Последипломски студии

Електрохемиско инженерство
 

  Семестар 
шифраПредмет12Вк.кред.
  кредити 
ЕХИ01З1Одбрани поглавја од физичка хемија7-7
ЕХИ01З2Кинетика и механизми на електродни процеси7-7
ЕХИ01З2Методи на испитување на електро-хемиски процеси7-7
ЕХИ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ЕХИ01И4Изборен предмет 15-5
ЕХИ02И1Изборен предмет 2-55
ЕХИ02И2Изборен предмет 3-55
ЕХИ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

 

р.бр.Предмет
ЕХИ01И51Елементи на електрохемиско инженерство
ЕХИ01И52Математичко моделирање на технолошки процеси
ЕХИ01И53Електрохемиски индустриски процеси
ЕХИ02И11Катодна и анодна заштита на метални конструкции
ЕХИ02И12Електрорафинација на метали
ЕХИ02И13Електрохемиска и хемиска површинска обработка на металите
ЕХИ02И21Електрохемија на полуспроводници
ЕХИ02И22Електрохемиски синтези на нови полимерни и композитни материјали
ЕХИ02И23Електрохемиско добивање на нанометали
ЕХИ02И24Електрокатализа
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet