НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (НИЖС)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ0334Аналитичка хемија 133--907
ТМФ0335Органска хемија33--907
НИЖС0336Општа неорганска технологија22--604
ТМФ0431Заштита на животна средина--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
НИЖС0433Аналитичка хемија 2--33907
ТМФ0434Технолошки операции 1--33907
НИЖС0435Основни суровини и нивна технолошка подготовка--33907
НИЖС04И6Проект (изборен)--12453
 ВКУПНО:13+1314+1278060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

Модул 1-Базно неорганско инженерство и животна средина

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
НИЖС15И1Изборен предмет 133--907
НИЖС15И2Изборен предмет 233--907
НИЖС1533Теоретски основи на базна неорганска технологија33--907
НИЖС15И4Изборен предмет 322--604
НИЖС15И5Изборен предмет 422--605
НИЖС1631Влијание на глобалните климатски промени врз карактеристиките на водата и почвата--33907
НИЖС1631Технологија на вода--32755
НИЖС16И3Изборен предмет 5--32756
НИЖС16И4Изборен предмет 6--33907
НИЖС16И5Изборен предмет 7--22605
 ВКУПНО:13+1314+1278060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС15И11Технолошки операции 2
НИЖС15И12Индустриски дизајн и проектирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС16И21Наука за неоргански материјали 1
НИЖС16И22Печки во неорганска индустрија

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
НИЖС05И41Примена на софтвери во неорганската хемиска технологија
НИЗС05И42Моделирање и оптимизација на процеси
НИЖС15И43Заштита при работа

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
НИЖС05И51Корозија и заштита на материјали
НИЖС05И52Конструкциски материјали во хемиско инженерство

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
НИЖС16И31Керамика 1
НИЖС16И32Керамика 2

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
НИЖС06И41Горива и процеси на согорување
НИЖС16И42Врзивни материјали

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
НИЖС16И51Почисто производство
НИЖС16И52Структура, кристализација и особини на неоргански соли

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
НИЖС0732Процеси на преработка на отпадни води33--907
НИЖС07И3Изборен предмет 122--605
НИЖС1734Технологија на киселини и бази33--908
НИЖС1735Технологија на соли и ѓубрива33--907
НИЖС1831Загадување на почви и ревитализација--33907
НИЖС1832Полутанти--33905
НИЖС18И3Изборен предмет 2--21453
НИЖС18И4Изборен предмет од друга студиска програма--22605
НИЖС18И4Дипломска работа--1712060
 ВКУПНО:13+1211+1678060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС17И31Енергетика и околина
НИЖС17И31Микробиологија

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС18И31Течни ѓубрива
НИЖС18И31Хемија на атмосфера

Изборен предмет од други студиски програми

ШифраПредмет
НИЖС18И41Примена на полимери
НИЖС18И42Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија


Модул 2-Керамика- дизајн и технологии

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
НИЖС0532Наука за неоргански материјали 133--907
НИЖС2533Заштита при работа22--603
НИЖС05И4Изборен предмет 122--604
НИЖС05И5Изборен предмет 222--605
НИЖС2536Груба и фина керамиа21--454
НИЖС2631Керамика 1--32757
НИЖС2632Наука за неоргански материјали 2--32756
НИЖС2633Мерење и автоматска регулација во процес на индустрија--33907
НИЖС26И4Изборен предмет 3--33907
НИЖС26И5Изборен предмет 4--22603
 ВКУПНО:14+1314+1279560

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС05И41Примена на софтвери во неорганската хемиска технологија
НИЖС05И41Моделирање и оптимизација на процеси

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС05И51Корозија и заштита на материјали
НИЖС05И52Конструкциски материјали во хемиско инженерство

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
НИЖС06И41Горива и процеси на согорување
НИЖС26И42Печки во неорганска индустрија

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
НИЖС26И51Загадување на почви и ревитализација
НИЖС06И52Енергетика и околина

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
НИЖС27И2Изборен предмет 133--907
НИЖС27И3Изборен предмет 222--605
НИЖС27И4Изборен предмет 333--907
НИЖС27И5Изборен предмет 433--908
НИЖС2831Керамика 2--33906
НИЖС28И2Изборен предмет 5--33905
НИЖС28И3Изборен предмет 6--22605
НИЖС28И4Изборен предмет од друга студиска програма--21454
НИЖС28И5Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1678060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
НИЖС27И21Процеси на преработка на отпадни води
НИЖС27И22Технологија на соли и ѓубрива

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
НИЖС27И31Нулта емисија во индустријата
НИЖС27И32Почисто производство

Изборен предмет 3

ШифраПредмет
НИЖС27И41Индустриски дизајн и проектирање
НИЖС27И42Стакло и стакло- керамика

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
НИЖС27И51Огноотпорни материјали
НИЖС27И52Технологија на киселини и бази

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
НИЖС28И21Полутанти
НИЖС28И22Хемија на атмосфера

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
НИЖС28И31Технологија на вода
НИЖС28И32Врзивни материјали

Изборен предмет од други студиски програми

ШифраПредмет
НИЖС28И41Примена на полимери
НИЖС28И42Нанотехнологии и наноматеријали