Последипломски студии

НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
 

    Семестар    
шифра Предмет 1 2 Вк.кред. Вк.час.
    кредити    
НИЖС01З1 Структура и особини на неоргански материјали 6 - 6 180
НИЖС01З2 Неметални суровини и преработка 6 - 6 180
НИЖС01З3 Индустриски полутанти – интегрирана контрола 6 - 6 180
НИЖС01И4 Изборен предмет 1 6 - 6 180
НИЖС01И5 Изборен предмет 2 6 - 6 180
НИЖС02И1 Изборен предмет 3 - 6 6 180
НИЖС02И2 Изборен предмет УКИМ - 4 4 120
НИЖС02И3 Магистерски труд - 20 20 600
  Вкупно: 30 30 60 900

 

Изборен предмет 1

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
НИЖС01И41 Одбрани поглавја од базна технологија 6 180
НИЖС01И42 Современи керамички материјали 6 180
НИЖС01И43 Методи за идентификација и карактеризација 6 180
НИЖС01И44 Методологија на научно-истражувачка работа 6 180
НИЖС01И44 Неоргански материјали во уметноста и културното наследство 6 180

 

Изборен предмет 2

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
НИЖС01И51 Одбрани поглавја од неметална технологија 6 180
НИЖС01И52 Менаџмент на животна средина 6 180
НИЖС01И53 Енергетика и околина 6 180
НИЖС01И54 Ремедијација на почви и води 6 180
НИЖС01И55 Фазни рамнотежи во процесен дизајн во неорганската технологија 6 180

 

Изборен предмет 3

 

Код Предмет Кредити Вкупен расположив фонд на часови
НИЖС02И11 Одржлив развој 6 180
НИЖС02И12 Нулта емисија 6 180
НИЖС02И13 Кинетика и механизми на хетерогени реакции 6 180
НИЖС02И14 Современи хемиски методи на синтеза 6 180
НИЖС02И15 Одбрани поглавја од стакло-керамика 6 180
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet