НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ- ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ (ПМДМ)

I година  (заедничка за сите студиски програми)

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0131Математика 133--908
ТМФ0132Општа и неорганска хемија 133--908
ТМФ0133Физика44--12010
ТМФ01И4Изборен предмет 1 (УКИМ)20--302
ТМФ01И5Изборен предмет 2 (УКИМ)20--302
ТМФ01Ф6Физичко образование02--30-
ТМФ0231Математика 2--33908
ТМФ0232Општа и неорганска хемија 2--33908
ТМФ0233Основи на инженерска техника--4412010
ТМФ02И4Изборен предмет 3 (УКИМ)--20302
ТМФ02И5Изборен предмет 4 (УКИМ)--20302
ТМФ02Ф6Физичко образование--0230-
 ВКУПНО:14+1214+1278060

II година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0331Физичка хемија33--908
ТМФ03И2Изборен предмет 102--302
ТМФ03И3Изборен предмет 220--302
ТМФ0334Аналитичка хемија33--907
ТМФ0335Органска хемија33--907
ДИО03И6Изборен предмет 5 (УКИМ)20--302
ТМФ0431Заштита на животна средина--20303
ТМФ0432Основи на менаџмент--21453
ПМДМ433Методи на испитување на органски соединенија--22606
ПМДМ0434Основи на полимерно инженерство--33908
ПМДМ0435Основни суровини и процеси на синтетички производи--33908
НИЖС0436Изборен предмет 3 (Проект)--12454
 ВКУПНО:13+1113+1172060

Изборен предмет 1

ШифраПредмет
ТМФ03И21Основи на компјутерско работење
ТМФ03И22Вовед на програмирање

Изборен предмет 2

ШифраПредмет
ТМФ03И31Бизнис администрација
ТМФ03И32Комуникациски вештини

III година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0531Технолошки операции 233--907
ПМДМ0532Базно-органски производи33--907
ПМДМ0533Структура и својства на полимерите33--907
ПМДМ0534Заштита при работа22--605
ПМДМ0535Инженерска термодинамика22--604
ПМДМ0631Механика на полимерни материјали--33907
ПМДМ0632Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија--22605
ПМДМ06И3Изборен предмет 4--22605
ПМДМ06И4Изборен предмет 5--33907
ПМДМ06И5Изборен предмет 6--22606
 ВКУПНО:13+1312+1275060

Изборен предмет 4

ШифраПредмет
ПМДМ06И31Менаџмент на квалитет
ПМДМ06И32Статистичка контрола на квалитет

Изборен предмет 5

ШифраПредмет
ПМДМ06И41Индустриски полимери
ПМДМ06И42Анализа на животен циклус на полимерен процес и производ

Изборен предмет 6

ШифраПредмет
ПМДМ06И51Деградација и рециклирање на полимерите
ПМДМ06И52Биоразградливи полимерни материјали
ПМДМ06И41Хемиски и влакна за техничка намена

IV година 

ШифраПредметЗимскиЛетенЧас.Кред.
  првпрв  
ТМФ0731Индустриски менаџмент21--453
ПМДМ0732Преработка на полимерите 133--907
ПМДМ07И3Изборен предмет 722--605
ПМДМ07И4Изборен предмет 821--454
ПМДМ0735Полимерни композитни материјали33--908
ПМДМ07И6Изборен предмет 920--303
ПМДМ0831Преработка на полимерите 2--33907
ПМДМ0832Карактеризација на полимерите--33907
ПМДМ08И3Изборен предмет 10--20302
ПМДМ08И4Изборен предмет 11--20302
ПМДМ08И5Изборен предмет 12 од друга студиска програма--20302
ПМДМ08И6Дипломска работа--1712010
 ВКУПНО:13+1211+1576560

Изборен предмет 7

ШифраПредмет
ПМДМ07И31Компјутерски програмски алатки во полимерно инженерство
ПМДМ07И32Компјутерски дизајн на органски соединенија

Изборен предмет 8

ШифраПредмет
ПМДМ07И41Стандарди и регулатива
ПМДМ07И42Најдобри достапни техники

Изборен предмет 9

ШифраПредмет
ПМДМ07И61Механизми на органски реакции
ПМДМ07И61Бои и лакови

Изборен предмет 10

ШифраПредмет
ПМДМ08И31Печатење на пластика
ПМДМ08И32Алати за преработка на полимери

Изборен предмет 11

ШифраПредмет
ПМДМ08И41Примена на полимерите во автомобилска индустрија
ПМДМ08И42Примена на полимерите во уметноста и заштитата на културното наследство
ПМДМ08И43Полимери и полимерни материјали за амбалажа на храна

Изборен предмет 12 од други студиски програми

ШифраПредмет
ПМДМ08И51Информатички технологии
ПМДМ08И52Методологија и оптимизација на експерименти
ПМДМ08И53Предмет од сите студиски програми на ТМФ