НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ (ПМ)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ0332Органска хемија33--907
ТМФ0333Аналитичка хемија33--907
ТМФ03И4Изборен предмет 1
20--304
ТМФ03и5Изборен предмет 2
20--304
ТМФ0431Заштита на животна средина--20303
ТМФ0432Технолошки операции 1--33906
ПМ0433Основи на полимерно инженерство
--22606
ПМ0434Основни суровини и процеси на синтетички производи
--33907
ПМ0435Методи на испитување на органски соединенија
--22604
ТМФ04И6Изборен предмет 3 (Проект)--02304
 ВКУПНО:14+1412+1175060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПМ0532Структура и својства на полимерите33--907
ПМ0533Природни полимери22--605
ТМФ0534Заштита при работа22--605
ПМ0535Механика на полимерни материјали
33--906
ТМФ0631Основи на менаџмент--21454
ТМФ0632Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија--22605
ТМФ06И3Изборен предмет 4--22607
ПМ06И4Изборен предмет 5--22607
ПМ06И5Изборен предмет 6--22607
 ВКУПНО:13+1310+975060

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ТМФ06И31Менаџмент на квалитет
ТМФ06И32Статистичка контрола на квалитет

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ПМ06И41Индустриски полимери
ПМ06И42Анализа на животен циклус на полимерен процес и производ

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ПМ06И51Деградација и рециклирање на полимерите
ПМ06И52Биоразградливи полимерни материјали
ПМ06И41Хемиски и влакна за техничка намена

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПМ0732Адитиви за пластика22--605
ПМ07И3Изборен предмет 722--605
ПМ07И4Изборен предмет 822--605
ПМ0735Полимерни композитни материјали33--907
ПМ07И6Изборен предмет 922--605
ПМ0831Преработка на полимерите--33906
ПМ0832Карактеризација на полимерите--33906
ПМ08И3Изборен предмет 10--22604
ПМ08И4Изборен предмет 11--22604
ПМ08И5Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1779560

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ПМ07И31Компјутерски програмски алатки во полимерно инженерство
ПМ07И32Компјутерски дизајн на органски соединенија

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПМ07И61Механизми на органски реакции
ПМ07И61Бои и лакови

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПМ08И41Примена на полимерите во автомобилска индустрија
ПМ08И43Полимери и полимерни материјали за амбалажа на храна

Изборен предмет 10 и 11

ШифраПредмет
ПМ08И51Информатички технологии
ПМ08И52Методологија и оптимизација на експерименти
ПМ08И53Предмет од сите студиски програми на ТМФ
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet