ИНСТИТУТ ЗА ТЕКСТИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

      Основа во 1969 година, Институтот за Текстилно инженерство при Технолошко-металуршкиот факултет обраува додипломци и постдипломци за работа во текстилната и конфекциската индустрија.

Образованието на текстилните инженери опфаќа примена на научните и инженерските принципи при проектирањето и конторлата на сите аспекти на процесите, продуктите и машините од областа на влакна, текстил и конфекција. Тука спаѓаат природните и вештачките суровини, взаемодејствоте на материјалите и машините, проектирањето и креирањето на текстилните производи.

Својата мисија Институтот ја остварува преку наставата на додипломските студии и на постдипломските студии во областа на Текстилно хемиско инженерство, Текстилно механичко инженерство, Управување со квалитет и специјалистички студии, Управување со квалитет, како и Докторски студии.

Овие програми се дизајнирани на начин да му обезбедат на студентот стекнување со суштинско познавање на фундаменталните концепти на научните и технолошките принципи при што го оспособуваат за дефинирање и решавање на предизвиците што ги поставува развиената технологија.

Научно истражувачката работа на Институтот ги покрива скоро сите области-текстилни суровини и текстил.

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet