НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (НИЖС)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ0334Аналитичка хемија 133--907
ТМФ0335Органска хемија33--907
НИЖС0336Општа неорганска технологија22--604
ТМФ0431Заштита на животна средина--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
НИЖС0433Аналитичка хемија 2--33907
ТМФ0434Технолошки операции 1--33907
НИЖС0435Основни суровини и нивна технолошка подготовка--33907
НИЖС04И6Проект (изборен)--12453
 ВКУПНО:13+1314+1278060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Модул 1-Базно неорганско инженерство и животна средина

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
НИЖС15И1Изборен предмет 133--907
НИЖС15И2Изборен предмет 233--907
НИЖС1533Теоретски основи на базна неорганска технологија33--907
НИЖС15И4Изборен предмет 322--604
НИЖС15И5Изборен предмет 422--605
НИЖС1631Влијание на глобалните климатски промени врз карактеристиките на водата и почвата--33907
НИЖС1631Технологија на вода--32755
НИЖС16И3Изборен предмет 5--32756
НИЖС16И4Изборен предмет 6--33907
НИЖС16И5Изборен предмет 7--22605
 ВКУПНО:13+1314+1278060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС15И11Технолошки операции 2
НИЖС15И12Индустриски дизајн и проектирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС16И21Наука за неоргански материјали 1
НИЖС16И22Печки во неорганска индустрија

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
НИЖС05И41Примена на софтвери во неорганската хемиска технологија
НИЗС05И42Моделирање и оптимизација на процеси
НИЖС15И43Заштита при работа

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
НИЖС05И51Корозија и заштита на материјали
НИЖС05И52Конструкциски материјали во хемиско инженерство

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
НИЖС16И31Керамика 1
НИЖС16И32Керамика 2

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
НИЖС06И41Горива и процеси на согорување
НИЖС16И42Врзивни материјали

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
НИЖС16И51Почисто производство
НИЖС16И52Структура, кристализација и особини на неоргански соли

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
НИЖС0732Процеси на преработка на отпадни води33--907
НИЖС07И3Изборен предмет 122--605
НИЖС1734Технологија на киселини и бази33--908
НИЖС1735Технологија на соли и ѓубрива33--907
НИЖС1831Загадување на почви и ревитализација--33907
НИЖС1832Полутанти--33905
НИЖС18И3Изборен предмет 2--21453
НИЖС18И4Изборен предмет од друга студиска програма--22605
НИЖС18И4Дипломска работа--1712060
 ВКУПНО:13+1211+1678060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС17И31Енергетика и околина
НИЖС17И31Микробиологија

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС18И31Течни ѓубрива
НИЖС18И31Хемија на атмосфера

Изборен предмет од други студиски програми

ШифраПредмет
НИЖС18И41Примена на полимери
НИЖС18И42Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија


Модул 2-Керамика- дизајн и технологии

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
НИЖС0532Наука за неоргански материјали 133--907
НИЖС2533Заштита при работа22--603
НИЖС05И4Изборен предмет 122--604
НИЖС05И5Изборен предмет 222--605
НИЖС2536Груба и фина керамиа21--454
НИЖС2631Керамика 1--32757
НИЖС2632Наука за неоргански материјали 2--32756
НИЖС2633Мерење и автоматска регулација во процес на индустрија--33907
НИЖС26И4Изборен предмет 3--33907
НИЖС26И5Изборен предмет 4--22603
 ВКУПНО:14+1314+1279560

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС05И41Примена на софтвери во неорганската хемиска технологија
НИЖС05И41Моделирање и оптимизација на процеси

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС05И51Корозија и заштита на материјали
НИЖС05И52Конструкциски материјали во хемиско инженерство

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
НИЖС06И41Горива и процеси на согорување
НИЖС26И42Печки во неорганска индустрија

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
НИЖС26И51Загадување на почви и ревитализација
НИЖС06И52Енергетика и околина

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
НИЖС27И2Изборен предмет 133--907
НИЖС27И3Изборен предмет 222--605
НИЖС27И4Изборен предмет 333--907
НИЖС27И5Изборен предмет 433--908
НИЖС2831Керамика 2--33906
НИЖС28И2Изборен предмет 5--33905
НИЖС28И3Изборен предмет 6--22605
НИЖС28И4Изборен предмет од друга студиска програма--21454
НИЖС28И5Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1678060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС27И21Процеси на преработка на отпадни води
НИЖС27И22Технологија на соли и ѓубрива

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС27И31Нулта емисија во индустријата
НИЖС27И32Почисто производство

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
НИЖС27И41Индустриски дизајн и проектирање
НИЖС27И42Стакло и стакло- керамика

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
НИЖС27И51Огноотпорни материјали
НИЖС27И52Технологија на киселини и бази

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
НИЖС28И21Полутанти
НИЖС28И22Хемија на атмосфера

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
НИЖС28И31Технологија на вода
НИЖС28И32Врзивни материјали

Изборен предмет од други студиски програми

ШифраПредмет
НИЖС28И41Примена на полимери
НИЖС28И42Нанотехнологии и наноматеријали
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet