Последипломски студии

Електрохемиско инженерство
 

  Семестар 
шифраПредмет12Вк.кред.
  кредити 
ЕХИ01З1Одбрани поглавја од физичка хемија7-7
ЕХИ01З2Кинетика и механизми на електродни процеси7-7
ЕХИ01З2Методи на испитување на електро-хемиски процеси7-7
ЕХИ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ЕХИ01И4Изборен предмет 15-5
ЕХИ02И1Изборен предмет 2-55
ЕХИ02И2Изборен предмет 3-55
ЕХИ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

 

р.бр.Предмет
ЕХИ01И51Елементи на електрохемиско инженерство
ЕХИ01И52Математичко моделирање на технолошки процеси
ЕХИ01И53Електрохемиски индустриски процеси
ЕХИ02И11Катодна и анодна заштита на метални конструкции
ЕХИ02И12Електрорафинација на метали
ЕХИ02И13Електрохемиска и хемиска површинска обработка на металите
ЕХИ02И21Електрохемија на полуспроводници
ЕХИ02И22Електрохемиски синтези на нови полимерни и композитни материјали
ЕХИ02И23Електрохемиско добивање на нанометали
ЕХИ02И24Електрокатализа