Последипломски студии

МЕНАЏМЕНТ НА КОНФЕКЦИСКИ ПРОЦЕСИ
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
МКП01З1 Производен менаџмент во конфекциско производство 6 - 6 180
МКП01З2 Развој на конфекциски производ 6 - 6 180
МКП01З3 Тотален менаџмент на квалитет 6 - 6 180
МКП01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
МКП01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
МКП02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
МКП02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
МКП02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
МКП01И41 Менаџирање текстилен отпад 6 180
МКП01И42 Интелигентен текстил 6 180
МКП01И43 Комфор на облеката 6 180
МКП01И51 Нови генерации влакна 6 180
МКП01И52 Компјутерски апликации во производство на облека 6 180
МКП01И53 Доработка на облеката 6 180
МКП02И11 Одбрани поглавја од конструкција и моделирање облека 6 180
МКП02И12 Mенаџмент на човечки ресурси 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet