НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ (ИМН)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+12>78060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН331Хемиска инженерска термодинамика22--605
ИМН332Хемија на материјали22--605
ТМФ333Основи на менаџмент21--303
ИМН334Вовед во компјутерско инженерство23--755
ИМН335Вовед во инженерство на материјали32--757
ИМН3И6Изборен предмет 122--605
ИМН431Фазна рамнотежа и фазни трансформации--32755
ИМН432Кинетика и феномени на пренос--22605
ИМН433Производство на метали--32755
ИМН434Керамички материјали 1--32755
ИМН435Производство на полимери--32755
ИМН4И6Изборен предмет 2--22605
 ВКУПНО:13+1216+1278060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ИМН3И61Органска хемија
ИМН3И62Материјали и животна средина

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ИМН4И61Физичка хемија
ИМН4И62Веб дизајн

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН531Керамички материјали 233--907
ИМН532Преработка на металите33--907
ИМН533Преработка на полимерите33--907
ИМН5И4Изборен предмет 322--604
ИМН535Структура и својства на материјали32--755
ИМН631Карактеризација на материјалите--33907
ИМН6И2Изборен предмет 4--22605
ИМН633Инженерска економија--21453
ИМН6И4Изборен предмет 5--22605
ИМН6И5Изборен предмет 6--22605
ИМН6И6Изборен предмет 7--22605
 ВКУПНО:14+1313+1278060

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ИМН5И41Моделирање во преработка на материјалите
ИМН5И42Компјутеризирани мерења, автоматска регулација и мониторинг системи

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ИМН6И21Корозија и деградација на материјалите
ИМН6И22Менаџмент на отпадни материјали

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ИМН6И41Механичко однесување на материјалите
ИМН6И42Термичка обработка на материјалаите

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ИМН6И51Заварување и спојување на материјалите
ИМН6И52Индустриски полимери

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ИМН6И61Прашкасти материјали
ИМН6И62Дизајнирање на хемиско- процесна опрема

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ИМН731Претприемништво и мал бизнис21--453
ИМН732Композити и нанокомпозити33--907
ИМН733Наноструктури и наноматеријали33--907
ИМН734Индустриски менаџмент21--453
ИМН7И5Изборен предмет 822--605
ИМН7И6Изборен предмет 922--605
ИМН8И1Изборен предмет 10--22604
ИМН8И2Изборен предмет 11--22604
ИМН8И3Изборен предмет 12--22604
ИМН8И4Изборен предмет 13--22604
ИМН8И5Изборен предмет 14--22604
ИМН8И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:14+12 81060

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ИМН7И51Испитување без разрушување
ИМН7И52Инженерство на повришини
ИМН7И53Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ИМН7И61Информатика за материјалите
ИМН7И62Визуелизација и графичко претставување на индустриски процеси
ИМН7И63Заштита при работа

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ИМН8И11Био- материјали
ИМН8И12Еко- композити
ИМН8И13Интелегентен текстил

Изборен предмет 11

ШифраПредмет
ИМН8И21Специјални керамички материјали
ИМН8И22Стакло и стакло- керамика
ИМН8И22Специјални легури

Изборен предмет 12

ШифраПредмет
ИМН8И31Материјали во заштита на културно наследство
ИМН8И32Примена и избор на материјалите
ИМН8И32Пронајдоци, патенти и заштита на индустриска сопственост

Изборен предмет 13

ШифраПредмет
ИМН8И41Иновациски менаџмент
ИМН8И42Организациски промени
ИМН8И42Бизнис планирање

Изборен предмет 14

ШифраПредмет
ИМН8И51Деловно одлучување
ИМН8И52Маркетинг менаџмент