6И3Изборен предмет 3--22605
ИМН6И4Изборен предмет 4--22605
ИМН6И5Изборен предмет 5--22605
ИМН6И6Изборен предмет 6--22605
 ВКУПНО:13+1213+1375060

Изборни предмети 2-6

ШифраПредмет
ИМН5И41Моделирање во преработка на материјалите
ИМН5И42Мерење, автоматска регулација и мониторинг системи 
ИМН5И43Механичко однесување на металите
ИМН5И44Механичко однесување на полимерите
ИМН5И45Легури на основа на железо
ИМН5И46Огноотпорни материјали
ИМН5И47Стакло и стакло-керамика
ИМН5И48Материјали и животна средина

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН731Композити и нанокомпозити33--906
ИМН732Наноматеријали и нанотехнологии33--906
ИМН733Индустриски менаџмент21--453
ИМН734Изборен предмет 722--605
ИМН7И5Изборен предмет 822--605
ИМН7И6Изборен предмет 922--605
ИМН8И1Изборен предмет 10--22605
ИМН8И2Изборен предмет 11--22605
ИМН8И3Изборен предмет 12--22605
ИМН8И4Изборен предмет 13--22605
ИМН8И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:14+13 9+1576560

Изборни предмети 7-9

ШифраПредмет
ИМН7И51Заварување и спојување на метали
ИМН7И52Термичка обработка на метали
ИМН7И53Биоразградливи полимерни материјали
ИМН7И54Индустриски полимери
ИМН7И55Материјали во заштита на културно наследство
ИМН7И56Врзивни материјали
ИМН7И57Заштита при работа

Изборни предмети 10-13

ШифраПредмет
ИМН7И61Јаглеродни наноматеријали
ИМН7И62Прашкасти и нанометали
ИМН7И63Електродни наноматеријали
ИМН7И64Наносензори
ИМН7И65Ласерска аблација на наноматеријали
ИМН7И66Специјални керамички материјали
ИМН7И67Наноматеријали во фармацевтско инженерствоИнфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet