НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ- ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ (ПМДМ)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ0334Аналитичка хемија33--907
ТМФ0335Органска хемија33--907
ДИО03И6Изборен предмет 5 (УКИМ)20--302
ТМФ0431Заштита на животна средина--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ПМДМ433Методи на испитување на органски соединенија--22606
ПМДМ0434Основи на полимерно инженерство--33908
ПМДМ0435Основни суровини и процеси на синтетички производи--33908
НИЖС0436Изборен предмет 3 (Проект)--12454
 ВКУПНО:13+1113+1172060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПМДМ0532Базно-органски производи33--907
ПМДМ0533Структура и својства на полимерите33--907
ПМДМ0534Заштита при работа22--605
ПМДМ0535Инженерска термодинамика22--604
ПМДМ0631Механика на полимерни материјали--33907
ПМДМ0632Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија--22605
ПМДМ06И3Изборен предмет 4--22605
ПМДМ06И4Изборен предмет 5--33907
ПМДМ06И5Изборен предмет 6--22606
 ВКУПНО:13+1312+1275060

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ПМДМ06И31Менаџмент на квалитет
ПМДМ06И32Статистичка контрола на квалитет

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ПМДМ06И41Индустриски полимери
ПМДМ06И42Анализа на животен циклус на полимерен процес и производ

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ПМДМ06И51Деградација и рециклирање на полимерите
ПМДМ06И52Биоразградливи полимерни материјали
ПМДМ06И41Хемиски и влакна за техничка намена

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПМДМ0732Преработка на полимерите 133--907
ПМДМ07И3Изборен предмет 722--605
ПМДМ07И4Изборен предмет 821--454
ПМДМ0735Полимерни композитни материјали33--908
ПМДМ07И6Изборен предмет 920--303
ПМДМ0831Преработка на полимерите 2--33907
ПМДМ0832Карактеризација на полимерите--33907
ПМДМ08И3Изборен предмет 10--20302
ПМДМ08И4Изборен предмет 11--20302
ПМДМ08И5Изборен предмет 12 од друга студиска програма--20302
ПМДМ08И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1576560

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ПМДМ07И31Компјутерски програмски алатки во полимерно инженерство
ПМДМ07И32Компјутерски дизајн на органски соединенија

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПМДМ07И41Стандарди и регулатива
ПМДМ07И42Најдобри достапни техники

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПМДМ07И61Механизми на органски реакции
ПМДМ07И61Бои и лакови

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ПМДМ08И31Печатење на пластика
ПМДМ08И32Алати за преработка на полимери

Изборен предмет 11

ШифраПредмет
ПМДМ08И41Примена на полимерите во автомобилска индустрија
ПМДМ08И42Примена на полимерите во уметноста и заштитата на културното наследство
ПМДМ08И43Полимери и полимерни материјали за амбалажа на храна

Изборен предмет 12 од други студиски програми

ШифраПредмет
ПМДМ08И51Информатички технологии
ПМДМ08И52Методологија и оптимизација на експерименти
ПМДМ08И53Предмет од сите студиски програми на ТМФ
Инфо од јавен карактер Именик со вработените Годишен извештај 2020 Годишен извештај 2021 Барање за пристап до информации од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Статут на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2022 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2021 - 603 Завршна сметка 2021 - 631 Завршна сметка 2021 - 785 Завршна сметка 2021 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet