Последипломски студии

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ-ПОЛИМЕРИ
 

  Семестар  
шифраПредмет12Вк.кред.Вк.час.
  кредити  
НМП01З1Напредни синтези на полимери6-6180
НМП01З2Полимерна физика:структура/својства6-6180
НМП01З3Полимерни композити и нанокомпозити6-6180
НМП01И4Изборен предмет 16-6180
НМП01И5Изборен предмет 26-6180
НМП02И1Изборен предмет 3-66180
НМП02И2Изборен предмет УКИМ-44120
НМП02И3Магистерски труд-2020600
 Вкупно:303060900

 

Изборен предмет 1

 

КодПредметКредитиВкупен расположив фонд на часови
НМП01И41Карактеризација на полимери - практични аспекти6180
НМП01И42Биоразградливи полимери6180

 

Изборни предмети 2 и 3

 

КодПредметКредитиВкупен расположив фонд на часови
НМП01И51Термички методи на анализа (лабораторија)6180
НМП01И52Полимерните материјали за заштита на културното наследство6180
НМП01И53Стандарди и квалитет на полимерните материјали6180
НМП01И54Примена на ласерите во полимерната хемија6180
НМП02И11Еколошка одржливост на полимерните материјали6180
НМП02И12Деградација, стареење и стабилизација на полимерите и полимерните материјали6180
НМП02И13Анализа и компјутерско моделирањена органски и биополимерни молекули6180
НМП02И14Хетероцикли во полимери и биополимери6180
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet