Последипломски студии

(ПТБ Модул 1) Биотехнологија

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ПТБ21З1Биохемиско инженерство7-7
ПТБ01З2Ензими во процесната индустрија7-7
ПТБ01З3Развој на нови производи, процеси и методи6-6
ПТБ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ПТБ01И5Изборен предмет 15-5
ПТБ02И1Изборен предмет 2-55
ПТБ02И2Изборен предмет 3-55
ПТБ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ПТБ01И4Листа од УКИМ
ПТБ01И51Статистика
ПТБ21И52Стартер култури
ПТБ21И53Фитофармацевтски производи
ПТБ02И1Изборен предмет поврзан со темата- Развој на идеа за магистерски труд
ПТБ22И21Пробиотици и пребиотици
ПТБ22И22Управување со отпад
ПТБ22И23Биокозметички препарати
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet