Последипломски студии

Металургија и метални материјали

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ММ01З1Наука за метали7-7
ММ01З2Испитување на метални материјали7-7
ММ01З3Теорија на експеримент и математичко моделирање7-7
ММ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ММ01И5Изборен предмет 15-5
ММ02И1Изборен предмет 2-55
ММ02И2Изборен предмет 3-55
ММ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
МММ01И51Фазни трансформации
МММ01И52Специјални легури на основа железо
МММ01И53Корозиски-отпорни легури
МММ01И54Синтерувани метални материјали
МММ02И11Преработка на метали во течна состојба
МММ02И12Преработка на метали во пластична состојба
МММ02И13Термичка обработка на метални материјали
МММ02И14Металургија на заварување
МММ02И21Одбрани поглавја од преработка на металите во течна состојба
МММ02И22Одбрани поглавја од преработка на металите во пластична состојба
МММ02И23Современи постапки за површинска термичка обработка на металите
МММ02И24Современи постапки за заварување на метални материјали
Инфо од јавен карактер Листа на информации Статут на УКИМ Закон за високо образование Правилник на ТМФ Список на активности Годишен план за јавни набавки 2021 Процедура за внатрешно пријавување Извештај за самоевалуација 2019 Извештај за самоевалуација 2017 Извештај за финансиско работење Завршна сметка 2020 - 603 Завршна сметка 2020 - 631 Завршна сметка 2020 - 788 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА СМЕТКА НА ТМФ СМЕТКА ЗА ДОНАЦИИ ЛИНКОВИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" Министерство за образование и наука на Македонија Центар за кариера Студентски парламент Инженерска институција на Македонија Водородна Асоцијација на Македонија Сојуз на хемичари и технолози на Македонија Здружение на Металурзи на Македонија IX International Congress of Metallurgists of Macedonia НАНОМАК Nato project: Graphene/Polymer Based Sensor SPS G5244 SCOPUS TEMPUS www.techno-sus.com Факултет за електротехника и информациски технологии Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Машински факултет Технолошки факултет во Лесковац Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet