Од историјата на факултетот

Секој има своја историја. Нашата започнува во далечната 1959 година. Во текот на своето постоење Технолошко-металуршкиот факултет минува низ периоди на континуирани промени сврзани со реформите на Универзитетот и високото образование, како и со потребите од воведување и развој на нови насоки и дисциплини, кои ќе одговараат, од една страна на експанзивниот развој на технологијата, а од друга страна на потребите на индустријата.

ГодинаНастан
1959Основан Технолошкиот оддел на Техничкиот факултет во Скопје. Се запишуваат првите 84 студенти и започнува наставата по технологија.
1960Запишана втората генерација: 154 редовни и 42 вонредни студенти. Започнува и наставата по металургија.
1961Третата генерација: 192 редовни и 60 вонредни студенти.
1963Земјотресот од 26 јули го онеспособува Факултетот за настава. Голем број студенти ги продолжуваат студиите на други универзитети.
1964Дипломираат првите инженери технолози.
1965Донесен Закон за основање Технолошко-металуршки факултет во рамките на Универзитетот во Скопје. Конституиран првиот Наставнички совет. Избран првиот декан.
1966Факултетот се сели во новоизградените простории, во кои се наоѓа и денес. Објавено првото учебно помагало Краток практикум по физичка хемија, интерна скрипта.
1968-1970Се отвораат насоките за хемиско инженерство и за текстил.
1969-1970Започнуваат постдипломските студии на Факултетот.
1973Одбранет е првиот магистерски труд.
1973Одбранет е првиот докторат
1976Реформа на Универзитетот "Кирил и Методиј". Факултетот се дели на Технолошки факултет и Факултет за металургија и рударство (од 1980 само металургија). Повеќе наставници и асистенти минуваат на соодветни матични факултети.
1984Со рационализација на наставата на Универзитетот, Факултетот повторно се спојува во единствен - Технолошко-металуршки факултет.
1999Отворени нови насоки: биотехнологија, конфекциско инженерство и дизајн и менаџмент во хемиската индустрија.
2002Формиран е центарот за трансфер на технологија
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet