Последипломски студии

МЕНАЏМЕНТ НА КВАЛИТЕТ
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
МК01З1 Тотален менаџмент на квлаитет 6 - 6 180
МК01З2 Логистички аспекти на менаџментот на квалите 6 - 6 180
МК01З3 Проектирање систем за квалитет по ISO 9001 6 - 6 180
МК01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
МК01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
МК02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
МК02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
МК02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
МК01И41 Индустриски менаџмент 6 180
МК01И42 Управување со процеси 6 180
МК01И51 Менаџмент на животна средина 6 180
МК01И52 Менаџмент на одржлив развој 6 180
МК01И53 Информациони процеси во менаџмент на квалитет 6 180
МК02И11 Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола 6 180
МК02И12 Менаџмент и бизнис комуникација 6 180
МК02И13 Економска оптимизација на технолошки процеси 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet