Последипломски студии

ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
ИЖС01З1 Основни процеси и операции во инженерство на животната средина 6 - 6 180
ИЖС01З2 Инструментални техники и методи за анализа 6 - 6 180
ИЖС01И3 Влијание на индустријата врз животната средина 6 - 6 180
ИЖС01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
ИЖС01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
ИЖС02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
ИЖС02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
ИЖС02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Избор за предмет ИЖС01И3

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
ИЖС01И31 Влијание на органско - хемиска (базна-полимерна) индустрија врз животната средина 6 180
ИЖС01И32 Влијание на прехранбената индустрија врз животната средина 6 180
ИЖС01И33 Влијание на неорганско-базна и неметална индустрија врз животната средина 6 180
ИЖС01И34 Влијание на металуршката (екстрактивна и преработувачка) индустрија врз животната средина 6 180
ИЖС01И35 Влијание на текстилната индустрија врз животната средина 6 180
ИЖС01И36 Влијание на енергетиката и енергетските постројки врз животната средина 6 180

 

Изборни предмети 1, 2 и 3

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
ИЖС01И41 Загадување на воздухот, контрола и заштита 6 180
ИЖС01И42 Проектирање на постројки за пречистување на отпадни води 6 180
ИЖС01И43 Влијание на отпадните води врз животната средина и заштита 6 180
ИЖС01И44 Општа екологија 6 180
ИЖС01И45 Моделирање на транспорт на полутанти во животната средина 6 180
ИЖС01И46 Електрохемиски постапки за заштита на животна средина 6 180
ИЖС01И51 Проектирање на постројки за пречистување на отпадни гасови 6 180
ИЖС01И52 Проектирање на депонии за комунален, хемиски, медицински и опасен отпад 6 180
ИЖС01И53 Почисто производство 6 180
ИЖС01И54 Управување со цврсти отпадоци 6 180
ИЖС01И55 Загадување на почвите, контрола и нивна ревитализација 6 180
ИЖС02И11 Одржлив развој 6 180
ИЖС02И12 Еколошки микробни процеси 6 180
ИЖС02И13 Управување со опасни материи 6 180
ИЖС02И14 Управување со околина 6 180
ИЖС02И15 Применета статистика 6 180
ИЖС02И16 Нулта емисија 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet