Последипломски студии

Инженерство на животна средина

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ИЖС01З1Основни процеси и операции во инженерство на животната средина 7-7
ИЖС01З2Инструментални техники и методи за анализа на примероци од животната средина7-7
ИЖС01И3Влијание на индустријата врз животната средина7-7
ИЖС01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ИЖС01И5Изборен предмет 15-5
ИЖС02И1Изборен предмет 2-55
ИЖС02И2Изборен предмет 3-55
ИЖС02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

3* - се избира еден од следните предмети

р.бр.Предмет
ИЖС01И31Влијание на органско- хемиска (базна- полимерна) индустрија врз животната средина
ИЖС01И32Влијание на прехранбената индустрија врз животната средина на постројки за пречистување на отпадни води
ИЖС01И33Влијание на неорганско- базна и неметална индустрија врз животната средина
ИЖС01И34Влијание на металуршката (екстрактивна и преработувачка) индустрија врз животната средина
ИЖС01И35Влијание на енергетиката и енергетските постројки врз животната средина
ИЖС01И36Влијание на текстилната индустрија врз животната средина

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
ИЖС01И51Загадување на воздухот, контрола и заштита
ИЖС01И52Проектирање на постројки за пречистување на отпадни води
ИЖС01И53Влијание на отпадните води врз животната средина
ИЖС01И54Општа екологија
ИЖС01И55Моделирање на транспорт на полутанти во животната средина
ИЖС02И11Проектирање на постројки за прочистување на отпадни гасови
ИЖС02И12Проектирање на депонии за комунален, хемиски, медицински и опасен отпад
ИЖС02И13Почисто производство
ИЖС02И14Управување со отпад
ИЖС02И15Загадување на почвите, контрола и нивна ревитализација
ИЖС02И21Одржлив развој
ИЖС02И22Еколошки микробни процеси
ИЖС02И23Управување со опасни материи
ИЖС02И24Радиоактивност и радијациона заштита
ИЖС02И25Управување со околина
ИЖС02И26Применета статистика