Последипломски студии

Менаџмент на квалитет

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
МК01З1Тотален менаџмент на квалитет7-7
МК01З2Логистички аспекти на менаџментот на квалитет7-7
МК01З3Проектирање систем за квалитет по ISO 90017-7
МК01И4Изборен предмет УКИМ4-4
МК01И5Изборен предмет 15-5
МК02И1Изборен предмет 2-55
МК02И2Изборен предмет 3-55
МК02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
МК01И4Изборен предмет УКИМ
МК01И51Индустриски менаџмент
МК01И52Управување со процеси
MK02И11;Менаџмент на животна средина
MK02И12;Менаџмент на одржлив развој
MK02И13;Информациони процеси во менаџмент со квалитет
МК02И21;Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола
МК02И22;Менаџмент на бизнис комуникација
МК02И23;Економска оптимизација на технолошки процеси
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности План за јавни набавки Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2016 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2018 - 603 Завршна сметка 2018 - 631 Завршна сметка 2018 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија VIII International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet