Последипломски студии

Менаџмент на конфекциски процеси

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
МКП01З1Производен менаџмент во конфекциско производство7-7
МКП01З2Развој на конфекциски производ7-7
МКП01З3Тотален менаџмент на квалитет7-7
МКП01И4Изборен предмет УКИМ4-4
МКП01И5Изборен предмет 15-5
МКП02И1Изборен предмет 2-55
МКП02И2Изборен предмет 3-55
МКП02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
МКП01И51Менаџирање на текстилниот отпад
МКП01И52Интелигентен текстил
МКП02И11Комфор на облеката
МКП02И12Влакна со високи перформанси
МКП02И21Компјутерски апликации во производство на облека
МКП02И22Доработка на облеката
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet