Организација

Технолошко-металуршкиот факултет има 6 институти и центар за трансфер на технологија.

Институтите ги дефинираат наставните содржини за предметите од насоките кои ги негуваат, ја организираат настават, истражувачката и стручната дејност.
Во рамките на Центарот за трансфер на технологија се одвиваат кратки курсеви во компјутерски подржаното хемиско процесно и текстилно инженерство.

Институт за неорганска технологија
Институт за органска технологија
Институт за текстилно инженерство
Институт за хемиско и контролно инженерство
Институт за екстрактивна металургија
Институт за преработувачка металургија
Центар за трансфер на технологија

За вршење на стручните, стручно-административните и техничките работи, постојат стручни служби:

Служба за правни и персонални работи

Служба за финансии и сметководство

Студентска служба

Библиотека

Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet