НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
МЕТАЛУРГИЈА, ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ (МДМ)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф60230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
МДМ0331Минералогија и кристалографија22--605
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
МДМ0334Вовед во металургија33--907
МДМ0335Теорија на металуршки процеси 133--907
МДМ0336Физичка металургија 133--907
ТМФ04И1Изборен пердмет 3--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--20303
МДМ0433Теорија на металуршки процеси 2--33907
МДМ0434Физичка металургија 2--33907
МДМ0435Топлотна техника--33907
МДМ04И6Проект (изборен)--12453
 ВКУПНО:13+1314+1176560

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Комуникациски вештини
ТМФ03И32Бизнис администрација

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
ТМФ04И11Заштита на животна средина
ТМФ04И12Почисто производство

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
МДМ04И61Теорија на металуршки процеси
МДМ04И62Вовед во металургија
МДМ04И63Физичка металургија
МДМ04И64Топлотна техника
МДМ04И65Минералогија и кристалографија

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
МДМ0531Металургија на обоени метали33--907
МДМ0532Металургија на железо и челик33--907
МДМ0533Металуршки печки32--756
МДМ0534Испитување на металите32--756
МДМ0535Мерење и регулација во металургија22--604
МДМ0631Феролегури--32756
МДМ0632Теорија на леење на метали--32756
МДМ0633Пластична деформација на метали--32756
МДМ0634Корозија и заштита на метали--22605
МДМ06И5Изборен предмет 4--21453
МДМ06И6Изборен предмет 5--22604
 ВКУПНО:14+1215+1178060

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
МДМ06И51Квантитативна металографија
МДМ06И52Хидрометалургија

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
МДМ06И61Метални материјали
МДМ06И62Рециклирање на метални материјали
МДМ06И63Инженерска економија


Модул 1-Екстрактивно металуршко инженерство

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Изборен предмет 621--453
МДМ1732Прашкаста металургија32--757
МДМ1733Електрометалургија32--757
МДМ1734Изборен предмет (група 1)22--605
МДМ17И5Изборен предмет (група 2)21--454
МДМ17И6Изборен предмет (група 3)21--454
МДМ1831Изборен предмет (група 4)--22606
МДМ18И2Изборен предмет (група 5)--21454
МДМ18И3Изборен предмет (група 6)--21454
МДМ18И4Изборен предмет (група 7)--21453
МДМ18И5Изборен предмет од друга насока--21453
МДМ18И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:14+911+1370560

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
МДМ17И51Индустриски менаџмент
МДМ17И52Економска оптимизација на метеалуршки процеси

Изборен предмет (група 1)

ШифраПредмет
МДМ17И61Заштита при работа во металуршко производство
МДМ17И62Проценка на ризик на работни места

Изборен предмет (група 2)

ШифраПредмет
МДМ17И51Инженерски дизајн во металургија
МДМ17И52Методологија и оптимизација на експерименти

Изборен предмет (група 3)

ШифраПредмет
МДМ17И61Современи постапки на електролиза
МДМ17И62Одбрани поглавја од термодинамика на металуршки процеси

Изборен предмет (група 4)

ШифраПредмет
МДМ18И41Екологија во металургијата
МДМ18И42Најдобри достапни техники во екстрактивната металургија

Изборен предмет (група 5)

ШифраПредмет
МДМ18И21Вонпечна металургија
МДМ18И22Современи постапки во металургија на челик

Изборен предмет (група 6)

ШифраПредмет
МДМ18И31Нанотехнологии и наноматеријали
МДМ18И32Ретки и високочисти метали

Изборен предмет (група 7)

ШифраПредмет
МДМ18И41Хидрометалуршки постапки во обоената металургија
МДМ18И42Современи постапки во металургија на обоени метали


Модул 2-Преработувачко металуршко инженерство

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ07И7Изборен предмет 621--453
МДМ2732Термичка обработка22--606
МДМ2733Технологија на леење на метали22--606
МДМ2734Технологија на пластилна деформација на метали22--606
МДМ27И5Изборен предмет 721--454
МДМ27И6Изборен предмет (група 1)22--455
МДМ2831Заварување--32756
МДМ27И2Изборен предмет (група 2)--22606
МДМ28И3Изборен предмет (група 3)--20302
МДМ28И4Изборен предмет (група 4)--20302
МДМ28И5Изборен предмет (група 5)--20302
МДМ28И6Изборен предмет (група 6)--20302
МДМ28И7Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:12+1014+1169060

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
МДМ28И71Индустриски менаџмент
МДМ28И71Економска оптимизација на технолошки процеси

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
МДМ27И51Огноотпорни материјали
МДМ27И52Заштита при работа во металуршко производство

Изборен предмет (група 1)

ШифраПредмет
МДМ27И61Испитување без разрушување
МДМ27И62Селекција и примена на метални материјали

Изборен предмет (група 2)

ШифраПредмет
МДМ28И21Специјални челици
МДМ28И22Специјални легури

Изборен предмет (група 3)

ШифраПредмет
МДМ28И31Инженерски дизајн во металургија
МДМ28И32Континуирано леење

Изборен предмет (група 4)

ШифраПредмет
МДМ28И41Репаратурно заварувањ
МДМ28И42Обезбедување квалитет во заварувањето

Изборен предмет (група 5)

ШифраПредмет
МДМ28И51Калапски и јадрени смеси во леарството
МДМ28И52Легури на обоени метали

Изборен предмет (група 6)

ШифраПредмет
МДМ28И61Синтерувани метални материјали
МДМ28И62Површинска термичка обработка


Модул 3-Менаџмент и енергетска ефикасност во металуршко инженерство

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Изборен предмет 621--453
МДМ3732Претприемништво и мал бизнис22--606
МДМ3733Енергетска ефикасност во металургија22--607
МДМ3734Изборен предмет (група 1)22--605
МДМ37И5Изборен предмет (група 2)21--454
МДМ37И6Изборен предмет (група 2)21--454
МДМ3831Изборен предмет (група 3)--22606
МДМ38И2Изборен предмет (група 2)--21454
МДМ38И3Изборен предмет (група 2)--21454
МДМ38И4Изборен предмет (група 2)--21454
МДМ38И5Изборен предмет од друга насока*--20303
МДМ38И6Дипломска работа*--1712010
 ВКУПНО:12+911+1266060

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
МДМ17И51Индустриски менаџмент
МДМ17И52Економска оптимизација на металуршки процеси

Изборен предмет (група 1)

ШифраПредмет
МДМ17И61Заштита при работа во металуршко производство
МДМ17И62Проценка на ризик на работни места

Изборен предмет (група 2)

ШифраПредмет
МДМ378И2Менаџмент на проекти
МДМ378И3Менаџмент на квалитет
МДМ378И4Алтернативни извори на енергија
МДМ378И5Огноотпорни материјали
МДМ378И6Информатички технологии
МДМ378И7Методологија и оптимизација на експерименти
МДМ378И8Најдобри достапни техники во екстрактивната металургија

Изборен предмет (група 3)

ШифраПредмет
МДМ17И51Елементи и опрема во металуршки постројки
МДМ17И52Инженерски дизајн во металургија
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet