Последипломски студии

Менаџмент на квалитет

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
МК01З1Тотален менаџмент на квалитет7-7
МК01З2Логистички аспекти на менаџментот на квалитет7-7
МК01З3Проектирање систем за квалитет по ISO 90017-7
МК01И4Изборен предмет УКИМ4-4
МК01И5Изборен предмет 15-5
МК02И1Изборен предмет 2-55
МК02И2Изборен предмет 3-55
МК02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
МК01И4Изборен предмет УКИМ
МК01И51Индустриски менаџмент
МК01И52Управување со процеси
MK02И11;Менаџмент на животна средина
MK02И12;Менаџмент на одржлив развој
MK02И13;Информациони процеси во менаџмент со квалитет
МК02И21;Контрола на квалитет и статистичка процесна контрола
МК02И22;Менаџмент на бизнис комуникација
МК02И23;Економска оптимизација на технолошки процеси