Последипломски студии

Екстрактивна металургија

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ЕМ01З1Теорија на металуршките процеси7-7
ЕМ01З2Теорија на експеримент и математичко моделирање7-7
ЕМ01З3Менаџмент на научно-технолошки проекти7-7
ЕМ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ЕМ01И5Изборен предмет 15-5
ЕМ02И1Изборен предмет 2-55
ЕМ02И2Изборен предмет 3-55
ЕМ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ЕМ01И4Од универзитетската изборна листа
ЕМ01И51Структура и градба на метални минерали
ЕМ01И52Почисто производство во металургијата
ЕМ01И53Добивање и карактеризација на нанометали
ЕМ01И54Производство на метали од секундарни суровини
ЕМ01И55Одбрани поглавја од прашкаста металургија
ЕМ02И11Одбрани поглавја од металургија на железо и челик
ЕМ02И12Одбрани поглавја од пиро и хидрометалуршки процеси во металургијата на обоени материјали
ЕМ02И13Одбрани поглавја од електрометалургијата и електрорафинирањето на металите
ЕМ02И14Одбрани поглавја од металуршка термодинамика
ЕМ02И15Одбрани поглавја од металургија на феролегури
ЕМ02И21Современи технолошки постапки во црната металургија
ЕМ02И22Современи технолошки постапки во обоената металургија
ЕМ02И23Современи постапки за електролиза
ЕМ02И24Современи постапки за добивање нанометали
ЕМ02И25Одбрани поглавја од кинетика на металуршките процеси
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2018 - 603 Завршна сметка 2018 - 631 Завршна сметка 2018 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија VIII International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet