Последипломски студии

Металургија и метални материјали

  Семестар 
р.бр.Предмет12Вк.кред.
  кредити 
ММ01З1Наука за метали7-7
ММ01З2Испитување на метални материјали7-7
ММ01З3Теорија на експеримент и математичко моделирање7-7
ММ01И4Изборен предмет УКИМ4-4
ММ01И5Изборен предмет 15-5
ММ02И1Изборен предмет 2-55
ММ02И2Изборен предмет 3-55
ММ02И3Магистерски труд-2020
 Вкупно:303060

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (1,2,3)

р.бр.Предмет
МММ01И51Фазни трансформации
МММ01И52Специјални легури на основа железо
МММ01И53Корозиски-отпорни легури
МММ01И54Синтерувани метални материјали
МММ02И11Преработка на метали во течна состојба
МММ02И12Преработка на метали во пластична состојба
МММ02И13Термичка обработка на метални материјали
МММ02И14Металургија на заварување
МММ02И21Одбрани поглавја од преработка на металите во течна состојба
МММ02И22Одбрани поглавја од преработка на металите во пластична состојба
МММ02И23Современи постапки за површинска термичка обработка на металите
МММ02И24Современи постапки за заварување на метални материјали