Последипломски студии

МЕТАЛУРГИЈА И МЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
МММ01З1 Наука за метали 6 - 6 180
МММ01З2 Испитување на метални материјали 6 - 6 180
МММ01З3 Теорија на експеримент и математичко моделирање 6 - 6 180
МММ01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
МММ01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
МММ02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
МММ02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
МММ02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборни предмети 1 и 2

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
МММ01И41 Фазни трансформации 6 180
МММ01И42 Специјални легури на основа железо 6 180
МММ01И43 Корозискo-отпорни легури 6 180
МММ01И44 Синтерувани метални материјали 6 180
МММ01И51 Преработка на метали во течна состојба 6 180
МММ01И52 Преработка на метали во пластична состојба 6 180
МММ01И53 Термичка обработка на метални материјали 6 180
МММ01И54 Металургија на заварување 6 180

 

Изборен предмет 3

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
МММ02И11 Одбрани поглавја од преработка на метали во течна состојба 6 180
МММ02И12 Одбрани поглавја од преработка на метали во пластична состојба 6 180
МММ02И13 Современи постапки за површинска термичка обработка на металите 6 180
МММ02И14 Современи постапки за заварување на метални материјали 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet