Организација

Технолошко-металуршкиот факултет има 6 институти и центар за трансфер на технологија.

Институтите ги дефинираат наставните содржини за предметите од насоките кои ги негуваат, ја организираат настават, истражувачката и стручната дејност.
Во рамките на Центарот за трансфер на технологија се одвиваат кратки курсеви во компјутерски подржаното хемиско процесно и текстилно инженерство.

Институт за неорганска технологија
Институт за органска технологија
Институт за текстилно инженерство
Институт за хемиско и контролно инженерство
Институт за екстрактивна металургија
Институт за преработувачка металургија
Центар за трансфер на технологија

За вршење на стручните, стручно-административните и техничките работи, постојат стручни служби:

Служба за правни и персонални работи

Служба за финансии и сметководство

Студентска служба

Библиотека