ИНСТИТУТ ЗА ПРЕРАБОТУВАЧКА МЕТАЛУРГИЈА

Институтот за преработувачка металургија, како дел од Технолошко-металуршкиот факултет, се конституира во 1976 год.

Наставната дејност главно ги опфаќа основни дисциплини, поврзани со процесирање на метали и легури во течна и пластична состојба, а тука се и физичка металургија, испитување на метали, заварување, топлотехника и печки. Преку изборните предмети, идните инженери-металурзи се насочуваат кон потесни специјалности од областа на леење, пластична деформација (валање, пресување, извлекување итн), термичка обработка и др.

Наставната дејност се одвива во неколку лаборатории. Лабораторијата за физичка металургија и термичка обработка на металите е опремена со апарати за механички испитувања – хидраулична киналка, Шарпиево клатно, апарати за определување тврдина и неколку жарни печки. Лабораторијата за леење е опремена со полуиндустриска индукциона печка за топење, опрема за калапирање и калапи за леење на металите. Лабораторијата за валање има мал валачки стан за рамно валање и мал уред за калибрирано валање на ленти и жици. Лабораторијата за испитување на метали има опрема за подготовка и испитување на металографски препарати, потребна опрема за брусење и полирање, оптички металографски микроскопи и електронски микроскоп. Институтот исто така располага со современа опрема за електрохемиски испитувања на корозија на металите. Освен тоа, Институтот за преработувачка металургија ја збогатува наставната дејност со организирање на теренска настава и пракса за своите студенти. Покрај теоретските познавања, практич­ната примена на знаењата е исто толку важна, и токму поради тоа и се органи­зираат овие активности. Преку теренската настава студентите се стекну­ваат со практични познавања на различните процеси на производство и преработка на металите, додека преку праксата добиваат подлабоки знаења и познавања и се стекнуваат со искуства за нивното идно вработување по дипломирањето.

Потребата од дипломирани инженерски кадри од Институот за преработувачка металургија станува се поголема во стопанството. Со заживувањето на голем број производствени и преработувачки капацитети во Македонија, се отворија голем број на работни места. Во изминатите години стана пракса дипломираните инженери-металурзи набрзо по дипломирањето да се вработуваат. Ова е уште еден доказ за важноста на преработувачката металургија во стопанството, како и за квалитетот во образованието и практичните искуства кои ги нуди нашиот институт.

Инстутутот за преработувачка металургија со години работи на научно-истражувачки проекти од областа на леење на легури, микроструктури на металите, усвојување на параметри на процесирање на челици по пат на топло и ладно валање, механички испитувања на металите и легурите, подобрување на квалитетот на челиците, подобрување на квалитетот на челичните жици добиени по пат на извлекување, оптимизација на процесите на континуирано леење на челиците и алуминиумските легури, испитувања на атмосферската и подземната корозија и други.

Во рамките на апликативната дејност, Институтот за преработувачка металургија соработува со голем број на индустриски претпријатија од Македо­нија: „Осломеј“, Кичево, „Челичарница Макстил“ и „Валалница Мак­стил“, Скопје, „ФЕНИ Индустри“, Кавадарци, „Плазма“, Скопје, „ТЕАЛ“, Тетово, „ИМР“, Скопје и други. 

Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet