ИНСТИТУТ ЗА ТЕКСТИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

      Основа во 1969 година, Институтот за Текстилно инженерство при Технолошко-металуршкиот факултет обраува додипломци и постдипломци за работа во текстилната и конфекциската индустрија.

Образованието на текстилните инженери опфаќа примена на научните и инженерските принципи при проектирањето и конторлата на сите аспекти на процесите, продуктите и машините од областа на влакна, текстил и конфекција. Тука спаѓаат природните и вештачките суровини, взаемодејствоте на материјалите и машините, проектирањето и креирањето на текстилните производи.

Својата мисија Институтот ја остварува преку наставата на додипломските студии и на постдипломските студии во областа на Текстилно хемиско инженерство, Текстилно механичко инженерство, Управување со квалитет и специјалистички студии, Управување со квалитет, како и Докторски студии.

Овие програми се дизајнирани на начин да му обезбедат на студентот стекнување со суштинско познавање на фундаменталните концепти на научните и технолошките принципи при што го оспособуваат за дефинирање и решавање на предизвиците што ги поставува развиената технологија.

Научно истражувачката работа на Институтот ги покрива скоро сите области-текстилни суровини и текстил.

Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet